Дипломна робота «Облік, аналіз та аудит валових доходів», 2005 рік

З предмету Бухгалтерський облік · додано 20.04.2009 15:19 · від kseniya_www · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ. Розділ 1. Теоретично - методологічні основи обліку, аналізу та аудиту валових доходів ТзОВ «СТЕК» 1. Аналіз основних техніко – економічних показників діяльності ТзОВ «Стек», його галузеві особливості та оцінка фінансового стану. 2. Економічна сутність об’єкта дослідження та нормативно – правова база регулювання його обліку та аудиту. 3. Огляд літературних досліджень за темою дослідження та обґрунтування методики обліку, аналізу та аудиту. Розділ 2. Облік валових доходів. 2.1. Організація обліку валових доходів 2.2. Аналітичний та синтетичний облік валових доходів. 2.3. Складання податкової декларації Розділ 3. Аналіз валових доходів. 3.1. Організація здійснення аналізу валових доходів підприємства (теорія) 3.2. Аналіз валових доходів ТзОВ «Стек» 3.3. Аналіз доходності підприємства Розділ 4. Організація та методика аудиту валових доходів. 4.1. Організація проведення аудиту. 4.2. Методика проведення аудиту валових доходів. 4.3. Заключні процедури та рекомендації в результаті проведення аудиту. Висновок. Список використаної літератури. Додатки.

Висновок

Поняття та сутність валових доходів та валових витрат регулюється Законом України «Про оподаткування прибутку підприємств». Згідно даного закону, валові доходи – це загальна сума доходу платника податку від усіх видів діяльності, отриманого (нарахованого) протягом звітного періоду в грошовій, матеріальній або нематеріальній формах як на території України, її континентальному шельфі, виключній (морській) економічній зоні, так і за її межами.

Поняття "Валові доходи" не є аналогічними доходам від реалізації та позареалізаційних операцій. Тому балансовий прибуток і прибуток за декларацією про прибуток підприємства є різними величинами.

Ще зовсім нещодавно для обліку валових доходів застосовувалися спеціальні рахунки бухгалтерського обліку, проте зараз облік даних категорій не є визначеним чинним законодавством, тобто проводиться у довільній формі. Бухгалтер для того, щоб визначити які суми можна віднести до валових доходів та скласти декларацію повинен використовувати журнали-ордери та первинні документи.

Облік доходів підприємства проводиться на субрахунках сьомого класу плану рахунків бухгалтерського обліку.

Провівши перевірку валових доходів на ТОВ «СТЕК» ревізором було встановлено, що облік доходів та витрат підприємства відповідає чинному законодавству, проте є деякі розбіжності, які не вплинули суттєво на фінансовий результат підприємства.

В ході перевірки доходів підприємства було перевірено первинні документи, в яких відображається дохід підприємства. Так було перевірено відповідність сум видаткових накладних, виписок з банку сумам головної книги. Провівши перевірку правильності віднесення сум доходів до валових було визначено, що отриманий аванс від замовника на суму 300 грн. не був включений до сум валових доходів. Оскільки декларація з податку на прибуток складається в тисячах гривень сума не змінила б суми валових доходів підприємства та суми прибутку до оподаткування. Валові витрат на підприємстві є відображені згідно чинного законодавства.

Формування фінансового результату проведено вірно та відповідно до чинного законодавства. Було підтверджено, що баланс станом на (01 січня 2005р. повно і достовірно відображає активи і пасиви підприємства за всіма статтями, і його складено відповідно до вимог Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2 "Баланс", затвердженого наказом Міністер­ства фінансів України від 31 березня 1999 р.. № 87".

В рекомендаційній частині аудиторського висновку аудитором було запропоновано організації внутрішнього аудиту на підприємстві. Для цього було запропоновано створити ревізійну ( аудиторську) комісію, на чолі з головним бухгалтером, що здійснював би аудит на вимогу керівника та за необхідністю.

На досліджуваному підприємстві внутрішнього аудиту не проводиться. Його замінює інвентаризація матеріальних цінностей та перевірка головним бухгалтером звітів, що є складеними іншими бухгалтерами, касирами, МВО.

Особливість застосування персональних комп'ютерів та окремих АРМ полягає в тому, що для керівництва підприємства-клієнта може бути неможливим або недоцільним з погляду співвідношення витрат і результатів впровадження належних засобів контролю з метою зменшення ризику невиявлення помилок до мінімального рівня. Тому аудитор найчастіше вправі припустити, що в таких системах ризик системи контролю високий.

Саме тому організація аудиторського відділу, що зміг би систематично проводити внутрішній аудит є досить доцільною. Для полегшення роботи даного відділу пропонується використовувати програмне забезпечення, що полегшує проведення аудиту.

Даний висновок є умовно-позитивним через наявність нефундаментальних непевностей та незгод.

Для проведення аналізу валових доходів було запропоновано методику, згідно якої було проведено аналіз валових доходів. Для цього було проаналізовано динаміку ростів доходів, їх структуру та відмінності в податковому та фінансовому обліку доходів.

Згідно проведеного аналізу було встановлено, що дохід підприємства за 4 роки має тенденції до збільшення. Як ми бачимо, валовий дохід підприємства відрізняється від сукупного доходу. Дане відхилення є вирахуванням із доходу від реалізації податку на додану вартість. так ми бачимо, що дане відхилення в 2001 році становило 623,6 тис.грн, в 2002 році - 425,5 тис.грн, в 2003 році - 1011, 5 тис.грн і в 2004 році 2008,9 тис.грн.

Провівши аналіз прибутку підприємства можна зробити висновки. що чистий прибуток за 3 роки зріс на 76,5 тис.грн, або в 3.4 рази.

Рентабельність виробленої продукції є досить низькою, на початок 2005 року вона становить 4%. За 3 роки даний показник зменшився на 12%. Тобто підприємству слід розробити стратегію збільшення рентабельності.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення