Дипломна робота «Облік, аналіз та аудит собівартості реалізованої продукції», 2008 рік

З предмету Бухгалтерський облік · додано 20.04.2009 10:46 · від kseniya_www · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 4 РОЗДІЛ 1. Теоретико-методологічні основи обліку, аналізу та аудиту собівартості реалізованої продукції 6 1.1. Аналіз основних техніко-економічних показників діяльності 6 базового підприємства, його галузеві особливості та оцінка фінансового стану 6 1.2. Економічна сутність форм собівартості продукції на підприємстві та нормативно-правова база регулювання його обліку та аудиту 13 1.3. Огляд літературних джерел за темою дослідження та обґрунтування методики обліку, аналізу та аудиту. 21 РОЗДІЛ 2. Облік собівартості реалізованої продукції 25 2.1. Організація обліку витрат за статтями калькуляції на ДП «Яготинський цукровий завод» 25 2.2. Документальне підтвердження та відображення собівартості реалізованої продукції у фінансовій та податкової звітності ппідприємства 35 2.3. Використання "1 С Підприємство" для автоматизації обліку собівартості та калькулювання 54 РОЗДІЛ 3. Аналіз собівартості реалізованої продукції 63 3.1. Завдання, напрямки та джерела інформації для аналізу та оцінки собівартості продукції 63 3.2. Аналіз формування собівартості продукції 68 3.3. Виявлення резервів та обґрунтування заходів щодо їх впровадження. 73 РОЗДІЛ 4. Організація та методика аудиту собівартості реалізованої продукції 91 4.1. Організація та методика проведення аудиту собівартості реалізованої продукції 91 4.2. Послідовність проведення аудиту собівартості реалізованої продукції. 100 4.3. Послідовність складання аудиторського висновку. 104 Висновки 110 Список використаної літератури 113 Додатки 116

Висновок

Проведене вивчення обліку та аналізу собівартості на матеріалах ДП «Яготинський цукровий завод» дає підставу зробити слідуючи висновки та пропозиції:

На досліджуваному підприємстві до складу витрат включають:

- матеріальні витрати

- витрати на оплату праці

- відрахування на соціальні заходи

- амортизація

- інші операційні витрати

- адміністаритвні витрати

- витрати на збут

- інші витрати

Бухгалтерський облік витрат підприємства ведеться за використанням 9 класу плану рахунків підприємства та рахунка 23, на якому акумулюються виробничі витрати підприємства.

Витрати підприємства підтверджуються такими документами як: кошторис виробництва, накладними, ліміно-забірними картками, накладними вимогами та ін.

Облік валових витрат підприємства ведеться згідно Закону України "Про оподаткування прибутку підприємства".

ДП «Яготинський цукровий завод» запросило незалежного аудитора для перевірки бухгалтерського та податкового обліку підприємства. В ході даної перевірки було встановлено, що:

облік валових доходів та витрат підприємства відповідає чинному законодавству, проте є деякі розбіжності, які не вплинули суттєво на фінансовий результат підприємства.

В ході перевірки доходів підприємства було перевірено первинні документи, в яких відображається дохід підприємства. Так було перевірено відповідність сум видаткових накладних, виписок з банку сумам головної книги. Провівши перевірку правильності віднесення сум доходів до валових було визначено, що отриманий аванс від замовника на суму 300 грн. не був включений до сум валових доходів. Оскільки декларація з податку на прибуток складається в тисячах гривень сума не змінила б суми валових доходів підприємства та суми прибутку до оподаткування. Валові витрат на підприємстві є відображені згідно чинного законодавства.

Формування фінансового результату проведено вірно та відповідно до чинного законодавства. Було підтверджено, що баланс станом на (01 січня 2005р. повно і достовірно відображає активи і пасиви підприємства за всіма статтями, і його складено відповідно до вимог Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2 "Баланс", затвердженого наказом Міністер­ства фінансів України від 31 березня 1999 р.. № 87".

В рекомендаційній частині аудиторського висновку аудитором було запропоновано організації внутрішнього аудиту на підприємстві. Для цього було запропоновано створити ревізійну ( аудиторську) комісію, на чолі з головним бухгалтером, що здійснював би аудит на вимогу керівника та за необхідністю.

На досліджуваному підприємстві внутрішнього аудиту не проводиться. Його замінює інвентаризація матеріальних цінностей та перевірка головним бухгалтером звітів, що є складеними іншими бухгалтерами, касирами, МВО.

Особливість застосування персональних комп'ютерів та окремих АРМ полягає в тому, що для керівництва підприємства-клієнта може бути неможливим або недоцільним з погляду співвідношення витрат і результатів впровадження належних засобів контролю з метою зменшення ризику невиявлення помилок до мінімального рівня. Тому аудитор найчастіше вправі припустити, що в таких системах ризик системи контролю високий.

Саме тому організація аудиторського відділу, що зміг би систематично проводити внутрішній аудит є досить доцільною. Для полегшення роботи даного відділу пропонується використовувати програмне забезпечення, що полегшує проведення аудиту.

Аналіз витрат підприємства показав, що матеріальні витрати підприємства за досліджуваний період значно збільшили свою частку у формування собівартості продукції. Зокрема, якщо матеріальні витрати в 2005 році склали тільки 37,78% витрати підприємства, то в 2007 році їх питома вага склала 66,93%.

Витрати підприємства на оплату праці за досліджуваний період значно скоротилися. Так, ми бачимо, що якщо дані витрати складали в 2005 році близько 21,97% витрат підприємства, то в 2007 році їх питома вага знизилася до 19,33%. Відповідно зменшилася і питома вага витрат на соціальні заходи.

В 2007 році вона склала 6,9% витрат підприємства. Амортизаційні відрахування також зменшили свою питому вагу у формуванні витрат підприємства. Це відбувається через те, що підприємство обрало прискорений метод нарахування амортизації для деяких видів основних засобів. Питома вага амортизаційних відрахувань в 2007 році склала 3,15%.

Слід зазначити, що в основному зменшення витрат підприємства відбулося за рахунок зменшення інших операційних витрат. Якщо дані витрати в 2005 році складали 979,3 тис.грн, то в 2007 році дані витрати склали 158,8 тис.грн. Дані витрати в 2005 році склали 26,3% витрат підприємства, а в 2007 році - близько 3,7%.

В роботі як метод оптимізації витрат підприємства використано інвестиційний метод.

Пропонується встановити устаткування, що зменшить енергомісткість виробництва. Дана пропозиція дозволить досліджуваному підприємству стати прибутковим в 2008 році.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення