Дипломна робота «Фінансова звітність підприємства, аудит і аналіз фінансового стану на базі», 2006 рік

З предмету Бухгалтерський облік · додано 20.04.2009 15:33 · від kseniya_www · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 4 РОЗДІЛ І. Організація та методологія складання фінансової звітності 7 1.1. Бухгалтерський облік та звітність, як інформаційна база управління підприємством 7 1.2. Облікова політика підприємства щодо складання фінансової звітності 12 1.3. Загальна характеристика та методологія складання фінансової звітності 17 1.3.1. Порядок складання балансу 23 1.3.2. Порядок складання звіту про фінансові результати 27 1.3.3. Порядок складання звіту про рух грошових коштів 33 1.3.4. Порядок складання звіту про власний капітал 40 1.3.5. Порядок складання приміток до фінансової звітності . 43 1.4. Коротка організаційно-економічна характеристика підприємства 45 РОЗДІЛ ІІ. Аудит фінансової звітності ДП «Провітерм Україна» 50 2.1. Організація проведення аудиту на підприємстві 50 2.2. Методика проведення аудиту на ДП «Провітерм Україна» 54 2.3. Шляхи удосконалення проведення аудиту на підприємстві . 63 РОЗДІЛ ІІІ. Аналіз фінансового стану ДП «Провітерм Україна» 72 3.1. Загальна оцінка фінансового стану підприємства 72 3.2. Експрес аналіз фінансового стану підприємства 95 3.3. Розробка шляхів вдосконалення фінансового стану підприємства 106 Висновок 112 Список використаної літератури 117 Додатки 121

Висновок

Фінансова звітність - важливий інструмент управління. Грунтуючись на даних бухгалтерського обліку та фінансової звітності як системи суцільного, безперервного та документального оформлення господарських процесів, впорядкованого узагальнення інформації про стан майна і зобов'язань підприємства, звітність відображує і дає змогу оцінювати результати діяльності, прогнозувати напрямки підвищення ефективності і сприяє виробленню й прийняттю необхідних управлінських рішень.

Процес управління дозволяє стабілізувати економічну систему, зберегти її функціональну визначеність, підтримати у динамічній рівновазі середовище, забезпечити удосконалення системи. Іншими словами, процес управління є не що інше, як упорядкування системи. Фінансова звітність виступає в ролі інструмента, який забезпечує всі ланки апарату управління: про господарські процеси, використання ресурсів підприємства, формування собівартості та отримання прибутку. Звітність відображає і дає змогу оцінювати результати діяльності, прогнозувати напрямки підвищення ефективності і сприяє розробці й прийняттю необхідних рішень, несе потужну інформаційну базу для управлінських рішень. Саме бухгалтерська інформація досягає 70% у загальній економічній системі інформації підприємства і вона є точною, повною, оперативною, достовірною, на відміну від іншої інформації - оперативної і статистичної.

Фінансова звітність повинна відповідати відповідним вимогам, основними з яких є: обов'язковість та своєчасність представлення інформації про майно і зобов'язання підприємства, про його фінансовий стан та результати діяльності у звітному періоді, її достовірність, зіставність з планом і показниками інших підприємств цієї галузі; єдність форм та методики складання звітності для усіх підприємств; простота, зрозумілість та доступність, гласність, економічність та раціональність, дієвість, стислість. її показники повинні відповідати реальному стану засобів за відповідний період, випливати з даних обліку, підтверджуватися первинними документами і бухгалтерськими записами.

Правильна організація бухгалтерського обліку займає дуже важливу роль в веденні обліку господарської діяльності фірми, яка займається роздрібною торгівлею. Від правильності ведення обліку бухгалтерських операцій залежить достовірність даних про отриманий підприємством прибуток, про вірність нарахування податків. Цей облік хоч не складний, але дуже трудомісткий.

На даному підприємстві було проведено аудиторську перевірку, в ході якої було встановлено, що бухгалтерський облік ведеться відповідно до вимог чинного законодавства.

В ході перевірки було проведено інвентаризацію в магазинах, перевірено правильність складання та ведення бухгалтерських документів.

Формування фінансового результату проведено вірно та відповідно до чинного законодавства.

Аналіз фінансового стану показав, що вартість майна підприємства протягом досліджуваного періоду збільшилася на 85,7%. Зокрема, аналізуючи основний капітал можна зробити висновок, що нематеріальні активи підприємства складають незначну частку в загальному майні. За досліджуваний період, дані активи мають незначну, проте зростаючу тенденцію. Це пов'язано із придбанням програмного забезпечення для персональних комп'ютерів підприємства.

Вартість основних засобів має також зростаючу тенденцію. Так, протягом 3 років було введено майна на суму 400 тис.грн. Основні засоби підприємства є повністю сформованими за рахунок власного капіталу.

Аналізуючи оборотні активи підприємства, слід зазначити, що до них відносять: виробничі запаси, кількість яких протягом досліджуваного періоду не є стабільною. Вартість готової продукції протягом досліджуваного періоду також не є стабільною. Зокрема, її ріст відбувся в 2003 та 2004 роках, а її зменшення в 2005 році. Вартість товарних запасів протягом 2003 року різко зросла, проте за наступний рік - зменшилася.

Дебіторська заборгованість за товари на підприємстві є як довгостроковою, так і короткостроковою. Це засвідчує резерв сумнівних боргів. В цілому дебіторська заборгованість за товари за період з 2003 по 2005 роки збільшилася на 32 тис.грн ( коефіцієнт приросту становить 7,4).

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом має тенденцію до зменшення. Дебіторська заборгованість за виданими авансами за досліджуваний період збільшилася на 231,4 тис.грн ( коефіцієнт приросту становить 115,6).

Зростаючу тенденцію має і дебіторська заборгованість із внутрішніх розрахунків. За досліджуваний період вона збільшилася на 362,1 тис.грн.

Грошові кошти підприємства в основному зберігаються на розрахунковому рахунку в національній валюті. Дослідження показали зростання коштів на рахунку, що є негативним показником. Так на початок 2006 року на рахунку знаходиться 881,1 тис.грн. Підприємство таким чином втрачає значні кошти по-перше - через ризик втратити гроші в банках, по друге - через їх знецінення, по третє - через їх неефективне використання.

Аналізуючи джерела формування майна підприємства, можна зробити висновок, що власний капітал підприємства сформований за рахунок прибутків та статутного капіталу. Статутний капітал на початок 2006 року становить 3,82% майна. Нерозподілені прибутки - 20,66%.

Аналіз рентабельності показав, що підприємство є рентабельним, зокрема рентабельність реалізації є нормальною, рентабельність власного капіталу - високою, рентабельність активів становить 18%, що наближується до рекомендованого показника.

Аналізуючи грошові потоки, можна зробити висновок, що підприємство отримує свої прибутки тільки від операційної діяльності, фінансова та інвестиційна діяльність підприємства є збитковою.

Провівши аналіз грошового потоку слід зробити висновок, що Доходи підприємства мають тенденцію до збільшення (рис.2.2.). Так протягом 2002-2003 року вони збільшилися на 5014 тис.грн ( темп приросту склав 46,8%). За період з 2003 по 2004 рік – на 1778 тис.грн ( темп приросту склав 11,3%). За період з 2004 по 2005 рік доходи збільшилися на 1236 тис.грн ( темп приросту склав 7,06%). Порівнюючи показник 2005 року з 2002, то він збільшився на 8028 тис.грн ( темп приросту склав 74,95%).

Витрати досліджуваного підприємства також мають тенденцію до збільшення. Так за період з 2002 по 2003 рік вони збільшилися на 5128 тис.грн ( темп приросту склав 49,21%). За період з 2003 по 2004 рік витрати підприємства збільшилися на 1392 тис.грн ( темп приросту склав 8,95%), за період з 2004 по 2005 рік витрати збільшилися на 825,3 тис.грн ( темп приросту – 4,87%). Порівнюючи витрати досліджуваного підприємства за 2005 рік із витратами за 2002, то вони збільшилися на 7 346 тис.грн (темп приросту склав 70,48%). Слід зазначити, що темп приросту доходу в 2003 році був нижчим за темп приросту витрат, проте в цілому, темп приросту доходів перевищує темп приросту витрат на 4,47%, що заслуговує позитивної оцінки, оскільки з кожним роком ДП «Провітерм Україна» використовує ефективніші методи діяльності. Прибуток підприємства має в цілому зростаючу тенденцію. Так за 4 роки, темп приросту прибутку склав 235,75%. Проте в 2003 році ми бачимо зниження прибутків підприємства на 115 тис.грн, але за період з 2004 по 2005 рік прибутки підприємства зросли на 411,1 тис.грн (темп приросту склав 73,29%).

Провівши аналіз заборгованості підприємства, зроблено висновок, що кредиторська заборгованість значно перевищує дебіторську. Кредиторська і дебіторська заборгованості є як довгостроковою, так і короткостроковою.

Аналізуючи ефективність грошових потоків, зроблено висновок, що оборотність активів даного підприємства є нормальною. Середня тривалість обороту в 2003 році становить 92,2 дні, в 2004 році - 109,9 днів, в 2005 році - 118,5 днів. Це говорить про те, що підприємство отримує значні прибутки, а його активи є ліквідними. Аналіз фінансового стану підприємства показав, що ДП "Провітерм Україна" є фінансово- залежним, про це свідчить коефіцієнт фінансової залежності - 0,75, та плече фінансового важеля 3,01.

Всього станом на початок 2006 року власний капітал підприємства становить 24,92% - решту - залучений капітал. Це говорить про фінансову залежність підприємства від кредиторів. До 2004 року заборгованість підприємства була зовнішньою, вона складалася із заборгованості за товари і складала близько 80% капіталу. Протягом року постало питання про обов'язковий розрахунок з кредиторами, і підприємство взяло позику в учасника підприємства. Тому перед зовнішніми кредиторами підприємство є абсолютно незалежним, але внутрішня заборгованість складає на початок 2006 року 71,59% капіталу підприємства.

Розробляючи пропозиції щодо покращення фінансового стану, можна прийти до висновку, що фактично, оскільки сума є внесена засновником на розвиток підприємства, і її фактично можна зарахувати до статутного чи додаткового капіталу. В такому випадку фінансові показники підприємства виглядали б краще. Підприємство постійно має в наявності вільні грошові кошти, які можуть бути використані для вкладання у виробничі запаси підприємства. Проте доцільніше буде вкладати дані кошти у цінні папери або у будівництво чи розширення основних фондів будівлями, приміщеннями, офісами, інше. Провівши аналіз грошових коштів за 2003-2004 рік ми бачимо, що підприємство має таку можливість. Так підрахунки показали що вклавши кошти в цінні папери, підприємство отримає на 168 тис грн.. більше доходів. Проте, вклавши грошові кошти у будівництво, то його номінальна вартість зростатиме без додаткових вкладень коштів.

Отже, дослідивши тему «Організація обліку, аналізу та аудиту фінансової звітності підприємства» мою було виконано всі поставлені завдання на початку роботи. Дані дослідження можуть бути використані підприємством для подальшої його діяльності та використані при плануванні отримання доходів в наступних періодах.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення