Дипломна робота «Облік валових доходів та валових витрат», 2006 рік

З предмету Бухгалтерський облік · додано 20.04.2009 15:24 · від kseniya_www · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 Розділ І. Організація і методика обліку валових витрат і валових доходів підприємства 6 1.1. Сутність валових витрат і валових доходів та організація їх обліку 6 1.2. Основні принципи нарахування валових витрат і валових доходів 9 1.3. Облік валових витрат і валових доходів 40 Розділ ІІ. Організація і методика контролю валових витрат і валових доходів підприємства 47 2.1. Організація контролю валових витрат і валових доходів 47 2.2. Контроль нарахування і сплати податку на прибуток 66 2.3. Відповідальність платників податку згідно законодавства, їх права та обов’язки 70 Розділ ІІІ. Аналіз формування валових витрат і валових доходів 75 3.1. Організація аналізу валових витрат і валових доходів 75 3.2. Економічний механізм формування і аналізу доходів 83 3.3. Аналіз і оцінка ефективності формування витрат підприємства 85 3.4. Аналіз показників оподаткування 90 3.5. Аналіз показників фінансового стану підприємства 97 Висновки і пропозиції 104 Список використаної літератури 108 Додатки 112

Висновок

Поняття та сутність валових доходів та валових витрат регулюється Законом України «Про оподаткування прибутку підприємств». Згідно даного закону, валові доходи – це загальна сума доходу платника податку від усіх видів діяльності, отриманого (нарахованого) протягом звітного періоду в грошовій, матеріальній або нематеріальній формах як на території України, її континентальному шельфі, виключній (морській) економічній зоні, так і за її межами.

Валові витрати - сума будь-яких витрат платника податку у грошовій, матеріальній або нематеріальній формах, здійснюваних як компенсація вартості товарів (робіт, послуг), які придбаваються (виготовляються) таким платником податку для їх подальшого використання у власній господарській діяльності.

Поняття "Валові витрати" і "Валові доходи" не є аналогічними витратам виробництва та обігу і доходам від реалізації та позареалізаційних операцій. Тому балансовий прибуток і прибуток за декларацією про прибуток підприємства є різними величинами.

Ще зовсім нещодавно для обліку валових доходів та валових витрат застосовувалися спеціальні рахунки бухгалтерського обліку, проте зараз облік даних категорій не є визначеним чинним законодавством, тобто проводиться у довільній формі. Бухгалтер для того, щоб визначити які суми можна віднести до валових доходів та витрат та скласти декларацію повинен використовувати журнали-ордери та первинні документи.

Облік доходів підприємства проводиться на субрахунках сьомого класу плану рахунків бухгалтерського обліку. Витрати відображаються на субрахунках дев’ятого класу на субрахунку 23 «Витрати виробництва».

Провівши перевірку валових доходів та валових витрат на ТОВ «Видавничий дім «Теніс» ревізором було встановлено, що облік доходів та витрат підприємства відповідає чинному законодавству, проте є деякі розбіжності, які не вплинули суттєво на фінансовий результат підприємства.

В ході перевірки доходів підприємства було перевірено первинні документи, в яких відображається дохід підприємства. Так було перевірено відповідність сум видаткових накладних, виписок з банку сумам головної книги. Провівши перевірку правильності віднесення сум доходів до валових було визначено, що отриманий аванс від замовника на суму 300 грн. не був включений до сум валових доходів. Оскільки декларація з податку на прибуток складається в тисячах гривень сума не змінила б суми валових доходів підприємства та суми прибутку до оподаткування. Валові витрат на підприємстві є відображені згідно чинного законодавства.

Формування фінансового результату проведено вірно та відповідно до чинного законодавства. Було підтверджено, що баланс станом на (01 січня 2005р. повно і достовірно відображає активи і пасиви підприємства за всіма статтями, і його складено відповідно до вимог Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2 "Баланс", затвердженого наказом Міністер­ства фінансів України від 31 березня 1999 р.. № 87".

В рекомендаційній частині аудиторського висновку аудитором було запропоновано організації внутрішнього аудиту на підприємстві. Для цього було запропоновано створити ревізійну ( аудиторську) комісію, на чолі з головним бухгалтером, що здійснював би аудит на вимогу керівника та за необхідністю.

На досліджуваному підприємстві внутрішнього аудиту не проводиться. Його замінює інвентаризація матеріальних цінностей та перевірка головним бухгалтером звітів, що є складеними іншими бухгалтерами, касирами, МВО.

Особливість застосування персональних комп'ютерів та окремих АРМ полягає в тому, що для керівництва підприємства-клієнта може бути неможливим або недоцільним з погляду співвідношення витрат і результатів впровадження належних засобів контролю з метою зменшення ризику невиявлення помилок до мінімального рівня. Тому аудитор найчастіше вправі припустити, що в таких системах ризик системи контролю високий.

Саме тому організація аудиторського відділу, що зміг би систематично проводити внутрішній аудит є досить доцільною. Для полегшення роботи даного відділу пропонується використовувати програмне забезпечення, що полегшує проведення аудиту.

Для проведення аналізу валових доходів та валових витрат було запропоновано методику, згідно якої було проведено аналіз валових доходів і витрат. Для цього було проаналізовано динаміку ростів доходів та витрат, їх структуру та відмінності в податковому та фінансовому обліку доходів і витрат.

Згідно проведеного аналізу було встановлено. що дохід підприємства за 4 роки має тенденції до збільшення. Як ми бачимо, валовий дохід підприємства відрізняється від сукупного доходу. Дане відхилення є вирахуванням із доходу від реалізації податку на додану вартість. так ми бачимо, що дане відхилення в 2002 році становило 646,3 тис.грн, в 2002 році – 444,5 тис.грн, в 2004 році – 1020,4 тис.грн і в 2005 році 2044,8 тис.грн.

Провівши аналіз валових витрат можна зробити висновок, що витрати підприємства зросли пропорційно доходам, близько в 3,4 рази, проте слід відмітити, що темпи росту витрат є трішки вищими, що може свідчити про зменшення прибутку в майбутньому, якщо підприємство не змінить своєї політики щодо формування цін на продукцію.

Провівши аналіз прибутку підприємства можна зробити висновки. що чистий прибуток за 3 роки зріс на 76,5 тис.грн, або в 3.4 рази.

Як свідчить аналіз показників фінансової стійкості, частка власного капіталу має тенденції до підвищення. За 3 роки ( 2003-2005) вона збільшилася на 0,34. На 0,03 збільшилося і коефіцієнт фінансової стійкості. Коефіцієнт фінансової залежності має тенденцію до спаду. Так за 3 роки він зменшився на 0,34. На початок 2006 року плече фінансового важеля становить 0,27, що заслуговує позитивної оцінки.

На початок 2004 року основні засоби сформовані за рахунок залученого ( позичкового) капіталу, така ж ситуація спостерігається і в 2005 році, проте на початок 2006 року ми бачимо, що основні кошти, які придбало підприємство сформовані за рахунок власного капіталу. За 3 роки даний коефіцієнт зменшився на 0,14.

Зменшення коефіцієнт модернізації на 0,17 свідчить про незначне підвищення вивільнення коштів, іммобілізованих в основні фонди.

Проаналізувавши дані таблиці 3.7 можна зробити висновок, що частка власного оборотного капіталу в загальній його сумі з кожним роком збільшується. Ми бачимо, що даний показник є значно нижчим рекомендованого. Аналіз забезпечення матеріальних оборотних коштів власними капіталом показав, що матеріальні оборотні кошти не є забезпеченими власним капіталом. В 2004-2005 році оборотні кошти були сформовані за рахунок позичених коштів, проте вже на початок 2006 року ми бачимо, що оборотні кошти підприємства залучені за рахунок власних коштів.

Рентабельність виробленої продукції є досить низькою, на початок 2006 року вона становить 4%. За 3 роки даний показник зменшився на 12%. Тобто підприємству слід розробити стратегію збільшення рентабельності.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення