Курсова робота «Економічна сутність загальновиробничих витрат (ВАТ “ІнГЗК”)», 2008 рік

З предмету Бухгалтерський облік · додано 23.04.2009 09:56 · від Анна · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 Розділ 1. Економічна сутність загальновиробничих витрат 6 1.1. Економічна сутність та склад загальновиробничих витрат 6 1.2. Змістовна характеристика чинників, що обумовлюють величину загальновиробничих витрат 12 1.3. Критична оцінка нормативних документів, які визначають методику контролю загальновиробничих витрат 16 Розділ 2. Методологія контролю загальновиробничих витрат 21 2.1. Організація контролю загально виробничих витрат 21 2.2. Контроль формування загальновиробничих витрат 28 2.3. Перевірка розподілу загальновиробничих витрат 34 Розділ 3. Узагальнення результатів контролю загальновиробничих витрат і шляхи його удосконалення 38 3.1. Узагальнення результатів контролю 38 3.2. Шляхи удосконалення контрольно-ревізійної роботи 42 Висновки 44 Список використаних джерел 48 Додатки 52

Висновок

Загальновиробничі витрати – це виробничі накладні витрати на організацію виробництва та управління структурними підрозділами основного і допоміжного виробництва, а також витрати на утримання та експлуатацію устаткування загальновиробничого призначення. Загальновиробничі витрати, як складова частина виробничої собівартості продукції (робіт, послуг) підприємства, пов’язані лише з організацією й обслуговуванням технологічним процесом і створенням для основних і допоміжних структурних підрозділів підприємства необхідних умов виробництва та здійсненням управління.

Загальновиробничі витрати являються однією із статей калькуляції. З метою більш повного виявлення резервів економії витрат на обслуговування виробництвом, їх планування і облік проводять за статтями затвердженої номенклатури. Загальновиробничі витрати поділяються на постійні та змінні, перелік яких встановлюється підприємтсвом самостійно.

До змінних загальновиробничих витрат на ВАТ “ІнГЗК” відносяться витрати на обслуговування і управління виробництвом, які змінюються прямо пропорційно обсягам діяльності цеху, виходячи з фактичної потужності звітного періоду. Змінні загальновиробничі витрати включають в собівартість готової продукції повністю. До постійних загальновиробничих витрат на ВАТ “ІнГЗК” відносяться витрати на обслуговування і управління виробництвом, які залишаються незмінними (або майже незмінними) при зміні обсягу діяльності комбінату. Постійні виробничі витрати розподіляють на кожний об`єкт витрат з використанням обсягу діяльності виходячи з нормальної виробничої потужності. Розподілені постійні загальновиробничі витрати включають в затрати на виробництво продукції.

Розподілити витрати на постійні та змінні, а також прогнозувати їх можна тільки з певним ступенем вірогідності. Результати розподілу витрат при використанні різних методів можуть різнитися між собою. Якщо в економіці країни не відбуваються значні інфляційні процеси, а підприємство працює відносно стабільно, то для такого розподілу витрат можна використовувати графічний метод, метод найбільших-найменших витрат та статистичний. Для отримання дійсно точної інформації про постійні та змінні витрати, порівняння результатів і прийняття остаточного рішення, необхідно використовувати не один метод, а більше.

На основі планової та фактичної калькуляції, планового та фактичного кошторисів загальновиробничих витрат було досягнуто основної мети даної роботи, тобто досліджено методологію контролю загальновиробничих витрат та прийняття рішень щодо ефективного управління ними.

Об’єктами контролю загальновиробничих затрат гірничорудного підприємства є: підприємство в цілому; центри відповідальності (цехи, шахти, кар’єри, функціональні відділи, дільниці, бригади); місця виникнення затрат ( види робіт, окремі господарські операції ).

Методами контролю загальновиробничих витрат є сукупність способів, процедур та прийомів, які забезпечують реальну оцінку підконтрольних об’єктів.

В залежності від залучених джерел інформації методичні прийоми контролю діляться на: документальний і фактичний контроль.

Основними елементами методу контролю загальновиробничих витрат є : визначення реального стану об’єкта ; співставлення; оцінка; середовище контролю; облікова система.

Основною метою здійснення внутрішнього контролю на підприємстві є забезпечення законності формування та ефективного використання фінансових і матеріальних ресурсів; вивчення причин та обставин, що призвели до порушень у бухгалтерському обліку; запобігання прийняттю управлінських рішень, які можуть мати в майбутньому негативні наслідки для об’єкта фінансового контролю й держави; нагляд за відповідністю об’єкта контролю прийнятим управлінським рішенням; аналіз виконання управлінських рішень, дослідження їх впливу на об’єкт контролю; прийняття за результатами контролю управлінських рішень, спрямованих на їх удосконалення.

Основними задачами внутрішньогосподарського контролю формування загальновиробничих витрат є:

перевірка дотримання законодавчої бази щодо формування

загальновиробничих витрат підприємства в цілому;

перевірка виконання планового кошторису загальновиробничих витрат;

перевірка причин виникнення відхилень фактичних сум загальновиробничих витрат від планових;

перевірка правильності нарахування і віднесення витрат на окремі статті загальновиробничих витрат;

перевірка правильності відображення формування загальновиробничих витрат на рахунках бухгалтерського обліку.

В процесі перевірки формування загальновиробничих витрат ревізор, в першу чергу, перевіряє дотримання законодавчої бази щодо формування загальновиробничих витрат підприємства в цілому, виконання планового кошторису загальновиробничих витрат та встановлює причини виникнення відхилень фактичних сум загальновиробничих витрат від планових. Важливе значення має перевірка правильності нарахування і віднесення витрат на окремі статті загальновиробничих витрат, основним завданням якої є виявлення фактів неправильного списання витрат і втрат, які не відносяться до загальновиробничих, непродуктивних витрат, штрафів, недостач, тощо. Перевірка правильності відображення формування загальновиробничих витрат на рахунках бухгалтерського обліку дає можливість виявити порушення в організації бухгалтерського обліку, невідповідність облікової політики нормам чинного законодавства та виявити недоліки в роботі та порушення окремих посадових осіб на перевіряємому підприємстві. При проведенні перевірки формування загальновиробничих витрат ревізор керується законодавчими та нормативними актами, використовує фактографічну інформацію, яка перевіряється за формою і змістом, з погляду законності і доцільності господарських операцій.

Перевіряючи правильність формування загальновиробничих витрат і встановлюючи факти їх завищення аудитор повинен в обов’язковому порядку проаналізувати виявлені порушення з точки зору податкового обліку та визначити суму прибутку, яке підприємство зайво сплатило або недоплатило в бюджет, та здійснити заходи щодо ліквідації виявлених порушень шляхом подання нової або уточнюючої декларації. Це дасть змогу зменшити розмір фінансових санкцій, а в окремих випадках їх уникнути, та уникнути нарахування пені.

При контролі розподілу загальновиробничих витрат перш за все необхідно встановити, яка база розподілу використовується на підприємстві. На ВАТ “ІнГЗК” в якості такої бази використовується обсяг виробництва. Далі необхідно з’ясувати, який очікуємий середній обсяг діяльності при звичайних умовах господарювання встановлений на підприємстві, а також з’ясувати загальну суму загальновиробничих витрат, в тому числі змінних та постійних..

З метою удосконалення контролю на підприємстві необхідно ознайомлювати посадових осіб з законодавчими та нормативними документами, що регулюють здійснення окремих господарських операцій, своєчасно ознайомлювати із змінами, які відносяться до законодавчих та нормативних документів, проводити наради, збори працівників підприємства, де висвітлювати результати проведених перевірок, а також заходи, що застосовані до винних осіб, виявляти резерви зниження загальновиробничих витрат підприємства та приймати управлінські рішення щодо ефективного управління загальновиробничими витратами з метою зниження собівартості продукції, проводити перевірки правильності нарахування та сплати податків та зборів, які відносяться на загальновиробничі витрати.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення