Дипломна робота «Аналіз та аудит фінансового стану підприємства, облік фінансових результатів(на прикладі ТОВ “Теба Ко ЛТД”)», 2007 рік

З предмету Бухгалтерський облік · додано 20.04.2009 15:30 · від kseniya_www · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 Розділ 1. Теоретико методологічні основи обліку фінансових результатів тов “теба ко лтд” 6 1.1. Економічна сутність фінансових результатів в сучасних умовах господарювання 6 1.2. Нормативно-правове забезпечення порядку ведення обліку фінансових результатів 16 1.3. Облік фінансових результатів у ТОВ “Теба Ко ЛТД” 22 1.3.1. Організація обліку фінансових результатів на підприємстві 22 1.3.2. Організація аналітичного та синтетичного бухгалтерського обліку фінансових результатів 32 1.3.3. Відображення обліку доходів витрат і фінансових результатів у фінансовій та податковій звітності 43 Розділ 2. Аналіз фінансового стану тов “теба ко лтд” 55 2.1. Загальна характеристика діяльності підприємства 55 2.2. Сутність завдання та основні інструменти аналізу фінансового стану підприємства ТОВ “Теба Ко ЛТД” 59 2.3. Аналіз фінансового стану ТОВ “Теба Ко ЛТД” 68 2.3.1. Аналіз структури та динаміки балансу 68 2.3.2. Аналіз платоспроможності 76 2.3.4. Оцінка ділової активності підприємства 79 2.3.5. Аналіз фінансових результатів та рентабельності 81 Розділ 3. Організація та методика аудиту фінансового стану тов “теба ко лтд” 88 3.1. Методика проведення аудиту фінансового стану підприємства 88 3.2. Організація проведення аудиторської перевірки фінансового стану ТОВ “Теба Ко ЛТД” 92 3.3. Шляхи покращення фінансового стану ТОВ “Теба Ко ЛТД” та впровадження результатів проведеного аналізу та аудиту 101 Висновки та пропозиції 114 Список використаної літератури 119 Додатки 123

Висновок

Поняття та сутність фінансових результатів підприємства регулюється Законом України «Про оподаткування прибутку підприємств». Згідно даного закону, прибуток підприємства формується як різниця між валовими доходами та валовими витратами і амортизації.

Валові доходи – це загальна сума доходу платника податку від усіх видів діяльності, отриманого (нарахованого) протягом звітного періоду в грошовій, матеріальній або нематеріальній формах як на території України, її континентальному шельфі, виключній (морській) економічній зоні, так і за її межами.

Валові витрати - сума будь-яких витрат платника податку у грошовій, матеріальній або нематеріальній формах, здійснюваних як компенсація вартості товарів (робіт, послуг), які придбаваються (виготовляються) таким платником податку для їх подальшого використання у власній господарській діяльності.

Поняття "Валові витрати" і "Валові доходи" не є аналогічними витратам виробництва та обігу і доходам від реалізації та позареалізаційних операцій. Тому балансовий прибуток і прибуток за декларацією про прибуток підприємства є різними величинами.

На даному підприємстві було проведено аудиторську перевірку, в ході якої було встановлено, що бухгалтерський облік ведеться відповідно до вимог чинного законодавства.

В ході перевірки було проведено інвентаризацію в магазинах, перевірено правильність складання та ведення бухгалтерських документів.

Формування фінансового результату проведено вірно та відповідно до чинного законодавства.

Аналіз фінансового стану показав, що вартість майна підприємства протягом досліджуваного періоду збільшилася на 85,7%. Зокрема, аналізуючи основний капітал можна зробити висновок, що нематеріальні активи підприємства складають незначну частку в загальному майні. За досліджуваний період, дані активи мають незначну, проте зростаючу тенденцію. Це пов'язано із придбанням програмного забезпечення для персональних комп'ютерів підприємства.

Вартість основних засобів має також зростаючу тенденцію. Так, протягом 3 років було введено майна на суму 400 тис.грн. Основні засоби підприємства є повністю сформованими за рахунок власного капіталу.

Аналізуючи оборотні активи підприємства, слід зазначити, що до них відносять: виробничі запаси, кількість яких протягом досліджуваного періоду не є стабільною. Вартість готової продукції протягом досліджуваного періоду також не є стабільною. Зокрема, її ріст відбувся в 2004 та 2005 роках, а її зменшення в 2006 році. Вартість товарних запасів протягом 2004 року різко зросла, проте за наступний рік - зменшилася.

Дебіторська заборгованість за товари на підприємстві є як довгостроковою, так і короткостроковою. Це засвідчує резерв сумнівних боргів. В цілому дебіторська заборгованість за товари за період з 2004 по 2006 роки збільшилася на 32 тис.грн ( коефіцієнт приросту становить 7,4).

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом має тенденцію до зменшення. Дебіторська заборгованість за виданими авансами за досліджуваний період збільшилася на 231,4 тис.грн ( коефіцієнт приросту становить 115,6).

Зростаючу тенденцію має і дебіторська заборгованість із внутрішніх розрахунків. За досліджуваний період вона збільшилася на 362,1 тис.грн.

Грошові кошти підприємства в основному зберігаються на розрахунковому рахунку в національній валюті. Дослідження показали зростання коштів на рахунку, що є негативним показником. Так на початок 2006 року на рахунку знаходиться 881,1 тис.грн. Підприємство таким чином втрачає значні кошти по-перше - через ризик втратити гроші в банках, по друге - через їх знецінення, по третє - через їх неефективне використання.

Аналізуючи джерела формування майна підприємства, можна зробити висновок, що власний капітал підприємства сформований за рахунок прибутків та статутного капіталу. Статутний капітал на початок 2006 року становить 3,82% майна. Нерозподілені прибутки - 20,66%.

Аналіз рентабельності показав, що підприємство є рентабельним, зокрема рентабельність реалізації є нормальною, рентабельність власного капіталу - високою, рентабельність активів становить 18%, що наближується до рекомендованого показника.

Аналізуючи грошові потоки, можна зробити висновок, що підприємство отримує свої прибутки тільки від операційної діяльності, фінансова та інвестиційна діяльність підприємства є збитковою.

Провівши аналіз грошового потоку слід зробити висновок, що Доходи підприємства мають тенденцію до збільшення (рис.2.2.). Так протягом 2003-2004 року вони збільшилися на 5014 тис.грн ( темп приросту склав 46,8%). За період з 2004 по 2005 рік – на 1778 тис.грн ( темп приросту склав 11,3%). За період з 2005 по 2006 рік доходи збільшилися на 1236 тис.грн ( темп приросту склав 7,06%). Порівнюючи показник 2006 року з 2003, то він збільшився на 8028 тис.грн ( темп приросту склав 74,95%).

Витрати досліджуваного підприємства також мають тенденцію до збільшення. Так за період з 2003 по 2004 рік вони збільшилися на 5128 тис.грн ( темп приросту склав 49,21%). За період з 2004 по 2005 рік витрати підприємства збільшилися на 1392 тис.грн ( темп приросту склав 8,95%), за період з 2005 по 2006 рік витрати збільшилися на 825,3 тис.грн ( темп приросту – 4,87%). Порівнюючи витрати досліджуваного підприємства за 2006 рік із витратами за 2003, то вони збільшилися на 7 346 тис.грн (темп приросту склав 70,48%). Слід зазначити, що темп приросту доходу в 2004 році був нижчим за темп приросту витрат, проте в цілому, темп приросту доходів перевищує темп приросту витрат на 4,47%, що заслуговує позитивної оцінки, оскільки з кожним роком ТОВ "Теба Ко ЛТД" використовує ефективніші методи діяльності. Прибуток підприємства має в цілому зростаючу тенденцію. Так за 4 роки, темп приросту прибутку склав 235,75%. Проте в 2004 році ми бачимо зниження прибутків підприємства на 115 тис.грн, але за період з 2005 по 2006 рік прибутки підприємства зросли на 411,1 тис.грн (темп приросту склав 73,29%).

Провівши аналіз заборгованості підприємства, зроблено висновок, що кредиторська заборгованість значно перевищує дебіторську. Кредиторська і дебіторська заборгованості є як довгостроковою, так і короткостроковою.

Аналізуючи ефективність грошових потоків, зроблено висновок, що оборотність активів даного підприємства є нормальною. Середня тривалість обороту в 2004 році становить 92,2 дні, в 2005 році - 109,9 днів, в 2006 році - 118,5 днів. Це говорить про те, що підприємство отримує значні прибутки, а його активи є ліквідними. Аналіз фінансового стану підприємства показав, що ТОВ "Теба Ко ЛТД" є фінансово- залежним, про це свідчить коефіцієнт фінансової залежності - 0,75, та плече фінансового важеля 3,01.

Всього станом на початок 2006 року власний капітал підприємства становить 24,92% - решту - залучений капітал. Це говорить про фінансову залежність підприємства від кредиторів. До 2005 року заборгованість підприємства була зовнішньою, вона складалася із заборгованості за товари і складала близько 80% капіталу. Протягом року постало питання про обов'язковий розрахунок з кредиторами, і підприємство взяло позику в учасника підприємства. Тому перед зовнішніми кредиторами підприємство є абсолютно незалежним, але внутрішня заборгованість складає на початок 2006 року 71,59% капіталу підприємства.

Розробляючи пропозиції щодо покращення фінансового стану, можна прийти до висновку, що фактично, оскільки сума є внесена засновником на розвиток підприємства, і її фактично можна зарахувати до статутного чи додаткового капіталу. В такому випадку фінансові показники підприємства виглядали б краще. Підприємство постійно має в наявності вільні грошові кошти, які можуть бути використані для вкладання у виробничі запаси підприємства. Проте доцільніше буде вкладати дані кошти у цінні папери або у будівництво чи розширення основних фондів будівлями, приміщеннями, офісами, інше. Провівши аналіз грошових коштів за 2004-2005 рік ми бачимо, що підприємство має таку можливість. Так підрахунки показали що вклавши кошти в цінні папери, підприємство отримає на 168 тис грн.. більше доходів. Проте, вклавши грошові кошти у будівництво, то його номінальна вартість зростатиме без додаткових вкладень коштів.

Отже, дослідивши тему «Організація обліку, аналізу та аудиту фінансової звітності підприємства» мою було виконано всі поставлені завдання на початку роботи. Дані дослідження можуть бути використані підприємством для подальшої його діяльності та використані при плануванні отримання доходів в наступних періодах.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення