Дипломна робота «Обслуговування банками малого та середнього бізнесу», 2008 рік

З предмету Банківська справа · додано 28.04.2009 11:46 · від Евгений · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 4 Розділ 1. Загальна характеристика банківського обслуговування малого та середнього бізнесу 7 1.1. Роль малого бізнесу у ринковій економіці 7 1.2. Загальна характеристика основних видів банківських продуктів, що надаються малому та середньому бізнесу 15 1.3. Особливості системи кредитування малого та середнього бізнесу 35 Розділ 2. Аналіз банківського обслуговування малих та середніх підприємств 50 2.1. Аналіз сучасного стану банківського кредитування малих та середніх підприємств в Україні 50 2.2. Розрахунково-касове обслуговування малого та середнього бізнесу 68 2.3. Аналіз пасивних операцій для малого та середнього бізнесу 77 2.4. Аналіз здійснення банківських небазових операцій та послуг для підприємств малого та середнього бізнесу 82 Розділ 3. Шляхи вдосконалення фінансово-кредитної підтримки малого та середнього бізнесу 89 3.1. Створення та впровадження механізму державної підтримки підприємств малого та середнього бізнесу 89 3.2. Основні напрямки вдосконалення банківського обслуговування малого та середнього бізнесу 106 Висновки 120 Список використаних джерел 126

Висновок

У магістерській дипломній роботі проаналізовано та здійснено теоретичне узагальнення взаємовідносин комерційного банку з малим та середнім бізнесом щодо його обслуговування. Детально розглянуті та проаналізовані такі послуги, як: кредитування, розрахунково-касове обслуговування, депозитні операції та інші банківські послуги для малого та середнього бізнесу. Проаналізовано надання та намічено шляхи розвитку кредитних послуг. Обгрунтовано пропозиції щодо їх удосконалення. Розглянуто сутність та механізм удосконалення державної підтримки малого та середнього бізнесу.

Результати проведеного дослідження дозволяють зробити такі висновки та внести пропозиції:

1. Малий та середній бізнес є невід’ємним елементом розвинутої ринкової економіки, основою її конкурентного середовища, потужним двигуном соціального, економічного та науково-технічного розвитку суспільства, засобом реалізації підприємницького потенціалу населення. Всі розвинуті країни офіційно визнали важливу роль, яка відіграє малий та середній бізнес у створенні доданої вартості, забезпеченні зайнятості, розробці та впровадженні інновацій. Головними тенденціями розвитку малого та середнього бізнесу за останнє десятиліття є постійне збільшення кількості його суб’єктів, інтернаціоналізація його діяльності. У роботі зіставлено позитивні та негативні сторони малого та середнього бізнесу.

2. В Україні на мале та середнє підприємництво припадає 73% загального продажу, тоді як на великі підприємства тільки 27%. Станом на 01.05.2008 р. зареєстровано і діє 2 млн 400 тис. суб’єктів малого та середнього бізнесу (в розрахунку на 10 тисяч жителів цей показник наближається до середньоєвропейського). Загалом у цих структурах зайнято 10 мільйонів працездатного населення країни. Тобто у структурах малого та середнього бізнесу працює кожен другий, а кожен четвертий сам є підприємцем.

3. Основними видами банківських продуктів для малого та середнього бізнесу є операції із залучення депозитів, розрахунково-касове обслуговування та кредитування.

4. Розглянуто систему кредитування малого та середнього бізнесу, яка включає такі елементи: принципи кредитування, види і цільове призначення кредиту, методи кредитування, форми позичкових рахунків, способи регулювання розмірів кредиту, моніторинг кредитних вкладень, санкції за порушення умов кредитування.

4. Виявлено тенденцію до зростання кількості банків, які дедалі більше переорієнтовують свою діяльність на задоволення потреб малого підприємництва як шляхом здійснення різних схем фінансової підтримки за рахунок власних ресурсів, так і шляхом обслуговування різноманітних кредитних ліній міжнародних фінансових організацій. АКБ «Укрсоцбанк» не є винятком, а навпаки, вдосконалює механізми роботи з клієнтами малого та середнього бізнесу в напрямку спрощення процедури кредитування порівняно з вимогами до корпоративних клієнтів.

Протягом 2007–2008 років були запроваджені такі програми кредитування малого та середнього бізнесу: кредитування на купівлю обладнання; кредитування на придбання основних засобів та нематеріальних активів; кредитування на поповнення обігових коштів на поточні потреби; експрес – кредитування; кредитування на купівлю автотранспортних засобів; дисконтне кредитування клієнтів МСБ із застосуванням іпотеки; овердрафт.

АКБ «Укрсоцбанк» поряд із кредитуванням підприємств малого та середнього бізнесу здійснює також їх розрахункове і касове обслуговування. Програма розрахунково-касового обслуговування орієнтована на підприємства та підприємців, які зацікавлені в якісному і швидкому банківському обслуговуванні, що дозволило б їм ефективно розвиватися й досягти високих темпів ведення бізнесу.

6. АКБ «Укрсоцбанк» є досить успішним банком щодо залучення вкладів від малого та середнього бізнесу. Насамперед, це пов’язано із дуже зручним та якісним розрахунково-касовим обслуговуванням, яке сприяє залученню коштів малого та середнього бізнесу «до запитання». А також вигідні відсоткові ставки і умови розміщення допомагають залучати строкові депозити малого та середнього бізнесу та запровадження нового виду депозиту – «OnLine».

7. Також АКБ «Укрсоцбанк», крім базових банківських послуг, для малого та середнього бізнесу надає такі нетрадиційні послуги, як: операції з банківськими металами, факторинг, надання в тимчасове користування індивідуальних сейфів. Інші нетрадиційні послуги (наприклад, фінансовий ігжиніринг) не розвинені і не надаються. Але й вони не досить прибуткові тому, що не користуються попитом. В основному, малий та середній бізнес для підтримання та розвитку бізнесу використовує банківські кредити.

Попитом нетрадиційні послуги не користуються, головним чином через те, що підприємців не інформують і не консультують з цього приводу. Потрібно створити спеціальний відділ у комерційному банку, до якого б могли звертатися за допомогою малі та середні підприємства за консультаціями. Працівники відділу надавали б корисні поради, щодо ефективнішого обслуговування клієнтів.

8. Функціонування суб’єктів малого та середнього бізнесу характеризується певними проблемами, пов’язаними з їхнім розміром: відсутність економії від масштабу виробництва, менш вигідні у порівнянні з великими підприємствами умови залучення факторів виробництва; втрата певних можливостей на ринку внаслідок обмежених виробничих потужностей; труднощі у підготовці кадрів, організації виконання досліджень або просуванні своєї продукції на зовнішні ринки. Саме тому успішний розвиток малого та середнього бізнесу великою мірою залежить від його державної підтримки. На основі дослідження теоретичних засад державного регулювання та підтримки малого та середнього –бізнесу з урахуванням особливостей процесу його розвитку в розвинутих країнах розроблені і запроваджені спеціальні програми його державної підтримки.

Державна фінансова підтримка малого підприємництва в Україні здійснюється за допомогою використання двох основних груп важелів: прямих (надання субсидій; надання позик; формування державних фондів; створення спеціалізованих фінансових установ; фінансування капітальних вкладень; часткова компенсація за рахунок коштів бюджету відсоткових ставок за кредитами комерційних банків) та непрямих (податкові пільги; прискорена амортизація).

9. В Україні основним видом прямої державної підтримки малого підприємництва є щорічне виділення в державному бюджеті коштів на фінансування заходів з підтримки малого підприємництва, зокрема в частині виконання Національної програми розвитку підприємництва в Україні, а також низки видатків на підтримку селянських (фермерських) господарств та часткову компенсацію ставок за кредитами комерційних банків, що надаються сільгоспвиробникам, користувачами яких є також фермерські господарства та невеликі сільськогосподарські підприємства.

10. Щодо напрямків удосконалення банківської діяльності для опанування нових фінансових ринків у секторі малого та середнього бізнесу, то до них можна віднести наступні:

• пристосування менеджменту, маркетингу, асортименту банківських продуктів і послуг до потреб зазначеного економічного сектору;

• спрощення процедур і скорочення терміну опрацювання кредитних заявок;

• зменшення переліку документів, необхідних для надання кредиту;

• створення у банківській структурі спеціалізованих підрозділів для обслуговування даного економічного сектору;

• розширення спектру інформаційної допомоги суб’єктам малого і середнього бізнесу для мінімізації ризиків кредитування (прогнозування розвитку макроекономічних тенденцій, аналіз становища регіону або певної галузі чи сектору, де працює мале підприємство);

• розробка і впровадження комп’ютерних банківських прикладних програм;

• створення спеціальних банківських порталів для малого бізнесу.

• створення державних страхових компаній;

• законодавчо встановити ліміти кредитування, щодо яких норма страхування нерухомого майна не застосовувалася б.

Підсумовуючи вишевикладене, можна констатувати, що, незважаючи на позитивні зрушення у розвитку малого підприємництва в Україні, існують проблеми, які перешкоджають його повноцінному розвиткові. Однією з найгостріших у діяльності більшої частини суб’єктів малого підприємництва є проблема пошуку та отримання фінансових ресурсів.

11. На наш погляд, фінансово-кредитна допомога малому підприємництву має формуватися за такими напрямами:

 стимулювання комерційних банків та інших фінансових небанківських установ до надання позик і розширення послуг цим підприємствам шляхом звільнення від оподаткування коштів, що спрямовуються у фонд кредитів малому підприємництву, та надання державної гарантії повернення позики;

 переорієнтація бюджетних коштів, спрямованих на фінансово-кредитну підтримку малого сектору економіки, з прямого забезпечення фінансовими ресурсами на формування фондів для надання послуг із метою стимулювання процесу кредитування малого підприємництва;

 активізація процесу створення й діяльності недержавних гарантійних і страхових установ для обслуговування малого бізнесу через створення відповідних мотиваційних механізмів зацікавленості в цій діяльності з наданням пільгових умов для їхнього функціонування;

 ефективніше використовування іноземної допомоги й активне виявлення своєї позиції у взаємовідносинах із міжнародними фінансовими організаціями;

 сприяння процесу самоорганізації суб'єктів малого підприємництва у розв'язанні своїх фінансово-кредитних проблем шляхом створення установ взаємного фінансування і гарантування.

12. Проаналізувавши банківське обслуговування на прикладі АКБ «Укрсоцбанк», в роботі зроблено такий висновок, що банки зробили багато для покращення обслуговування підприємств малого та середнього бізнесу. Насамперед, позитивним є те, що банки вже розділили позичальників на корпоративний бізнес, малий та середній (роздрібний) бізнес та приватний бізнес (фізичні особи), що значно полегшило і покращило умови обслуговування малого та середнього бізнесу.

Коментар модератора

Робота не містить додатків

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення