Дипломна робота «Бухгалтерський облік фінансових результатів ТзОВ "Синтра"», 2009 рік

З предмету Бухгалтерський облік · додано 20.04.2009 15:30 · від kseniya_www · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Анотація 5 Annotation 6 Перелік умовних позначень 7 Вступ 8 Розділ 1. Теоретичні основи фінансових результатів 12 1.1. Економічний зміст фінансових результатів 12 1.2. Організація бухгалтерського обліку фінансових результатів 25 Розділ 2. Характеристика тзов „синтра” 38 2.1. Загальна характеристика ТзОВ „Синтра” 38 2.2. Формування облікової політики ТзОВ „Синтра” 42 2.3. Організаційно-технологічні особливості ТзОВ „Синтра” та їх вплив на організацію бухгалтерського обліку фінансових результатів 53 Розділ 3. Бухгалтерський облік фінансових результатів тзов „синтра” 60 3.1. Порядок документального оформлення фінансових результатів підприємства 60 3.2. Аналітичний та синтетичний облік фінансових результатів 69 3.3. Облік фінансових результатів 74 Розділ 4. Аналіз фінансових результатів тзов „синтра” 83 4.1. Інформаційна база для аналізу фінансових результатів 83 4.2. Аналіз динаміки та структури фінансових результатів підприємства 93 Висновки 103 Список використаної літератури 108 Додаток А. Статут ТзОВ „Синтра” 111 Додаток Б. Наказ про облікову політику ТзОВ „Синтра” 120 Додаток В. Фінансова звітність ТзОВ „Синтра” за 2006-2008 роки 122 Додаток Д. Бізнес-план ТзОВ „Синтра” на 2006-2008 роки 138 Додаток Ж. Форми первинних документів з обліку витрат на виробництво 140

Висновок

Сучасні методи бухгалтерського обліку та аналіз фінансових результатів діяльності дають можливість здійснювати оцінку підприємств, компаній та їхніх філіалів по інтегрованим показникам функціонування. Фінансовий аналіз вивчає економічний стан фірми і відображає ефективність виробничої діяльності, ліквідності та фінансової усталеності підприємств за допомогою системи показників.

Метою аналізу є оцінка фінансового стану підприємства на підставі виявлених результатів та подача рекомендацій щодо його поліпшення. Фінансовий стан оцінюється насамперед на основі статей бухгалтерського балансу та додаткам до нього. Актуальність даної теми визначається інтересами користувачів аналітичним матеріалом, яких насамперед цікавить:

- оцінка фінансових результатів;

- оцінка майнового стану;

- аналіз фінансової усталеності, ліквідності балансу, платоспроможності підприємства;

- дослідження стану та динаміки дебіторської і кредиторської заборгованості;

- аналіз ефективності вкладеного капіталу.

На підставі даних фінансової звітності ТзОВ „Синтра” розраховані показники, які характеризують фінансовий, майновий стан, ділову активність, прибутковість та рентабельність підприємства.

При аналізі фінансового стану товариства було розраховано:

Чистий прибуток до оподаткування в 2008 році складає 700,8 тис.грн., а чистий прибуток підприємства 525,60 тис.грн., що на 228,00 тис.грн. менше показника минулого року. Рентабельність продукції, що визначається як відношення чистого прибутку до собівартості реалізованої продукції є низькою і складає в 2008 році 18,30%. Даний показник за останній рік зменшився на 0,70%. Звичайно, що зменшення рентабельності є негативним показником, проте значення рентабельності продукції 18,3 є нормальним для підприємств даної галузі.

За даними розрахунків ми бачимо, що коефіцієнт абсолютної ліквідності складає на кінець 2008 року 0,02, що на 0,03 менше показника попереднього року та на 0,23 менше показника на кінець 2006 року.

Коефіцієнт загальної ліквідності є досить високим і складає на кінець 2008 року 2,03. Коефіцієнт миттєвої складає на кінець 2008 року 1,77.

Коефіцієнт автономії, або як його називають коефіцієнт фінансової незалежності складає в кінці 2008 року 0,56, що є більшим нормативного значення показника (0,5) на 0,06.

Коефіцієнт фінансової залежності є оберненим показника автономії, і складає в кінці 2008 року 1,78. Даний показник за 2 роки зменшився на 0,12, а за останній рік зменшився на 0,02.

Розрахунок та аналіз економічних показників діяльності підприємства є активними інструментами сучасного фінансового менеджменту. Набір цих відносних показників дозволяє скласти доволі повне уявлення про ефективність виробничої, маркетингової діяльності, фінансової стратегії підприємства, а також оптимізувати сам процес управління.

Без бухгалтерського обліку та аналізу фінансових результатів сьогодні стає неможливим функціонування будь-якого суб’єкта економічної діяльності. Якщо ефективність господарювання є добровільною справою агента економічної діяльності, то фінансова звітність – обов’язковою: навіть дрібні приватні підприємства зобов’язані аналізувати свою фінансову діяльність, на основі якої вони будують звітність перед органами Державної податкової адміністрації.

Головним джерелом фінансового аналізу є інформація бухгалтерської звітності товариства, відповідна обробка якої може сприяти максимізації прибутку підприємства. У виробничій сфері аналіз тісно зв’язаний з двома головними функціями управління виробництвом: плануванням та контролем, а також з їхньою проміжною ланкою – бюджетуванням (розподілом коштів для досягнення поставлених виробничіх цілей). Без відповідного планування цілі досягаються лише випадково. При плануванні для аналізу головним чином використовуються джерела внутрішнього походження. В основному це дані про сподівані обсяги виробництва (продажу) та витрати (складання бізнес-планів). Однак в сучасних умовах джерела фінансового аналізу діяльності підприємства не обмежується внутрішньою інформацією. При плануванні обсягів виробництва до уваги часто беруться статистичні показники стану ринку, економічної ситуації в країні, демографічні характеристики населення тощо. Фінансовий аналіз є інструментом контролю ефективності використання розподілених або інвестованих коштів. Перед вкладанням коштів у виробництво інвестори проводять оцінку вартості як матеріальних, так і нематеріальних активів. На основі фінансової оцінки будується ціна цих активів. Фінансовий стан характеризується системою таких показників, як поточна і перспективна платоспроможність, оборотність, наявність власних і позичкових засобів, ефективності їхнього використання та ін. Аналізу належить важлива роль у досягненні стабільного фінансового стану підприємства.

Дані управлінського аналізу відіграють вирішальну роль у розробці найважливіших питань конкурентної політики підприємства, використовуються керівниками для вдосконалення технології й організації виробництва, для створення механізму досягнення максимального прибутку.

При побудові порівняльного аналітичного балансу велику роль відіграє вибір часового інтервалу для вимірювання змін в статтях бухгалтерського балансу. Використання квартального інтервалу має свої переваги, головною з яких є можливість використання даних фінансової звітності підприємства перед органами податкової адміністрації. Однак величина прибутку підприємства з високими темпами обіговості коштів у короткостроковому періоді більшої міри підпадає під вплив таких факторів, як сезонні коливання попиту на продукцію, непередбачуваність темпів інфляції, зміна цін на енергоносії, нововведення в податковому законодавстві тощо. Фінансовий відділ може здійснювати подвійний аналіз беручи за основу в окремих випадках місячний або квартальний інтервал для аналізу результатів фінансової діяльності підприємства у короткостроковому та довгостроковому періодах.

Сьогодні нас відділяє вже немало часу відтоді, як Україна стала на шлях ринкових перетворень. Цей шлях і досі залишається складним та заплутаним, а часом навіть незбагненним пересічному громадянину, що давно звик чути про реформування економіки, не помічаючи реальних змін на краще. На думку багатьох західних економістів, проблема української промисловості полягає в тому, що керівники багатьох підприємств є вихованцями старої командно-адміністративної системи господарювання, в якій, при відсутності функціонуючого ринкового механізму та дефіцитності ресурсів, споживчий попит сприймався як небажане явище або, навіть гальмо економічного розвитку. Відмінність ринкової економіки в цьому відношенні полягає в тому, що споживчий попит в будь-якій формі розуміється виробником як стимул до збільшення обсягів виробництва.

Світовий досвід вчить нас тому, що дійсне просування на шляху реформ залежить від змін у виробничій сфері та знаходженні ефективних форм господарювання. Важливу роль в цьому процесі сьогодні в Україні відіграє правильне ведення бухгалтерського обліку та аналіз фінансових результатів підприємства.

Для того щоб звітність була дійовим засобом управління і контролю, вона повинна відповідати всім вимогам, що ставляться до обліку. Вона має достовірно відображати ресурси підприємства, їх використання і фінансові результати діяльності. Показники звітності повинні бути об'єктивними, обґрунтовані перевіреними даними поточного обліку і підтверджені відповідними документами. Своєчасність складання і подання звітності — невід'ємна умова її корисності. Сама достовірна інформація втрачає своє значення, якщо вона надана користувачам несвоєчасно. Тому звітність повинна складатися і подаватися відповідним органам в строки, встановлені нормативними актами, які забезпечують ефективне її використання для управління і контролю.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення