Курсова робота «Доходи та видатки ДБУ», 2007 рік

З предмету Фінанси · додано 20.04.2009 17:28 · від weber · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ Розділ І. Сутність і значення Державного бюджету. Бюджетна система України 1.1. Бюджетна система України, бюджетний устрій 1.2. Бюджетне планування і прогнозування 1.3. Зміст бюджетного процесу, напрями вдосконалення Розділ ІІ. Аналіз доходів і видатків Державного бюджету України 2.1. Джерела формування доходів Державного бюджету України 2.2. Видатки бюджету України, їх структура 2.3. Бюджетний дефіцит Розділ ІІІ. Актуальні проблеми Бюджету України 3.1. Взаємовідносини Державного бюджету України та місцевих бюджетів 3.2. Державний борг України та його реструктуризація Висновки Список використаної літератури Додатки

Висновок

Отже, бюджет України на 2006 рік має більш соціальне спрямування, але необхідно зазначити, що в ньому немає чіткого вирішення питань щодо прожиткового мінімуму, він не відповідає потребам фінансування соціальної сфери, пенсійних виплат, до­помоги малозабезпеченим. Становище погіршується невід­повідністю співвідношення курсу долару до гривні, заниженням рівня інфляції. Передбачене підвищення заробітної плати вчите­лям на 25% за рахунок інфляції реально становитиме 10-15%. Ви­трати на охорону здоров'я також розглядаються як звичайна вит­ратна стаття, а не як інвестиції в людину. Разом з тим від низьких заробітної плати та пенсій страждають не лише конкретні люди. Незрівнянно більший збиток несе економіка в цілому, оскільки результатом такої політики стає падіння внутрішнього платоспро­можного попиту як фактору нарощення обсягів виробництва.

У ситуації накопичених суперечностей проблема мобілізації додаткових бюджетних надходжень відноситься до найакту­альніших. Зупинимося на деяких аспектах її вирішення.

Першочерговими залишаються проблеми, пов'язані з функціонуванням податкових пільг. Їх загальна сума в 2006 у 1,2 рази перевищила фактичні надходження до зведеного бюджету. Проте вирішуватися ці проблеми не повинні огульно. Критично сприймаючи помилки, яких припустилися протягом становлен­ня вітчизняної податкової системи, а також аналізуючи пробле­ми, характерні для сучасного стану економіки України, не можна не визнати актуальності використання потенціалу, закладеного в економічному інструментарії, яким є податкові пільги. Досвід розвитку різних країн підтверджує корисність використання ме­ханізму податкових пільг. Україні, що перебуває у смузі глибокої трансформаційної кризи, необачно не скористатися цими пере­вагами. Стратегія реформувань у цій галузі повинна ґрунтуватися на реалістичному підході, коли виникає потреба пошуку ком­промісу в межах системи узгодження економічних інтересів дер­жави, галузей, підприємств, організацій.

Залишаються не повністю реалізованими можливості поповнення доходної частини бюджету за рахунок збільшення надходжень від рентної плати за використання при­родних ресурсів. Так, її частка в доходах Зведеного бюджету Ук­раїни у 2003-2005 не перевищувала 0,3% і на реальний добробут суспільства поки ще відчутно не впливає. Зараз при наданні ліцензії на право видобутку природних ресурсів не враховується їх вартісна оцінка, а це ніяк не впливає на ефективність користу­вання надрами. Хоча світовий досвід вказує на необхідність обов’язкового врахування вартості мінеральної сировини, яка зна­ходиться у надрах, і відповідного відображення її в системі ліцен­зування, що дозволяє розширити можливості держави щодо удо­сконалення економічного механізму користування надрами.

Величина надходжень до бюджету безпосередньо залежить від обсягів товарно-грошового обігу, однак звуження товарно-грошових відносин, криза неплатежів, динамічність бартеру не сприяють його розширенню. Водночас є оцінки, за якими нор­малізація товарно-грошового обігу здатна забезпечити для бюд­жету до 20-25% додаткових грошових надходжень.

Суттєвим важелем вирішення бюджетних проблем слід роз­глядати розумні обсяги та структуру державних витрат. Водно­час практика переконує, що ряд витрат бюджету, насамперед оборонні, адміністративно-управлінські, малоеластичні по відношенню до падіння виробничого та податкового по­тенціалів. Особливо чітко простежується тенденція їх зростан­ня в умовах інфляції. Для забезпечення цілеспрямованого впли­ву державних витрат на економіку раціональна бюджетна політика повинна відображати, з одного боку, специфіку сучас­ного перехідного етапу, а, з другого — реалізуватися шляхом по­ступового нарощування арсеналу заходів з регулювання внутрішнього державного попиту, притаманного ринковій еко­номіці. У такому випадку у бюджетній політиці досягається уз­годженість з необхідністю стимулювання економічного розвит­ку і з інтересами економічної безпеки держави.

Таким чином, можна стверджувати, що нова бюджетна політика не змогла наростити свою ефективність через мобілізацію всіх її можливостей та ресурсів і стати джерелом підтримки стратегічних завдань, накреслених у Посланні Прези­дента України до Верховної Ради України. Багато з проблем, ха­рактерних для попередніх бюджетів, значною мірою не вирішені і в бюджеті 2006. У зв'язку з цим бюджетна політика активніше набуває рис знаряддя, що провокує руйнацію економічного по­тенціалу країни. І чим довше вона використовуватиметься як пе­реважний інструмент реалізації фіскальних інтересів, тим оче­видніше проявлятимуться невідповідність між проголошеними стратегічними цілями і неможливістю їх досягнення шляхом тих заходів, що здійснюються на практиці. Консолідований бюджет як головний закон економічного життя країни повинен фіксувати не тільки доходи та витрати, а й усі основні параметри еко­номічного розвитку. За умови підпорядкування бюджетної політики вирішенню проблем бюджетного дефіциту та державно­го боргу вона неминуче перетворюється в джерело економічних протиріч. Необхідна активізація процесів переорієнтації бюджет­ної політики на зростання ефективності вітчизняної економіки і створення умов для розширення внутрішнього платоспроможно­го попиту. Перспективи бюджетної політики як складової фінан­сової політики невіддільні від розвитку єдиної цілісної системи фінансових відносин у напрямку досягнення збалансованості економічних інтересів усіх суб'єктів розширеного відтворення.

Для ефективного розв'язання всіх взаємозалежних економічних та соціальних проблем Україна повинна переорієнтуватися на модель, яка передбачає розширення повноважень та відповідальності Уряду. Основним недоліком такої діяльності є те, що бюджетні витрати, пов'язані з вибо­ром стратегії конкурентоспроможності, будуть відчутними відразу після її впровадження, тоді як переваги виявляться лише з часом. Але у кінцевому підсумку така політика зменшить вартість товарів і послуг для споживачів, підвищить шанси України на успіх на світових ринках, забезпечить економічне зростання, зайнятість та добробут, дозволить підвищити життєвий рівень населення.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення