Дипломна робота «Облік, аналіз та аудит витрат звичайної діяльності», 2008 рік

З предмету Бухгалтерський облік · додано 20.04.2009 10:48 · від kseniya_www · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 4 Розділ 1.теоретичні аспекти та сутність витрат в діяльності підприємства 7 1.1. Економічна сутність витрат, та їх визнання 7 1.2. Поняття та склад витрат звичайної діяльності підприємства 11 1.3. Класифікація витрат підприємства 16 1.4. Нормативно – законодавча база регулювання обліку, аналізу та аудиту витрат підприємства. 19 Висновок до розділу 1 24 Розділ 2. Організація бухгалтерського обліку витрат звичайної діяльності підприємства 25 2.1. Облік витрат підприємства та їх документальне оформлення 25 2.2. Синтетичний та аналітичний облік прямих витрат на виготовлення продукції 35 2.3. Облік загальновиробничих витрат та методи їх розподілу 38 2.4. Удосконалення обліку витрат звичайної діяльності підприємства в умовах використання комп’ютерної техніки. 40 Висновок до розділу 2 47 Розділ 3. Методологія проведення аудиту та контролю витрат звичайної діяльності 48 3.1. Значення аудиту та контролю в системі управління підприємством 48 3.2. Послідовність проведення аудиту витрат звичайної діяльності, аудиторський висновок. 52 3.2. Методика проведення контролю витрат підприємства 61 Висновок до розділу 3 69 Розділ 4. Аналіз витрат на зат «лутрі» 71 4.1. Загальна характеристика підприємства ЗАТ «Лутрі» 71 4.2. Значення, завдання та об’єкти аналізу витрат на виробництво продукції 76 4.3. Аналіз витрат звичайної діяльності на підприємстві 82 4.4. Ефективність діяльності підприємства та вплив витрат звичайної діяльності на неї 88 Висновки до розділу 4 93 Висновок 96 Список використаної літератури 100 Додатки 104

Висновок

Організація бухгалтерського обліку витрат та їх аналіз і контроль неможливі без дослідження сутності витрат та їх класифікації. Згідно П(С)БО 16, витрати - це зменшення економічних вигод у вигляді вибуття або амортизації активів або збільшення зобов'язань, які призводять до зменшення власного капіталу (за винятком зменшення капіталу за рахунок його вилучення або розподілу власниками).

Витрати визнаються витратами певного періоду одночасно з визнанням доходу, для отримання якого вони здійснені, витрати, які неможливо прямо зв'язати з доходами певного періоду, відображаються в складі витрат того звітного періоду, в якому вони були здійснені

Класифікація витрат є досить розширеною, проте при написанні даної роботи, використано класифікацію витрат за видом діяльності підприємства : звичайна та надзвичайна, а також групування витрат за елементами.

До складу витрат звичайної діяльності включають: собівартість реалізованої продукції, адміністративні витрати, витрати на збут, інші витрати операційної діяльності, фінансові витрати, інші фінансові витрати та деякі із інших витрат.

Питання обліку витрат регулюється положенням (стандартом) бухгалтерського обліку "Витрати". Законодавче регулювання витрат здійснюється згідно Закону "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні", "Про оподаткування прибутку підприємств", та інших законодавчих активів що регулюють питання оплати праці, соціальних відрахувань, фінансової та інвестиційної діяльності підприємства.

Облік витрат ведеться на рахунках 8 та 9 класу бухгалтерського обліку. Основними типовими документами з оприбуткування та видачі матеріалів є: накладні, товарно-транспортні накладні, прибуткові ордери, акти про приймання матеріалів тощо. Нарахування заробітної плати здійснюють у розрахунково-платіжних відомостях, які складають щомісячно. Для здійснення підрахунку витрат на одиницю виробу складаються калькуляції.

Синтетичний та аналітичний облік витрат ведеться на рахунках 8 та 9 класу плану рахунків бухгалтерського обліку.

Необхідно відмітити, що на ЗАТ «Лутрі» використовується журнальна форма бухгалтерського обліку. Одним з недоліків цієї системи обліку є те, що для її використання необхідно мати бухгалтера високої кваліфікації. Крім того, при такій формі бухгалтерського обліку припускаються неточності, у зв'язку з неуважністю при проведенні розрахунків фактичної величини витрат на виробництво. Для удосконалення обліку рекомендовано застосування програми 1-С:Підприємство.

В ході аудиту та внутрішньої перевірки, проведеної на підприємстві було встановлено, що: що облік валових доходів та витрат підприємства відповідає чинному законодавству, проте є деякі розбіжності, які не вплинули суттєво на фінансовий результат підприємства.

В ході перевірки доходів підприємства було перевірено первинні документи, в яких відображається дохід підприємства. Аудитором зроблено ряд зауважень по веденню первинної документації та податкових накладних, які в разі перевірки могли б вплинути на оподаткування прибутку підприємства.

Оскільки перевірка бухгалтерського обліку на підприємстві проводиться тільки контролюючими органами або аудиторськими фірмами, пропонується організувати контролюючий відділ на підприємстві, що може складатися із бухгалтера та ще однієї особи. Обов’язками даного відділу буде робити регулярну ревізію та контролю за вірністю відображення в бухгалтерському обліку інформації та складання фінансової звітності.

Аналіз, проведений в роботі показав, що підприємством в 2007 році вироблено продукції на суму12753,7 тис.грн., що на 2811,5 тис.грн. більше показника 2006 року та. Чистий дохід від реалізації складає 10706,5 тис.грн в 2007 році, що на 2543,5 тис.грн. більше показника 2006 року на та 3870,3 тис.грн. більше показника 2005. Таким чином % реалізації зріс в 2007 році і складає 83,9%, в 2006 році 82,1%, а в 2005 році 79,6. Підприємство в 2005 році було збитковим, збиток склав 0,1 тис.грн. Проте за 2 роки даний показник збільшився до рівня 30,1 тис.грн. Рентабельність продукції склала в 2007 році 0,3%. Це є досить низьким показником і потрібно розробити заходи щодо його покращення.

За 3 роки зменшилася фондомісткість підприємства за 2 роки на 1,3, фондоозброєність на 67,7, а фондовіддача збільшилася на 0,2. Витрати на 1 грн. реалізованої продукції складають 99,7 копійок, що є низьким показником, і потребує заходів щодо його покращення.

Аналіз витрат звичайної діяльності показав, що витрати підприємства в 2007 році склали 20 381,1 тис.грн, даний показник збільшився за останній рік на 5957,7 тис.грн. Операційні витрати збільшилися за останній рік на 5904,8 тис.грн. Витрати фінансової діяльності за досліджуваний період зменшилися на 95,3 тис.грн, проте за останній рік збільшилися на 52,9 тис.грн.

Основну частку витрат операційної діяльності підприємства складає собівартість реалізованої продукції – 49,1%. Даний показник не є високим через наявність інших операційних витрат, до складу яких входять витрати з надання оренди приміщень, що не використовуються підприємством та інших витрат, які склали в 2007 році 48,5% витрат. Підприємству слід переглянути детальніше політику формування витрат і зробити заходу по зменшенню саме інших витрат операційної діяльності підприємства.

Адміністративні витрати в 2007 році складають 1,3% операційних витрат, а витрати на збут 1,1%.

Аналіз ефективності витрат показав, що матеріаломісткість продукції за досліджуваний період збільшилася на 0,69, в тому числі за останній рік на 0,63 і складає 71,61%. Сировиномісткість продукції зменшилася за досліджуваний період на 1,77, в тому числі за останній рік на 1,1 і склала в 2007 році 51,99%, енергомісткість підприємства також збільшилася на 0,68 за 2 роки і склала в 2007 році 11,31%.

Показники рентабельності в порівнянні із 2005 роком значно покращилися, проте в порівнянні із 2006 роком погіршилися. Зокрема це стосується показника рентабельності реалізованої продукції, що зменшився за останній рік на 3,02% і склав в 2007 році 12,59%, рентабельності активів, що за останній рік зменшилався на 0,29% і склала 0,25%, рентабельності власного капіталу, що склала в 2007 році 0,31%. Рентабельність продажу складає 7,37%, - це означає, що показник є значно нижчим рекомендованого рівня (20%).

Оборотність оборотних коштів підприємства є досить низькою, проте вона має тенденції до зменшення. Тривалість обороту виробничих запасів також має тенденцію до зменшення. Тривалість погашення кредиторської заборгованості складає 417,78 дні - більше року. Підприємству необхідно розробити програму погашення кредитів, для того щоб воно стало більш фінансово незалежним.

І хоча ми спостерігаємо наявність великої кредиторської заборгованості, вона мало впливає на фінансову незалежність, оскільки коефіцієнт фінансової незалежності складає 0,81, що є високим показником.

Показники ліквідності підприємства свідчать проте, що в цілому підприємство є ліквідним.

Інформація, що одержана внаслідок проведеного аналізу, а також внесені пропозиції можуть бути використанні для виявлення резервів збільшення обсягу виробництва, ефективного використання трудових ресурсів, раціональнішого використання фонду оплати праці, а отже, буде сприяти ще більш ефективній фінансово-господарській діяльності підприємства.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення