Дипломна робота «Облік, аналіз і контроль витрат на оплату праці», 2006 рік

З предмету Бухгалтерський облік · додано 20.04.2009 10:45 · від kseniya_www · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 4 РОЗДІЛ І. Система управління ефективністю витрат на оплату праці 7 1.1. Економічна сутність витрат на оплату праці підприємства 7 1.2. Економіко-правовий аналіз нормативної бази та огляд спеціальної літератури 19 1.3. Організаційно-економічна характеристика ВАТ "Новоселицька харчосмакова фабрика" 26 РОЗДІЛ ІІ. Система обліку і контролю витрат на оплату праці на ВАТ "Новоселицька харчосмакова фабрика" 32 2.1. Первинна документація та документообіг з обліку оплати праці 32 2.2. Організація оплати праці працівників торгового підприємства 34 2.3. Нарахування та утримання із заробітної плати 37 2.4. Облік витрат на оплату праці та розрахунків з персоналом 61 2.5. Узагальнення інформації та відображення у звітності витрат на оплату праці 65 2.6. Організація обліку розрахунків з оплати праці в умовах використання сучасних інформаційних технологій 68 РОЗДІЛ ІІІ. Проектування системи економічного аналізу та аудиту ефективності витрат на оплату праці на ВАТ "Новоселицька харчосмакова фабрика" 81 3.1. Система аналітичних показників, інформаційна база і основні методи економічного аналізу 81 3.2. Аналіз фонду оплати праці 85 3.3. Аналіз ефективності витрат на оплату праці 94 3.4. Основні положення методики контролю витрат на оплату праці та розрахунків по оплаті праці 98 Висновки і пропозиції 103 Список використаної літератури 106 Додатки 110

Висновок

В умовах ринкової економіки, підвищення ефективності виробництва потрібна дійсна і достовірна інформація на підприємстві про витрати на оплату праці на кожній виробничій ділянці, про ефективність заходів щодо вдосконалення організації праці, використання робочого часу, непродуктивні витрати часу і раціонального використання фонду оплати праці.

В дипломній роботі вивчається стан організації і методології бухгалтерського обліку, аналізу і контролю розрахунків з персоналом з оплати праці.

Метою бухгалтерського обліку є дотримання нормативно правової бази необхідної для обліку і контролю оплати праці і заробітної плати, удосконалення форм розрахунків з робітниками і службовцями, розрахунки з державою по різним видам податків, що особливо важливо для ефективної роботи підприємства.

Об'єктом дослідження в дипломній роботі є ВАТ «Новоселицька харчосмакова фабрика». Проведенні дослідження в дипломній роботі дали можливість зробити наступні висновки.

Бухгалтерський облік на досліджуваному підприємстві ведеться у відповідності до Закону України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні" від 16.07.99 року №996 - XIV зі змінами внесеними Законом України від 22.06 2000 року №1829-111, а також вимог П(С)БО 1-16 затвердженими постановами КМУ.

Форма ведення бухгалтерського обліку - журнально-ордерна, при які й підприємство застосовує два види нагромаджуваних регістри: журнали-ордери і допоміжні відомості.

Діяльність підприємства регламентується Законами України "Про господарські товариства", "Про підприємства в Україні", "Про підприємництво", "Про власність" іншим чинним законодавством

України.

Діяльність підприємства характеризується за 2002-2005 роки.

В дипломній роботі також відведене місце для аналізу і контролю оплати праці і заробітної плати. За результатами аналізу за період І та ІІ кварталу 2005 року ми можемо зробити наступні висновки:

Ріст средньогодинної оплати відбувся в результаті підвищення тарифних ставок у зв'язку з інфляцією. Фонд заробітної плати управлінського персоналу може змінитися за рахунок його чисельності і середньорічного заробітку. Середньорічний ріст зарплати викликаний в основному збільшенням середньогодинної зарплати, що у свою чергу залежить від рівня кваліфікації працівників і інтенсивності їхньої праці, перегляду норм виробітку і розцінок, зміни розрядів робіт і тарифних ставок, різних доплат і премій.

На зміну фонду заробітної плати службовців вплинули наступні фактори: зменшення чисельності службовців призвело до зменшення фонду заробітної плати на 457 грн.; при цьому за рахунок збільшення середньомісячної заробітної плати службовців фонд заробітної плати збільшився на 557 грн., збільшення оплати відпусток - на 100 грн., збільшення премій - на 270 грн., збільшення доплат і надбавок - на 30 грн. Найбільший вплив на фонд заробітної плати службовців мала середньомісячна заробітна плата службовців.

Провівши аналіз ефективності використання фонду оплати праці можна сказати, що аналізоване підприємство домоглося підвищення ефективності використання засобів фонду оплати праці. На гривню зарплати в звітному році зроблено більше товарної продукції, отримано більше валового і чистого прибутку, зроблено більше відрахувань у фонд нагромадження, що варто оцінити позитивно. Рівень перших двох показників вище, ніж у підприємства-конкурента. Однак по розміру чистого прибутку і відрахуванням у фонд розвитку конкуруюче підприємство має кращі результати, з чого варто зробити відповідні висновки.

На досліджуваному підприємстві було проведено аудиторську перевірку фінансового стану та правильності ведення бухгалтерського обліку. Згідно даної перевірки було встановлено, що бухгалтер, що відповідає за нарахування заробітної плати, не нараховує заробітну плату відповідно до чинного законодавства. Аудитором було перевірено правильність нарахування утримань із заробітної плати кожного працівника із врахуванням пільг, якщо такі є, кожного працівника зокрема. Так суми утримань деяких працівників є заниженими, на відомості відсутні підписи керівника або печатка підприємства.

Відповідно до міжнародного стандарту аудиту «Аудиторські докази», аудитор повинен отримати таку кількість аудиторських доказів, яка б забезпечила можливість підготувати аудиторський висновок.

Згідно проведеної перевірки, що відбулася 15 січня 2005 року, ПП «Аудит і допомога» було складено висновок ( див.дод.13). Даний висновок є умовно-позитивним. Основна частина висновку складається з 3-х розділів:

1- результати оцінки фінансового стану підприємства,

2 – аналіз правильності ведення бухгалтерського обліку,

3 - аналіз вірності складання фінансової звітності та рекомендаційна частина.

Даний висновок був переданий директору фірми на розгляд для розробки поточних та стратегічних дій підприємства.

Отже, провівши дослідження витрат на оплату праці підприємства можна зробити такі пропозиції:

- Оскільки підприємство не використовує автоматизованої системи обліку, застосувати програмне забезпечення «1-С Бухгалтерія». Це дозволить уникнути механічних помилок в оформленні розрахункових документів та зробить бухгалтерський облік таким, що відповідає нормам та стандартам обліку і законодавства.

- Для удосконалення регулювання використаного робочого часу та зменшення витрат на оплату праці бухгалтерів, що проводять дані розрахунки, пропонується встановити пропускну систему, що дозволяє від слідкувати кількість годин проведених кожним працівником на робочому місці. Впровадивши дану пропозицію, бухгалтерія буде мати оперативні дані щодо присутності робітників на робочому місці, щоденно буде передаватися в електронному вигляді інформація про кількість відпрацьованих годин.

- Для покращення продуктивності праці, варто встановити систему мотивування та розробити кар’єрограму для кожного працівника.

- Оскільки перевірка бухгалтерського обліку на підприємстві проводиться тільки контролюючими органами або аудиторськими фірмами, пропонується організувати контролюючий відділ на підприємстві, що може складатися із бухгалтера та ще однієї особи. Обов’язками даного відділу буде робити регулярну ревізію та контролю за вірністю відображення в бухгалтерському обліку інформації та складання фінансової звітності.

Інформація, що одержана внаслідок проведеного аналізу, а також внесені пропозиції можуть бути використанні для виявлення резервів збільшення обсягу виробництва, ефективного використання трудових ресурсів, раціональнішого використання фонду оплати праці, а отже, буде сприяти ще більш ефективній фінансово-господарській діяльності підприємства.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення