Дипломна робота «Управління кредитним портфелем комерційного банку», 2007 рік

З предмету Банківська справа · додано 21.04.2009 12:04 · від Юляша · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ Розділ I.Концептуальні основи формування та управління кредитним портфелем 1.1. Поняття кредитного портфеля комерційного банку 1.2. Класифікація кредитних операцій комерційного банку 1.3. Проблеми формування кредитного портфеля банку Розділ II. Аналіз чинної системи управління кредитним портфелем в комерційному банку ( на прикладі ВАТ “Ощадбанк”) 2.1. Кредитний портфель банків України: аналіз стану та динаміка розвитку 2.2. Законодавче регулювання у сфері банківського кредитування 2.3. Управління кредитним портфелем ВАТ«Ощадбанк» 2.3.1. Структура та аналіз кредитного портфеля 2.3.2. Організація кредитування в установах ВАТ «Ощадбанк» 2.4. Порядок формування та використання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків Розділ III. Шляхи підвищення ефективності управління кредитним портфелем комерційного банку 3.1. Сучасні підходи щодо підвищення ефективності управління кредитним портфелем 3.2. Шляхи покращення якості кредитного портфеля ВАТ «Ощадбанк» Висновки Література Додатки

Висновок

У дипломній роботі наведено теоретичне узагальнення і нове вирішення наукової задачі, що виявляється в таких практичних рекомендаціях з удосконалення формування та управління кредитним портфелем банку:

1. Визначення поняття кредитного портфеля банку, як важливого елемента економічної категорії кредит, дало змогу представити кредитний портфель не лише як технічну сукупність окремих кредитних активів, а насамперед як сукупність відносин кредитора і позичальників, які виникають у процесі руху тимчасово вільних грошових коштів.

2. Вивчення точок зору фахівців дозволило стверджувати, що банківський кредит — це позика у грошовій формі, який надається суб’єктам будь-якої форми власності, організаційно-правової форми і напрямів діяльності банківськими установами, котрі є частиною фінансово-кредитної системи країни.

3. Результати аналізу поняття „кредитний портфель” і визначення його складових відповідно до інституціональних та інших ознак стали підставою для складання класифікації кредитного портфеля за принципами його формування у різних сферах діяльності, формами надання кредиту.

4. Сформульоване поняття кредитного портфеля як взаємовідносин між банком і позичальником дозволило дати визначення поняття ризикового середовища, в якому розвиваються ці взаємовідносини і стосунки партнерів позичальника. У зв’язку з цим дано визначення кредитного ризику, який впливає на якість кредитного портфеля банку. Для цього узагальнено ознаки кредитних ризиків, які класифіковані для застосування у кредитному ризик-менеджменті з урахуванням суб'єктної й об'єктної ризикових складових. Ризики згруповані за різними ознаками. За ознакою можливостей регулювання їх впливу з боку банку видокремлено такі ризики, які банк не може регулювати за жодних обставин, а тільки запобігти завдяки їх досконалій діагностиці і фінансуванню втрат. Виділено групи ризиків за ознаками середовища їх виникнення, конкретних носіїв, а також за форматами саме ризиків.

5. Актуальним вбачається визначення етапів і методичного інструментарію кредитного ризику як напряму вдосконалення управління кредитним портфелем банку. Стверджується, що жодна робота з управління кредитним портфелем не може здійснюватися у відриві від управління ризиками, а повинна передусім підпорядковуватися цьому напряму, оскільки протилежне може призвести (і призводить) не тільки до виникнення проблемних кредитів у складі портфеля, а майже до незадовільного фінансового стану банків.

6. З урахуванням теоретично обґрунтованої доцільності зосередження зусиль спеціалістів банку саме на діагностиці ризиків надані рекомендації щодо її здійснення. При цьому особлива увага приділялась оцінці рівня ризикованості кредитних проектів, що зумовлено, по-перше, доцільністю якомога повнішого забезпечення необхідного обсягу й якості грошових потоків, що будуть забезпечені реалізацією проекту, для розрахунку за кредитним зобов’язанням у сумі й за строками погашення боргу. По-друге, таке ставлення повинно суттєво змістити акценти в практичній кредитній діяльності банків, оскільки внаслідок недостатнього теоретичного визначення і відсутності чітких регламентів державного регулювання саме кредитні проекти не є сьогодні ще першочерговими в процедурі управління кредитним портфелем банків. На кожному етапі кредитного ризику окреслені межі діагностики певних ризиків і визначені подальші прийоми щодо зменшення втрат банку від настання ризикових подій.

7. Проаналізувавши кредитний портфель є можливість зробити висновок, що протягом всього періоду його обсяг збільшувався. В цілому ці зміни викликані двома факторами:

- збільшенням попиту на кредитні ресурси з II та по IV кварталі 2005 року суб`єктами господарювання з 945781 грн. до 1013413 грн.;

- зниженням відсоткової ставки з 22% до 17%.

Аналіз структури кредитного портфелю дозволив встановити, що з II- IV квартали 85,6% кредитів надано суб`єктам господарювання, яким надавлися наступні види кредитів: кредитна лінія, кредити під поповнення обігових коштів, інвестиційні кредити. При аналізі питомої ваги кредитів, що надавалися суб`єктам господарювання можна зробити висновок, що суми наданих кредитів, під поповнення обігових коштів будуть повернені нескоріше, питома вага яких дорівнює 26,2% та по кредитній лінії, яка займає в загальній структурі виданих кредитів найбільшу питому вагу, тобто 34,7%.

Поряд з цим мали місце споживчі кредити, але їх питома вага низька, що пов`язано із політикою банка на кредитування юридичних осіб. Крім того, банк здійснював міжбанківське кредитування, яке протягом кварталів мало тенденцію до збільшення.

Аналіз якості, який був проведений по кредитах у даній роботі, показав, що кредитний портфель відділення банку на 70,2% сформовано за рахунок кредитів з відносно високим ступенем якості: 17,3% становлять стандартні і 52,9% становлять кредити під контролем, але у цоьму випадку немає можливості зробити висновок, що кредитний портфель банку є якісним, тому що значну питому вагу у структурі кредитного портфелю займають сумнівні кредити (11,6%), які були неповернені тільки суб`єктами господарювання, так як дані кредитні ресурси були надані банком по лінії довгострокового кредитування.

Як свідчать звітні дані, можна сказати, що в цілому процес формування та управління кредитним портфелем в Головному управлінню ВАТ «Ощадбанк» відповідають стандартам і нормативам встановленим українським законодавством.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення