Дипломна робота «Облік і аудит реалізації товарів, робіт, послуг», 2006 рік

З предмету Бухгалтерський облік · додано 20.04.2009 15:09 · від kseniya_www · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 РОЗДІЛ І. Економічна сутність та теоретичні основи реалізації товарів, робіт, послуг 6 1.1. Економічна характеристика товарообороту 6 1.2. Економіко-правовий аналіз та огляд нормативної бази і спеціальної літератури 16 1.3. Організаційно-економічна характеристика досліджуваного підприємства 23 РОЗДІЛ ІІ. Методика обліку реалізації товарів, робіт, послуг 31 2.1. Організація обліку реалізації на підприємстві 31 2.2. Система первинного обліку реалізації товарів 36 2.3. Синтетичний та аналітичний облік реалізації товарів та його документальне оформлення 39 2.4. Відображення реалізації товарів в бухгалтерській звітності підприємства 48 2.5. Організація обліку реалізації товарів на основі інформаційних технологій 50 РОЗДІЛ ІІІ. Аудит реалізації товарів, робіт, послуг 65 3.1. Інформаційне забезпечення проведення аудиту на підприємстві 65 3.2. Аудит реалізації та формування аудиторського висновку 68 Висновки 81 Список використаних джерел 84 Додатки 87

Висновок

Дослідження, проведене в дипломній роботі, було присвячене питанню удосконалення організації обліку, контролю і аналізу за випуском продукції та її реалізації. У зв'язку з тим, що на даному етапі в Україні відбуваються постійні зміни законодавчих актів, нормативних документів по методології і організації бухгалтерського обліку реалізації готової продукції, підприємству дуже важко пристосуватись до цих змін, тому на практиці виникають різні проблеми з ведення бухгалтерського обліку. Але існує і позитивна сторона цих змін, оскільки проходить процес наближення бухгалтерського обліку до рівня міжнародних стандартів. Через те, що обсяг реалізації є одним з основних оціночних показників діяльності підприємств, удосконалення його обліку, аналізу і контролю є дуже важливим.

Реалізація продукції, робіт і послуг є важливим і завершальним етапом кругообігу засобів підприємства. Тут натуральна їх форма набирає характеру грошової.

Значення і роль процесу реалізації суворо зростають за умов ринкової економіки. Саме завоювання ринків, можливості реалізації продукції визначають відповідні обсяги її виробництва. Виробляють лише ту продукцію і в таких розмірах, в яких її можна реалізувати.

Об'єктом дослідження даної дипломної роботи обрано ТОВ "Столиця"

На основі проведеного дослідження можна зробити наступні висновки.

1. Бухгалтерський облік на ТОВ "Столиця" ведеться у відповідності до Закону України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні" від 16.07.99 року №996 - XIV зі змінами внесеними Законом України від 22.06 2000 року №1829-111, а також вимог П(С)БО 1-16 затвердженими постановами КМ.

2. Форма ведення бухгалтерського обліку - журнально-ордерна, при якій підприємство застосовує два види нагромаджуваних регістрів: журнали-ордери і допоміжні відомості.

3. Діяльність підприємства регламентується Законами України "Про господарські товариства", Господарським кодексом та іншим чинним законодавством України. Діяльність підприємства характеризується за 2002-2004 роки.

Для обліку доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) на ТОВ "Столиця" призначений пасивний рахунок 70 «Доходи від реалізації», де за кредитом відображається збільшення (одержання) доходу, за дебетом — належна сума непрямих податків ( податку на додану вартість, акцизного збору та інших, передбачених законодавством), списання доходу на рахунок 79 «Фінансові результати» у порядку закриття рахунку 70 «Доходи від реалізації». Основними документами, в які засвідчують факт реалізації є товарні чеки, накладні, податкові накладні, актив виконаних робіт тощо. У фінансовій звітності реалізація товарів, робіт чи послуг відображається у звіті про фінансові результати в графі 010 з ПДВ, в графі 030 - без.

На ТОВ "Столиця" 01.01.2005 року було проведено аудиторську перевірку, завданням якої було визначення вірності відображення господарських операцій в бухгалтерському обліку, складання фінансової та податкової звітності. Під час аудиту не було виявлено помилок в обліку реалізації продукції. За даними аудитора загальний фінансовий стан підприємства оцінюється як стійкий та стабільний. Формування фінансового результату проведено вірно та відповідно до чинного законодавства. Було підтверджено, що баланс станом на (01 січня 2005р. повно і достовірно відображає активи і пасиви підприємства за всіма статтями, і його складено відповідно до вимог Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2 "Баланс", затвердженого наказом Міністер­ства фінансів України від 31 березня 1999 р.. № 87".

За результатами аудиту було складено аудиторський висновок.

З метою покращення інформаційного забезпечення обліку та аналізу випуску готової продукції та її реалізації необхідно розробити заходи щодо удосконалення технології обробки інформації.

В сучасних умовах використовується більш сучасна форма обліку з використанням комп'ютерних програм. Аналізуючи обсяги діяльності підприємства, можна зробити висновки, що для підприємства ТОВ "Столиця" доцільним було б використання програми "1С: Бухгалтерія" версія 8.0.

"1С: Бухгалтерія" дозволяє спростити роботу бухгалтера. Впровадження комп'ютерної форми обліку потребує технічного, програмного, інформаційного забезпечення, відповідної кваліфікації бухгалтера. Все це веде до збільшення загальногосподарських витрат підприємства, але спрощує ведення обліку на підприємстві, та сприяє швидкому отриманню інформації для прийняття вірних управлінських рішень.

На основі проведених досліджень можна зробити наступні пропозиції.

Для зниження собівартості готової продукції, а отже і підвищення її

реалізації необхідно звернути увагу на зниження закупівельних цін

основних матеріалів, які необхідні для виробництва готової продукції

1. Керівництву підприємства необхідно звернути увагу на питання

зменшення дебіторської заборгованості, що призведе до збільшення

надходжень грошових коштів від реалізації готової продукції.

2. Для досягнення максимального прибутку необхідно звернути увагу на

асортимент виробленої продукції, вивчити попит на неї, та докласти

зусиль, щодо його розширення

3. Необхідно здійснити повний перехід на автоматизацію контролю та

аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства, що дозволить

більш оперативно регулювати процес реалізації готової продукції

4. Втілювати на підприємстві маркетингові дослідження, це дозволить

вивчити попит покупців, і при виготовлені продукції враховувати його.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали