Дипломна робота «Облік аналіз та аудит витрат підприємства на виробництво продукції, робіт чи послуг та валові витрати підприємства», 2006 рік

З предмету Бухгалтерський облік · додано 20.04.2009 15:07 · від kseniya_www · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 4 РОЗДІЛ І. Методологічні основи обліку аналізу та аудит витрат підприємства на виробництво продукції 6.1.1. Поняття та склад витрат звичайної діяльності підприємства 6 1.2. Склад виробничих витрат підприємства, статті та елементи цих витрат 9 1.3. Документальне підтвердження обліку виробничих витрат підприємства 14 1.4. Значення, завдання та об’єкти аналізу витрат на виробництво продукції 27 1.5. Методи аналізу виробничих витрат 28 1.6. Методика проведення аудиту виробничих витрат, виконання робіт та надання послуг підприємства 30 1.7. Валові витрат підприємства, організація їх обліку 34 1.8. Порівняльна характеристика виробничих та валових витрат підприємства 42 РОЗДІЛ ІІ. Облік та аудит виробничих і валових витрат підприємства 44 2.1. Характеристика рахунків, призначених для обліку витрат підприємства на виготовлення продукції, робіт, послуг 44 2.2. Синтетичний та аналітичний облік прямих витрат на виготовлення продукції 45 2.3. Синтетичний та аналітичних загальновиробничих витрат 52 2.4. Послідовність проведення аудиту виробничих витрат 59 2.5. Облік валових витрат підприємства 67 2.6. Послідовність проведення аудиту валових витрат підприємства, аудиторський висновок 68 2.7. Відображення виробничих та валових витрат у формах фінансової та податкової звітності 75 РОЗДІЛ ІІІ. Характеристика виробничо-фінансової діяльності підприємства за 2003-2004 81 3.1. Загальна характеристика підприємства 81 3.2. Аналіз показників виробничо-фінансової діяльності підприємства 83 3.2.1. Аналіз обсягу виробництва 83 3.2.2. Аналіз організації праці на виробництві 85 3.2.3. Аналіз складу та структури виробничих витрат підприємства за 2003-2004 рік 91 3.2.4. Аналіз фінансових результатів 93 3.2.5. Аналіз фінансового стану підприємства 94 Висновок 103 Список використаної літератури 107 Додатки 111

Висновок

Проведене вивчення обліку, аналізу та аудиту витрат на матеріалах ДП «Яготинський цукровий завод» дає підставу зробити слідуючи висновки та пропозиції:

На досліджуваному підприємстві до складу витрат включають:

- матеріальні витрати

- витрати на оплату праці

- відрахування на соціальні заходи

- амортизація

- інші операційні витрати

- адміністаритвні витрати

- витрати на збут

- інші витрати

Бухгалтерський облік витрат підприємства ведеться за використанням 9 класу плану рахунків підприємства та рахунка 23, на якому акумулюються виробничі витрати підприємства.

Витрати підприємства підтверджуються такими документами як: кошторис виробництва, накладними, ліміно-забірними картками, накладними вимогами та ін.

Облік валових витрат підприємства ведеться згідно Закону України "Про оподаткування прибутку підприємства".

ДП «Яготинський цукровий завод» запросило незалежного аудитора для перевірки бухгалтерського та податкового обліку підприємства. В ході даної перевірки було встановлено, що:

що облік валових доходів та витрат підприємства відповідає чинному законодавству, проте є деякі розбіжності, які не вплинули суттєво на фінансовий результат підприємства.

В ході перевірки доходів підприємства було перевірено первинні документи, в яких відображається дохід підприємства. Так було перевірено відповідність сум видаткових накладних, виписок з банку сумам головної книги. Провівши перевірку правильності віднесення сум доходів до валових було визначено, що отриманий аванс від замовника на суму 300 грн. не був включений до сум валових доходів. Оскільки декларація з податку на прибуток складається в тисячах гривень сума не змінила б суми валових доходів підприємства та суми прибутку до оподаткування. Валові витрат на підприємстві є відображені згідно чинного законодавства.

Формування фінансового результату проведено вірно та відповідно до чинного законодавства. Було підтверджено, що баланс станом на (01 січня 2005р. повно і достовірно відображає активи і пасиви підприємства за всіма статтями, і його складено відповідно до вимог Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2 "Баланс", затвердженого наказом Міністер­ства фінансів України від 31 березня 1999 р.. № 87".

В рекомендаційній частині аудиторського висновку аудитором було запропоновано організації внутрішнього аудиту на підприємстві. Для цього було запропоновано створити ревізійну ( аудиторську) комісію, на чолі з головним бухгалтером, що здійснював би аудит на вимогу керівника та за необхідністю.

На досліджуваному підприємстві внутрішнього аудиту не проводиться. Його замінює інвентаризація матеріальних цінностей та перевірка головним бухгалтером звітів, що є складеними іншими бухгалтерами, касирами, МВО.

Особливість застосування персональних комп'ютерів та окремих АРМ полягає в тому, що для керівництва підприємства-клієнта може бути неможливим або недоцільним з погляду співвідношення витрат і результатів впровадження належних засобів контролю з метою зменшення ризику невиявлення помилок до мінімального рівня. Тому аудитор найчастіше вправі припустити, що в таких системах ризик системи контролю високий.

Саме тому організація аудиторського відділу, що зміг би систематично проводити внутрішній аудит є досить доцільною. Для полегшення роботи даного відділу пропонується використовувати програмне забезпечення, що полегшує проведення аудиту.

Даний висновок є умовно-позитивним через наявність нефундаментальних непевностей та незгод.

Аналіз витрат виробництва та фінансового стану підприємства показав, що Провівши даний аналіз можна сказати, що за 3 роки капітал підприємства збільшився на 3088,6 тис. грн. і на початок 2005 року становив 30727 тис грн.

Основі засоби мають тенденцію до зниження. Так за 2 роки вартість основних засобів зменшилася на 892,4 тис грн. за рахунок амортизаційних відрахувань. Питома вага основних засобів у всіх валюті балансу має також тенденцію до зниження, так за 3 роки їх частка зменшилася на 9,04% і на початок 2005 року становила 67,87%.

Оборотні активи підприємства мають тенденцію до зростання. За 2003-2004 роки їх вартість збільшилася на 3489,8 тис грн. і на початок 2005 року становила 9871,3 тис грн., що становить 32,13 % валюти балансу підприємства. Статутний капітал не змінювався протягом трьох років в становить 29574 тис грн..

Протягом трьох років ми бачимо, що підприємство є збитковим. Непокриті збитки з кожним роком все більше зростають. Так за 2 роки вони зросли на 3109 тис.грн. і на початок 2005 року склали 21 542 тис.грн.

Відповідно з кожним роком зменшується і власний капітал підприємства. За 3 роки від зменшився на 3109 тис.грн.

Ще одним негативним фактором є зростання кредиторської заборгованості за товари. За 3 роки вона збільшилася на 6253,1 тис грн. і на початок 2005 року становила 13 127 тис.грн.

Аналіз структури та динаміки витрат підприємства показав, що матеріальні витрати складаються найбільшу частку витрат протягом всього періоду. Проте в 2004 році частка даних витрат зменшилася.

Проте в поточному році відбувся ріст витрат на оплату праці. Це свідчить про підвищену увагу до матеріального забезпечення працівників та про підвищення рівня мінімальної заробітної плати. Розробляючи планування діяльності на наступні періоди варто зауважити що проаналізувати витрати на оплату праці та доцільність їх зменшення.

Пропорційно витратам на оплату праці збільшилися і витрати на соціальні заходи підприємства.

Відрахування на амортизацію мають тенденцію до зменшення. Так протягом одного року вони зменшилися на 23,90 тис.грн та складають 96% витрат 2003 року, а порівнюючи витрати на амортизацію із 2002 роком, то вони зменшилися на 46,2 тис.грн, тобто становлять 92,55% амортизаційних нарахувань 2002 року.

Слід відмітити і тенденцію до підвищення інших операційних витрат. Так за 2роки дані витрати збільшилися на 404,10 тис.грн і становлять 136,5% інших операційних витрат 2002 року.

Саме тому доцільно, по перше - зменшити витрати на оплату праці шляхом підвищення продуктивності та скорочення штату, здавати в оренду або продати приміщення, які не використовуються на підприємстві. Модернізувати виробниче обладнання для підвищення фондовіддачі підприємства.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення