Дипломна робота «Аудит фінансової звітності страхової компанії „СВ ГРАНД”.», 2006 рік

З предмету Бухгалтерський облік · додано 20.04.2009 16:15 · від kseniya_www · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 РОЗДІЛ І. Методичні аспекти підготовки фінансової звітності. 6 1.1. Значення фінансової звітності підприємства 6 1.2. Характеристика фінансової звітності підприємства 11 1.3. Нормативно-правове регулювання складання звітності та аналіз літературних джерел 18 1.4. Охорона праці та навколишнього середовища 22 РОЗДІЛ ІІ. Особливості складання фінансової звітності підприємства „СВ Гранд”. 37 2.1. Стан розвитку страхового ринку України 37 2.2. Характеристика діяльності підприємства 47 2.3. Облікова політика підприємства щодо фінансової звітності 52 2.4. Методика складання фінансової звітності підприємства 57 2.4.1. Зміст та порядок складання бухгалтерського балансу 57 2.4.2. Складання звіту про фінансові результати 58 2.4.3. Складання звіту про рух грошових коштів 61 2.4.4. Складання звіту про власний капітал 66 2.4.5. Форми спеціалізованої звітності страховика 67 РОЗДІЛ ІІІ. Аудит фінансової звітності підприємства 73 3.1. Організація внутрішньої перевірки страхових підприємств 73 3.2. Методологія проведення аудиту фінансової звітності страхової компанії « СВ-ГРАНД» 78 3.3. Узагальнення результатів аудиту та складання звітності 100 Висновок 105 Список використаної літератури 109 Додатки 113

Висновок

Фінансова звітність - важливий інструмент управління. Ґрунтуючись на даних бухгалтерського обліку та фінансової звітності як системи суцільного, безперервного та документального оформлення господарських процесів, впорядкованого узагальнення інформації про стан майна і зобов'язань підприємства, звітність відображує і дає змогу оцінювати результати діяльності, прогнозувати напрямки підвищення ефективності і сприяє виробленню й прийняттю необхідних управлінських рішень.

Процес управління дозволяє стабілізувати економічну систему, зберегти її функціональну визначеність, підтримати у динамічній рівновазі середовище, забезпечити удосконалення системи. Іншими словами, процес управління є не що інше, як упорядкування системи. Фінансова звітність виступає в ролі інструмента, який забезпечує всі ланки апарату управління: про господарські процеси, використання ресурсів підприємства, формування собівартості та отримання прибутку. Звітність відображає і дає змогу оцінювати результати діяльності, прогнозувати напрямки підвищення ефективності і сприяє розробці й прийняттю необхідних рішень, несе потужну інформаційну базу для управлінських рішень. Саме бухгалтерська інформація досягає 70% у загальній економічній системі інформації підприємства і вона є точною, повною, оперативною, достовірною, на відміну від іншої інформації - оперативної і статистичної.

Фінансова звітність повинна відповідати відповідним вимогам, основними з яких є: обов'язковість та своєчасність представлення інформації про майно і зобов'язання підприємства, про його фінансовий стан та результати діяльності у звітному періоді, її достовірність, зіставність з планом і показниками інших підприємств цієї галузі; єдність форм та методики складання звітності для усіх підприємств; простота, зрозумілість та доступність, гласність, економічність та раціональність, дієвість, стислість. її показники повинні відповідати реальному стану засобів за відповідний період, випливати з даних обліку, підтверджуватися первинними документами і бухгалтерськими записами.

Дана дипломна робота присвячена аналізу фінансового стану страхової компанії ЗАТ «СВ-ГРАНД», що здійснює свою господарську діяльність в м. Києві.

Аналіз фінансової звітності підприємства показав, що Розрахунок рентабельності активів станом на 2005 рік склала 35,95%. Протягом 2004-2005 року рентабельність активів збільшилася на 30,64%. За 3 роки – на 30,16%. Рентабельність власного капіталу є також досить високою, якщо протягом 2003-2004 року вона складала близько 10-11%, то станом на 2005 рік вона склала 100%. Рентабельність продукції не є дуже низькою. Так станом на 2005 рік вона склала 3,6%. Середня рентабельність продукції на 2003-2005 рік становить 1,61%. Рентабельність реалізації є також низькою. Станом на 2005 рік вона становить 8,98%. Протягом року вона зросла на 3,37%. Середня рентабельність реалізації за 3 роки склала 6,73%.

Оборотність активів за 2003 рік становили 3,5 разів, а за 2004 рік 3,4 разів, а за 2005 – 5,57. Тобто за 3 роки оборотність зросла на 2,07 разів.

Фінансова незалежність СВ «Гранд» значно покращилася за період з 2003 по 2005 рік. Про це свідчить збільшення коефіцієнт фінансової незалежності на 0,21. Станом на початок 2006 року він становить 0,53. Відношення позичкового капіталу до власного, або плече фінансового важеля складає протягом 2003-2004 року був високим, що є негативним фактором.

Аналізуючи показники основних коштів, то слід зазначити, що основний капітал підприємства створений не тільки за допомогою власних джерел фінансування. Так протягом 2003-2004 року частка основного капіталу у власному склала відповідно: 1,08, 1,28, 1,29. Проте вже на початок 2006 року можна стверджувати, що основні засоби підприємства складають 89% власного капіталу.

Аналізуючи коефіцієнт мобільності можна зробити висновок, що частка власного оборотного капіталу в загальній його сумі не є стабільною. Ми бачимо, що в 2003-2005 році цей показник був нижчим рекомендованого коефіцієнта(0,5). Проте, як ми згадували вище, це пояснюється особливістю діяльності підприємства.

На досліджуваному підприємстві було проведено аудиторську перевірку. За даними перевірки було складено висновок, де було викладено наступні положення:

Аудиторська перевірка проведена згідно з Міжнародними стандартами аудиту. Ці стандарти зобов’язують нас планувати і здійснювати аудиторську перевірку з метою одержання обгрунтованої впевненості в тому, що фінансові звіти не містять викривлень. Аудит включає перевірку шляхом тестування доказів, суцільну перевірку первинних документів, які підтверджують суми й розкриття інформації у фінансових звітах. Аудиторська перевірка включає також оцінку застосованих принципів бухгалтерського обліку й суттєвих попередніх оцінок, здійснених управлінським персоналом, а також оцінку загального подання фінансових звітів.

Концептуальною основою фінансової звітності товариства є національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку в Україні та Закон України від 16.07.99р. № 999-XVI „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” (зі змінами та доповненнями).

У зв'язку з неможливістю перевірки фактів, які стосуються неучасті аудитора в інвентаризації активів, ми не можемо дати висновок по вказаних моментах, однак ці обмеження мають незначний вплив на фінансову звітність та на стан справ у цілому.

Аудитори підтверджуємо те, що за винятком обмежень, які зазначені вище та з врахуванням концепції переваги сутності над формою, фінансовий звіт справедливо й достовірно у суттєвих аспектах відображає фінансовий стан ЗАТ станом на «31» грудня 2005 року згідно з національними положеннями (стандарти) бухгалтерського обліку в Україні та Законом України від 16.07.99р. № 999-XVI „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” (зі змінами та доповненнями).

На підставі отриманих облікових даних та з врахуванням превалювання сутності над формою, аудитори здійснили аналіз показників фінансового стану ЗАТ «СВ-ГРАНД» Дані, розрахунки наведені в дипломній роботі.

Узагальнюючи все вищевказане та проаналізувавши показники фінансового стану, незалежні аудитори висловлюють думку, що страхова компанія СВ «Гранд» має стійкий фінансовий стан, а тому її діяльність як страховика є правомірною.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення