Дипломна робота «Аналіз чинників впливу на формування якості продукції (ВАТ “Вінницький олійножировий комбінат”)», 2008 рік

З предмету Економіка · додано 23.04.2009 14:21 · від Yij · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

1.теоретичні основи формування якості продукції виробничого підприємства 1.1Економічна сутність формування системи якості продукції 1.2Нормативно правове забезпечення системи якості продукції 1.3. Чинники впливу на формування якості продукції в літературних джерел 2.дослідження чинників впливу на формування якості продукції виробничого підприємства “вінницький олійножировий комбінат” 2.1. Організаційно-економічна та управлінська характеристика підприємства 2.2. Діюча система чинників впливу якості продукції на фінансові результати підприємства 2.3Система методів дослідження існуючих проблем аналізу чинників впливу та їх оцінка 3.шляхи удосконалення системи аналізу чинників впливу на якість продукції ват “вінницький олійножировий комбінат” 3.1. Інноваційні підходи до підвищення якості продукції. 3.2. Інноваційний менеджмент у формуванні системи якості 3.3Стан охорони праці на ВАТ “Вінницький олійножировий комбінат” Висновки та пропозиції Список використаної літератури

Висновок

У ході даної роботи на тему: “Аналіз чинників впливу на формування якості продукції”, в першому розділі розглянуто теоретичні основи формування якості продукції, а саме економічну її суть, звідки виходить що якість – як економічна категорія, яка відбиває сукупність властивостей продукції, що зумовлюють ступінь її придатності задовольняти потреби людини відповідно до свого призначення. Якість в умовах ринкових відносин забезпечується і гарантується підприємством, якщо вона не забезпечується і не гарантується – підприємство гине: автоматично забезпечує це той же ринок, але нормальний ринок, із збалансованим попитом і пропозицією.

В даному розділі з’ясувалося що зараз ввесь світ працює над проблемою забезпечення якості. Методичною її основою є так звана “петля якості”, всі складові сегменти якої займають своє місце у системі якості і відіграють певну роль у формуванні якості в цілому. Вимоги до конкретного продукту, які ставить сучасний ринок являються досить високими, тільки відповідність цим вимогам забезпечить продукту конкурентоспроможність серед аналогічної продукції на ринку. Це дасть продукції не лише можливість успішно конкурувати з аналогами, але і дозволить підвищити експлуатаційні показники і економію супутніх ресурсів та спростить сам процес експлуатації та обслуговування.

Жодне суспільство не може існувати без технічного законодавства та технічних документів, які регламентують правила, процеси, методи виготовлення та контролю продукції, а також гарантують безпеку життя, здоров’я і майна людей та навколишнього середовища. Стандартизація якраз і є тією діяльністю, яка виконує ці функції. Стандартизація не є вольовим актом, який нав’язується технічному прогресу ззовні, а випливає як неминучий наслідок відбору засобів, методів і матеріалів, що забезпечують високу якість продукції на даному етапі розвитку науки і техніки. Сертифікат – це папірець, без якого в Україні не можна виробляти, продавати та імпортувати жоден товар. Теоретично такий папірець гарантує безпечність продукції та відповідність її досить жорстким нормам.

Отже, у першому розділі розглянуто теоретичні аспекти формування якості, складники якості, чинники, які впливають на якість. Проаналізовано методи впливу на якість від забезпечення виробничого циклу продукту до державного та міжнародного нагляду за якістю за допомогою нормативних актів та сертифікатів якості.

В другому розділі роботи на першому етапі досліджуються чинники впливу на формування якості продукції виробничого підприємства ВАТ “Вінницький олійножировий комбінат". Розглянута організаційно-економічна та управлінська характеристика виробничого підприємства а також його статут. Після їх розгляду проведено огляд динаміки основних економічних показників розвитку даного підприємства, використовувалися такі форми фінансової звітності, як ф. 1 “Баланс підприємства” та ф. 2 “Звіт про фінансові результати”, дані брали за три останні роки.

В другому підпункті другого розділу розглянуто діючу систему чинників впливу якості продукції на фінансові результати підприємства. У цьому підрозділі проводиться аналіз економічних аспектів підвищення якості продукції, приводяться формули, за допомогою яких вираховуються прибутковість від реалізації продукції підвищеної якості, розраховуються додаткові витрати на визначених етапах її виробництва, також приведені характеристики компонентів «петлі якості» та аналітичний опис кожного з них на виробництво та експлуатацію продукції підвищеної якості.

Економічна ефективність поліпшення якості на даному підприємстві характеризується розміром додаткового отримання прибутку від виробництва і реалізації продукції підвищеної якості.

Щоб забезпечити необхідний рівень якості продукту, необхідно його підтримувати в продовж всього > циклу продукції.

Життєвий цикл – це сукупність взаємопов’язаних процесів створення і послідовної зміни стану продукції від формування початкових вимог до неї до закінчення її експлуатації або споживання. В роботі життєвий цикл для кращого сприйнятя зображено графічно.

Аналізуючи в роботі результати контролю якості широкого поширення набули методи статистичного контролю якості ( Statistical Quality Control – SQC ). Найбільш відомими серед них стали >, які спочатку широко застосовувалися в кухлях якості в Японії, а потім і в інших країнах, завдяки своїй ефективності і доступності для рядових працівників. До складу цих > входять :

- метод розшарування;

- графіки, діаграма розкиду;

- діаграма Парето;

- причинно-наслідкова діаграма;

- контрольні карти;

- гістограми.

Короткий зміст цих методів стосовно управління якістю досить доступно описано і графічно зображено у роботі. Перераховані > допомагають вирішувати переважну більшість виникаючих проблем якості. Для вирішення складніших проблем додатково можуть застосовуватися методи Тагу-ті і >, серед яких:

- Схема відносин (Relation diagram);

- Деревовидна схема (Tree diagram);

- Матрична схема (Matrix diagram) та інші.

Для забезпечення ефективності контролю, окрім застосування конкретних методів, необхідно також мати на увазі два загальних правила.

По-перше, потрібно щоб контроль охоплював усі етапи робіт: виробів і нагляду за їх експлуатацією.

По-друге, важливо, щоб основний об’єм контролю здійснювався у вигляді самоконтролю, коли виконавці робіт зацікавлені контролювати себе, і самі ж можуть усувати виявлені дефекти. При цьому повинен зберігатися також і незалежний контроль для проведення інспекторських перевірок, випробувань і приймання готової продукції. У кожному конкретному випадку потрібно постаратися знайти оптимальне поєднання між цими двома видами контролю.

В третьому розділі розглянуто шляхи удосконаленя аналізу чинників впливу на якість продукції ВАТ “Вінницький олійножировий комбінат", в інноваційних підходах до підвищення якості продукції виділено характерні недоліки виробничого підприємства, такі як: недостатня інформація про якість об’єктів експлуатації; слабкий взаємозв’язок між якістю виготовлення продукції і стимулюванням його підвищення; недостатня увага до технологічної підготовки виробництва, як важливому чиннику формування якості виготовлення продукції; здійснення не зв’язаних між собою розрізнених заходів щодо підвищення якості виробництва олійножирової продукції на внутрішньозаводському рівні; недосконалість організації робіт по обліку витрат і втрат.

Недостатня увага приділяється також контролю за виконанням рішень, що приймаються в рамках робіт, що проводяться по (КС УЯП).

Спрямованість вдосконалення діючої системи управління якістю продукції повинна бути такою, щоб було забезпечене її функціонування на основі реального механізму управління якістю, зорієнтованого на виготовлення конкурентоспроможної продукції, що задовольняє вимогам замовників.

У ВАТ “Вінницький олійножировий комбінат” повинна бути розроблена і з кожним роком удосконалюватися система торгових стимулів, які надаються найбільш надійним партнерам і залежать від об’єму замовлення і форми розрахунків. Число стимулів з кожним роком повинне збільшуватися.

Разом з вдосконаленням кадрової політики, маркетингових досліджень по всіх напрямках діяльності, впровадження нових і перспективних технологій, на підприємстві повинна удосконалюватися політика закупівель.

Проаналізувавши перший та другий розділи даної роботи можна зробити висновок, що на ВАТ «Вінницький олійножировий комбінат» використовуються застарілі методи обліку фінансово-економічної діяльності. В теперішній час використовуються новітні інноваційні технології в галузі аналізу фінансово-господарської діяльності. Вони дозволяють більш ефективно аналізувати стан справ на підприємстві. На основі проведених досліджень пропонується ввести в систему обліку результатів фінансово-економічної діяльності такий програмний продукт як 1С-бухгалтерія.

Заключним етапом третього розділу є стан охорони праці на ВАТ «Вінницький олійножировий комбінат». Проаналзувавши наприклад карту умов праці на робочому місці менеджера-економіста відділу технічного контролю, видно що рівень всіх факторів в нормі, тільки температура повітря перевищувала в даний момент на 2С.

Загалом на підприємстві стан і умови праці у доброму стані, але всеодно потрібно покращити їх стан.

Рекомендації:

- Кабінети забезпечити вогнегасниками – липень 2007 р., інженер з техніки безпеки.

- Збільшити кількість працюючих ламп ЛБ – жовтень – 2007 р., електрик.

- Забезпечити кожен кабінет підприємства індивідуальними аптечками, для чого необхідно закупити їх кількості 25 одиниць – липень 2007 р., інженер з техніки безпеки.

- Проводити два рази на рік для користувачів ЕОМ інструктаж з техніки безпеки на робочому місці – лютий 2007, липень 2007 рр., інженер з техніки безпеки.

- Розробити схему оптимального розташування робочих місць з урахуванням того, що природне світло повинне падати ліворуч. Збільшити вільну площу поверхні вікон, зняти зелені штори і слідкувати за належним станом вікон – червень 2007 р., заступник начальнику відділу технічного контролю.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення