Дипломна робота «Облік, аналіз та перевірка дебіторської заборгованості (на матеріалах ПП «Декостиль», м. Житомир)», 2007 рік

З предмету Бухгалтерський облік · додано 29.04.2009 14:19 · від Володимир · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 4 Розділ 1. Теоретичні аспекти обліку дебіторської заборгованості на підприємствах україни 7 1.1. Загальні принципи організації бухгалтерського обліку дебіторської заборгованості на підприємствах 7 1.2. Порядок обліку дебіторської заборгованості за національними стандартами 24 Розділ 2. Організація та відображення у обліку дебіторської заборгованості 30 2.1. Організаційна характеристика підприємства та аналіз його фінансово – господарської діяльності 30 2.2. Визнання та оцінка дебіторської заборгованості 45 2.3. Облік довгострокової заборгованості та формування резерву сумнівних боргів 53 2.4. Облік розрахунків з покупцями і замовниками та за виданими авансами.70 2.5. Облік розрахунків за претензіями та за відшкодуванням завданих збитків 79 Розділ 3. Шляхи удосконалення обліку та контроль дебіторської заборгованості на підприємстві 85 3.1. Внутрішній контроль та інвентаризація дебіторської заборгованості 85 3.2. Аудит розрахунків з дебіторами 90 3.3. Оптимізація обліку дебіторської заборгованості 96 Висновки та пропозиції 100 Список використаної літератури 106 Додатки

Висновок

За умов переходу економіки України до ринкових відносин, суттєво розширення прав підприємств у сфері фінансово-економічної діяльності значно зростає роль своєчасного та якісного аналізу фінансового стану підприємств, оцінки їхньої ліквідності, платоспроможності і фінансової стійкості та пошуку шляхів підвищення і зміцнення фінансової стабільності.

На сьогоднішній день при зростанні конкуренції підприємства йдуть на ризики, одним з яких є дебіторська заборгованість. У процесі фінансово-господарської діяльності у підприємства постійно виникає потреба в проведені розрахунків зі своїми контрагентами. Відвантажуючи виготовлену продукцію, інші матеріали, підприємство, як правило, не отримує оплату одразу, тобто відбувається кредитування покупця. Тому протягом періоду від моменту надходження платежу засоби підприємства знаходяться у вигляді дебіторської заборгованості. Підприємство може уникнути дебіторської заборгованості відвантажуючи продукцію під передоплату, але в умовах конкуренції, може втратити покупця і в подальшому зменшити товарообіг, який негативно відобразиться на оборотах підприємства.

На даний момент до дебіторів часто відносяться державні підприємства, розрахунки яких проводяться через державне казначейство. Бюджетні кошти перераховуються при пред’явлені накладної на отриманий товар. Отже, при таких розрахунках виникає дебіторська заборгованість.

У процесі господарської діяльності у підприємств виникає необхідність видачі з каси готівки працівникам підприємства підзвіт на господарські витрати та службові відрядження. У цьому випадку виникають розрахункові відносини з підзвітними особами.

На підприємстві повинен бути складений і затверджений наказом керівника список осіб, які мають право одержувати гроші підзвіт на господарські потреби.

Видані підзвіт суми повинні витрачатися тільки за призначенням. Передача їх однією особою іншій забороняється. Видача готівки під звіт проводиться за умови повного відзвітування конкретної підзвітної особи за раніше виданий аванс.

Вексель являє собою боргове зобов’язання векселедавця сплатити векселедержцю (власнику векселя) при настанні терміну суму, вказану у векселі. Вексель є не тільки зручною формою розрахунків, а й видом комерційного кредиту, оскільки оплата по векселю відбувається не відразу, а через певний час, протягом якого сума по векселю знаходиться в розпорядженні векселедавця. Вексель може бути переданий першим векселедержцем іншій особі, боржником якої він є (тобто бути індосованим).

В результаті господарської діяльності в розрахунках та внаслідок порушення договірних зобов’язань по поставках між підприємствами виникають претензії. При своєчасному виявлені порушень, ця проблема вирішується значно швидше. За домовленістю сторін, якщо це відбувається в одному звітному періоді, в деяких випадках можуть бути перероблені товаросупровідні документи. У випадку порушення строку розгляду претензії або неодержання відповіді на неї, господарський суд при розгляді спору має право стягнути в дохід бюджету штраф з підприємства, яке допустило порушення.

Отже, питання дебіторської заборгованості є важливим для будь-якого підприємства, так як від платоспроможності дебітора залежить, в деякій мірі, фінансове положення кредитора його розрахунки з постачальниками. Контроль за строками погашення дебіторської заборгованості повинен вестись безперервно, завдяки цьому, значною мірою, можна планувати рух коштів у наступних періодах.

В ході проведеного дослідження було з’ясовано, що розрахунки з покупцями та замовниками в науково-практичній та періодичній літературі трактуються в контексті дебіторської заборгованості. Найчастіше її виникнення та забезпечення регулюється відповідним господарським договором.

Досить актуальними є також питання класифікації та управління дебіторською заборгованістю, вирішення яких має підняти на принципово новий рівень вирішення проблеми взаєморозрахунків та поліпшити фінансовий стан підприємства в цілому. Розрахунки з покупцями та замовниками регламентуються низкою нормативно-правових актів, в яких визначені основні принципи класифікації та визнання дебіторської заборгованості а також чітко визначені типові форми первинних документів з обліку дебіторської заборгованості з поясненнями та інструкціями по їх заповненню.

За досліджуваний період 2004-2006 роки вартість майна підприємства ПП „ДЕКОСТИЛЬ” збільшилася на 245,5 тис. грн. (50,27%), що є позитивною тенденцією. Така зміна обумовлена, в першу чергу, зростанням вартості основних засобів на 62,3 тис. грн. (50,53%), виробничих запасів на 66,1 тис. грн. (71,85%), готової продукції на 47,2 тис. грн. (24,53%), суми грошових коштів на 23,9 тис. грн. (54,32%). Однак питома вага цих статей Балансу змінювалася нерівномірно. Так, мало місце збільшення питомої ваги основних засобів (на 0,04 п.с.), виробничих запасів (на 2,7 п.с.), грошових коштів (0,24 п.с.). Негативною тенденцією є зменшення питомої ваги готової продукції на 2,93 п.с., оскільки свідчить про невідповідність темпів зростання виробничого потенціалу підприємства та збільшення обсягів господарської діяльності.

Негативним у структурі Балансу підприємства також є збільшення дебіторської заборгованості, оскільки це зменшує ліквідність активів підприємства.

Як позитивне в структурі пасивів ПП „ДЕКОСТИЛЬ” слід відмітити зростання прибутку на 36,5 тис. грн. (76,68%). У зв’язку з розширенням господарської діяльності збільшився розмір короткострокових кредитів банків, а саме на 80,3 тис. грн. (81,44%). Значно зросла також і заборгованість за товари та послуги – майже в 5 разів. Негативним є те, що в структурі пасивів зростання поточних зобов’язань відбувається темпами більшими, ніж збільшення суми власних коштів, оскільки дане зрушення негативно впливає на фінансову стійкість підприємства через порушення співвідношення між власним та залученим капіталом.

На підприємстві розроблено Наказ про облікову політику, в якому визначені критерії класифікації дебіторської заборгованості та метод визначення резерву сумнівних боргів. На ПП „ДЕКОСТИЛЬ” резерв сумнівних боргів визначається коефіцієнтом сумнівності на основі класифікації дебіторської заборгованості за періодами її виникнення.

Досліджуване спільне підприємство ПП „ДЕКОСТИЛЬ” укладає з іншими підприємствами України угоди з купівлі засобів та предметів праці, реалізації продукції (робіт, послуг). Значна частина розрахунків здійснюється авансовими платежами, решта – після відвантаження товарів та готової продукції. Для ПП „ДЕКОСТИЛЬ”, як і для будь-якого підприємства України, є актуальною оптимальна організація роботи з дебіторами.

На досліджуваному підприємстві стан організації та обліку дебіторської заборгованості є на досить високому рівні, про що свідчать незначні обсяги простроченої і безнадійної до погашення дебіторської заборгованості та відсутність зауважень з цього питання контролюючих органів. Це пов’язано з тим, що товариство працює з надійними постійними покупцями, а для нових – з’ясовує їх платоспроможність.

На досліджуваному підприємстві аналогічно до розрахунків з покупцями та замовниками організовано облік розрахунків за виданими авансами (передоплата за матеріальні цінності, роботи та послуги). Оскільки враховується платоспроможність та репутація кожного постачальника та підрядника, то частка непогашеної дебіторської заборгованості незначна.

На підприємстві ПП „ДЕКОСТИЛЬ” проводиться інвентаризація розрахунків лише в кінці фінансового року. Але доцільно було б проводити таку інвентаризацію частіше, наприклад, кожного звітного періоду та до цієї роботи залучати юриста-консультанта, бо саме такий аналіз дає можливість враховувати „вузькі місця” укладених договорів, зокрема щодо дебіторської заборгованості.

На ПП „ДЕКОСТИЛЬ” ведеться картотека по кожному дебітору (вручну), але оскільки на підприємстві впроваджується комп’ютеризована форма обліку, то доцільно таку картотеку вести за допомогою комп’ютера.

Що стосується організації обліку розрахунків з підзвітними особами, то досліджуваному підприємству можна запропонувати: розробити папку зразків документів, які повинні оформляти підзвітні особи; проводити роз’яснюючи роботу серед працівників, специфіка праці яких пов’язана з відрядженнями, про особливості витрачання коштів та терміни звітування; розшити коло осіб, яким можна видавати кошти під звіт на господарські потреби.

Для поліпшення організації та обліку дебіторської заборгованості ПП „ДЕКОСТИЛЬ” слід запропонувати наступне:

• перейти на комп’ютеризовану форму бухгалтерського обліку, оптимальними з яких є розробки фірм „1:С” та „Парус”;

• розробити папку зі зразками документів, які повинні оформляти дебітори, зокрема підзвітні особи;

• щоквартально проводити інвентаризацію розрахунків підприємства, в тому числі і дебіторської заборгованості;

• розробити графік документообігу;

• на всі операції з покупцями оформляти договори;

• використовувати облікові регістри затверджених форм.

Для скорочення терміну обороту дебіторської заборгованості та запобігання виникненню безнадійних боргів, підприємству необхідно ретельно аналізувати: заборгованість за термінами її виникнення, фінансовий стан дебіторів, виконання укладених ними угод з погляду дотримання платіжної дисципліни.

Оскільки основним показником ефективності проведення взаєморозрахунків з покупцями та замовниками є доходи від реалізації товарів, робіт, послуг, то резервами зростання доходу є кількісно вимірювані можливості його збільшення за рахунок зміни факторів, що впливають на нього, а також недопущення (попередження) збитків від інших видів діяльності.

Дослідження розрахункових операцій з покупцями є важливою складовою частиною аудиту господарсько-фінансової діяльності і здійснюється в нерозривному зв'язку з іншими операціями (касовими, банківськими, товарними, виробничими і ін.). Це пояснюється тим, що дані операції напряму впливають на розрахункові взаємовідносини між підприємствами.

Розрахункові операції з покупцями можна дослідити суцільним методом. Однак цей метод вимагає багато часу. При перевірці розрахункових операцій частіше за все застосовують метод вибіркової перевірки документів, який дозволяє розкрити можливі недоліки, порушення і зловживання. Така перевірка вимагає глибокого аналізу як облікових записів, так і звітних. Вивчають також використання раціональних форм розрахунків і чи забезпечують вони зближення моментів отримання покупцями матеріальних цінностей і здійснення платежу.

На рахунках бухгалтерського обліку розрахунки з покупцями та замовниками відображаються на рахунку 36 “Розрахунки з покупцями та замовниками”.

Основними первинними документами для обліку операцій даного типу є: накладні, рахунки – фактури, рахунки, акти приймання робіт, послуг, податкові накладні, товарно-транспортні накладні, товарні накладні, а також виписки банку, прибуткові касові ордери, векселі

Для визначення характеру, причин і терміну виникнення дебіторської заборгованості використовуються матеріали аналітичного обліку.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?