Дипломна робота «Фінансова та податкова звітність підприємства: порядок складання та удосконалення», 2005 рік

З предмету Бухгалтерський облік · додано 20.04.2009 15:32 · від kseniya_www · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Анотація 3 Вступ 4 РОЗДІЛ І. Фінансова та податкова звітність як інформаційна база управління підприємством 4 1.1. Бухгалтерський облік та звітність як інформаційна база управління підприємством 8 1.2. Характеристика бухгалтерської та податкової звітності підприємства 14 1.3. Економіко-правовий аналіз та огляд нормативної бази і спеціальної літератури 20 РОЗДІЛ ІІ. Організація, методологія складання та використання звітності в системі управління підприємством 25 2.1. Економічна характеристика КП «Казка» 25 2.1. Облікова політика підприємства щодо фінансової звітності 27 2.3. Загальна характеристика та методологія складання фінансової звітності 32 2.3.1. Порядок складання балансу 32 2.3.2. Порядок складання звіту про фінансові результати 35 2.3.3. Порядок складання звіту про рух грошових коштів 42 2.3.4. Порядок складання звіту про власний капітал. 49 2.3.5. Порядок складання приміток до фінансової звітності 52 2.4. Загальна характеристика та методологія складання податкової звітності 53 2.4.1. Порядок складання декларації про прибуток підприємства 53 2.4.2. Порядок складання декларації з податку на додану вартість підприємства. 58 РОЗДІЛ ІІІ. Аналіз фінансової звітності КП «Казка» 66 3.1. Загальна оцінка фінансового стану 66 3.2. Аналіз ліквідності балансу 72 3.3. Аналіз показників фінансової стійкості підприємства 78 3.4. Оцінка ефективності фінансово-господарської діяльності підприємства 82 РОЗДІЛ IV. Шляхи удосконалення фінансової звітності підприємства 88 4.1. Удосконалення формування фінансової та податкової звітності в умовах використання сучасних інформаційних технологій . 88 4.2. Основні напрямки покращення фінансового стану підприємства. 93 Висновок 98 Список використаної літератури 101 Додатки 105

Висновок

Фінансова звітність - важливий інструмент управління. Ґрунтуючись на даних бухгалтерського обліку та фінансової звітності як системи суцільного, безперервного та документального оформлення господарських процесів, впорядкованого узагальнення інформації про стан майна і зобов'язань підприємства, звітність відображує і дає змогу оцінювати результати діяльності, прогнозувати напрямки підвищення ефективності і сприяє виробленню й прийняттю необхідних управлінських рішень.

Процес управління дозволяє стабілізувати економічну систему, зберегти її функціональну визначеність, підтримати у динамічній рівновазі середовище, забезпечити удосконалення системи. Іншими словами, процес управління є не що інше, як упорядкування системи. Фінансова звітність виступає в ролі інструмента, який забезпечує всі ланки апарату управління: про господарські процеси, використання ресурсів підприємства, формування собівартості та отримання прибутку. Звітність відображає і дає змогу оцінювати результати діяльності, прогнозувати напрямки підвищення ефективності і сприяє розробці й прийняттю необхідних рішень, несе потужну інформаційну базу для управлінських рішень. Саме бухгалтерська інформація досягає 70% у загальній економічній системі інформації підприємства і вона є точною, повною, оперативною, достовірною, на відміну від іншої інформації - оперативної і статистичної.

Фінансова звітність повинна відповідати відповідним вимогам, основними з яких є: обов'язковість та своєчасність представлення інформації про майно і зобов'язання підприємства, про його фінансовий стан та результати діяльності у звітному періоді, її достовірність, зіставність з планом і показниками інших підприємств цієї галузі; єдність форм та методики складання звітності для усіх підприємств; простота, зрозумілість та доступність, гласність, економічність та раціональність, дієвість, стислість. її показники повинні відповідати реальному стану засобів за відповідний період, випливати з даних обліку, підтверджуватися первинними документами і бухгалтерськими записами.

Дана дипломна робота присвячена аналізу фінансового стану колективного підприємства «Казка», що здійснює свою господарську діяльність в м. Коломиї. Основним видом діяльності даного підприємства є надання послуг громадського харчування та здійснення роздрібної торгівлі.

За результатами аналізу було зроблено висновок 3 роки капітал фірми зменшився на (25,8%). Зменшення капіталу фірми обумовлене зменшенням вартості необоротних коштів (основних засобів) на 38% (протягом 3-х років) за рахунок прискореного амортизаційного відрахування. Але це не означає, що фінансовий стан фірми погіршився так як сума оборотних активів починаючи з 2003 року також збільшилася.

В загальному порівнянні стану оборотних активів на протязі 2002-2004 рр, їх сума зменшилася на 15,6 тис ( 17%) і на кінець 2003 року становила 77,6 тис грн ( 67,24% валюти балансу). Як ми бачимо сума оборотних активів складає більшу частку активів підприємства. Їх вартість перевищує вартість основних фондів станом на кінець 2004 року на 31,66%.

При чому частка позиченого капіталу складає на початок 2005 року всього 0,95%. За 3 роки сума позиченого капіталу зменшилася на 42,2 тис. грн. (97,5%) і на початок 2004 року становить 1,1 тис.грн. Це пояснюється тим, що фірмі не вигідно залучати позичені кошти.

Аналізуючи ліквідність підприємства, можна сказати що воно в 2002-2003 роках не було абсолютно ліквідним, проте в 2004 році баланс підприємства був ліквідним. Частка власного капіталу за 3 роки збільшилася на 27%. На 0,38 зменшилося плече фінансового важеля і на 0,27 фінансової залежності. Це свідчить про підвищення ринкової стійкості і незалежності підприємства від зовнішніх інвесторів.

Оборотність активів та товарно-матеріальних запасів є низькою через велику кількість запасів та невелику виручку від реалізації.

В цілому рентабельність всіх показників є дуже низькою. Рентабельність активів та власного капіталу є практично однаковою, оскільки прибуток займає близько 5 % капіталу. Рентабельність продукції є трішки кращою, проте все –рівно не відповідає рекомендованому рівневі.

Для покращення фінансового стану підприємства мною було запропоновано ряд заходів:

- а розрахунками доцільності реалізації алкогольних напоїв, було досліджено, що КП «Казка» вже на протязі 2 років втрачає від реалізації від двох тис.грн, саме тому запропоновано відмовитися від реалізації даного виду товарів і тим самим розробити стратегію спеціалізованого кафе для дітей.

Для цього доцільно розробити маркетингові заходи:

- збільшити асортимент продуктів для дітей, збільшити асортимент безалкогольних коктейлів.

- для залучення більшої кількості клієнтів в обідній час доцільно розробити систему «комплексних обідів» за доступними цінами.

- запропонувати послуги відзначення урочистих подій та влаштування свят для дітей.

Звичайно, що спрогнозувати всі витрати чи всі зобов’язання підприємства не реально. Проте враховуючи на підвищення доходів від реалізації, та зменшення витрат підприємства можна зробити висновок, що вартість основних засобів зменшуватиметься щороку, через їх зношування. Вартість товарних запасів зросте до 120 тис.грн. Працюючи по розробленій схемі, КП «Казка» зможе на початок 2009 року отримати повну незалежність від кредиторів. Залучені кошти будуть становити 1% власного капіталу та менше 1% загального. Отже, можна зробити висновок, що дослідження даної роботи є актуальним та важливим не тільки для мене, як майбутнього спеціаліста, а й для підприємства, оскільки пропозиції щодо покращення фінансового стану мають практичний характер та побудовані відповідно до специфіки діяльності кафе «Казка».

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення