Дипломна робота «Облік і аналіз витрат на підприємствах енергетики (на прикладі КП «Бориславобленерго»)», 2008 рік

З предмету Бухгалтерський облік · додано 20.04.2009 10:43 · від kseniya_www · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 Розділ 1. Теоретичні аспекти обліку витрат на підприємствах енергетики 6 1.1. Економічна суть витрат, їх класифікація в обліку 6 1.2. Нормативно-правове забезпечення обліку витрат на підприємствах енергетики 17 1.3. Роль обліку витрат в процесі управління діяльністю підприємств енергетики 22 Розділ 2. Методика обліку витрат на кп «бориславобленерго» 33 2.1. Синтетичний та аналітичний облік витрат підприємства 33 2.2. Відображення витрат у фінансовій звітності 50 2.3. Автоматизація обліку витрат 54 Розділ 3. Аналіз витрат кп «бориславобленерго» 61 3.1. Зміст, метод, завдання та інформаційне забезпечення аналізу витрат підприємства 61 3.2. Аналіз витрат КП «Бориславобленерго» 69 3.3. Резерви зниження витрат КП «Бориславобленерго» 76 Висновки 95 Список використаних джерел 100 Додатки 103

Висновок

Становлення ринкових відносин в нашій державі обумовлює необхідність удосконалювати господарський механізм і зокрема управління економічними процесами на підприємствах і об’єднаннях незалежно від форм власності. Важливе місце в системі управління ланками економіки – підприємством і їх підрозділами займає бухгалтерський облік і аналіз господарської діяльності.

Ці можливі функції управління забезпечують понад 40% інформації, яка використовується керівниками і оперативними працівниками і майже вся інформація як подається в формі вищезгаданими органами і державним економічним органом.

Важливе місце посідає бухгалтерський облік і аналіз на підприємствах державної форми власності. До складу витрат КП «Бориславобленерго» включають: матеріальні витрати, витрати на оплату праці, витрати на соціальні відрахування, амортизаційні відрахування, інші операційні витрати підприємства.

Здійснення дослідження з питань управління виробничими витратами на промислових підприємствах дозволяють зробити наступні висновки:

1. В умовах ринкових відносин постійно зростають роль та значимість виробничих витрат у підвищенні результативності виробничо-господарської діяльності, зміцненні престижності у конкурентоспроможності вітчизняної продукції на світових ринках.

Виробничі витрати є не тільки складовою ефективності господарювання, а і основним економічним елементом виробничо-господарської системи і змінюються разом із змінами в макроекономіці і, в першу чергу, у сфері цін та ціноутворення.

2. Управління виробничими витратами господарських структур повинно органічно поєднуватись з діями об’єктивних законів ринкової економіки, чинними нормативно-правовими актами. Раціональність побудови системи управління виробничими витратами підприємств можна оцінювати ефективність її функціонування, основним критерієм якої буде зниження рівня сукупних та питомих виробничих витрат.

3. Основними завданнями системи управління витратами мають бути наступні:

– оперативне забезпечення адміністрації і менеджерів, які займаються питаннями ефективності виробництва, інформацією про фактичний рівень витрат і наявність відхилень від запланованого рівня для прийняття ними управлінських рішень;

– спостереження і контроль за фактичним рівнем витрат;

– виявлення відхилень основних видів виробничих витрат від запланованого рівня за основними місцями їх виникнення та по підприємству в цілому;

– систематизація інформації управлінського обліку витрат;

– розробка заходів по зниженню виробничих витрат при забезпеченні заданих параметрів ефективності, рентабельності та якості продукції.

4. У промисловому виробництві мають місце суттєві деформації в структурі виробничих витрат, які обумовлені впливом об’єктивних та суб’єктивних чинників. Розмір і динаміка структури виробничих витрат свідчать про затратний характер вітчизняного промислового виробництва, поглиблення його неефективного змісту.

У сучасних умовах важливо сформувати державні вимоги до суб’єктів господарської діяльності з питань використання ресурсів, формування раціональної структури виробничих витрат.

5. Виходячи із сучасних завдань менеджменту в сфері управління витратами на вітчизняних підприємствах промисловості доцільно виділити три напрями, згідно яких має формуватись система обліку витрат виробництва. Перший напрям — облік витрат (прямих і непрямих) з метою визначення собівартості продукції, робіт, послуг та розрахунку прибутків підприємства від їх реалізації. Другий напрям — посилена увага менеджерів і власників підприємств до перспектив розвитку виробництва, тобто визначення прогнозованих величин виробничих витрат, що вимагають забезпечення надійної інформації про рівень витрат у теперішньому часі і можливих їх змін у майбутньому. Третій напрям, пов’язаний з необхідністю впровадження активних форм управління витратами, передбачає посилення контролю за рівнем їх здійснення за місцем виникнення.

6. Складовою системи управління ефективністю здійснення виробничих витрат є підсистема матеріального заохочення працівників підприємств за зниження витрат, підвищення ефективності їх використання. З цих позицій у дисертації запропоновані принципи побудови системи стимулювання працівників. Рішення про винагороду працівників за економію виробничих витрат пропонується приймати за певних умов і наявності успіхів у сфері управління витратами виробництва, тобто, наявність економії витрат порівняно з встановленими вимогами, зростання прибутків, забезпечення якості продукції. Вихідною інформацією для визначення винагороди працівників за економію витрат виробництва мають бути звіти центрів відповідальності, загальна схема витрат, що характеризує їх фактичний рівень по місцях виникнення та відхилення від запланованого рівня за певний період часу.

7. Методом економетричного моделювання можна здійснювати контроль за формування собівартості, здійснювати її прогнозні оцінки на перспективу. Використання таких методів прогнозування дозволить підприємствам зробити вибір стратегії виробництва, яка мінімізує або зовсім виключає ризик.

Бухгалтерський облік витрат підприємства ведеться за використанням 9 класу плану рахунків підприємства та рахунка 23, на якому акумулюються виробничі витрати підприємства.

Витрати підприємства підтверджуються такими документами як: кошторис виробництва, накладними, лімітно-забірними картками, накладними вимогами та ін.

Облік валових витрат підприємства ведеться згідно Закону України "Про оподаткування прибутку підприємства".

В ході аналізу організації обліку витрат виявлено, що

В ході перевірки, проведеної на підприємстві було встановлено, що: облік витрат підприємства відповідає чинному законодавству.

Формування фінансового результату на підприємстві проводиться вірно та відповідно до чинного законодавства.

Оскільки перевірка бухгалтерського обліку на підприємстві проводиться тільки контролюючими органами, пропонується організувати контролюючий відділ на підприємстві, що може складатися із бухгалтера та ще однієї особи. Обов’язками даного відділу буде робити регулярну ревізію та контролю за вірністю відображення в бухгалтерському обліку інформації та складання фінансової звітності.

Оскільки підприємство не використовує автоматизованої системи обліку, застосувати програмне забезпечення «1-С Бухгалтерія». Це дозволить уникнути механічних помилок в оформленні розрахункових документів та зробить бухгалтерський облік таким, що відповідає нормам та стандартам обліку і законодавства.

Аналіз витрат підприємства показав, що матеріальні витрати підприємства за досліджуваний період значно збільшили свою частку у формування собівартості продукції. Зокрема, якщо матеріальні витрати в 2005 році склали тільки 37,78% витрати підприємства, то в 2007 році їх питома вага склала 66,93%.

Витрати підприємства на оплату праці за досліджуваний період значно скоротилися. Так, ми бачимо, що якщо дані витрати складали в 2005 році близько 21,97% витрат підприємства, то в 2007 році їх питома вага знизилася до 19,33%. Відповідно зменшилася і питома вага витрат на соціальні заходи.

В 2007 році вона склала 6,9% витрат підприємства. Амортизаційні відрахування також зменшили свою питому вагу у формуванні витрат підприємства. Це відбуваєтья через те, що підприємство обрало прискорений метод нарахування амортизації для деяких видів основних засобів. Питома вага амортизаційних відрахувань в 2007 році склала 3,15%.

Слід зазначити, що в основному зменшення витрат підприємства відбулося за рахунок зменшення інших операційних витрат. Якщо дані витрати в 2005 році складали 979,3 тис.грн, то в 2007 році дані витрати склали 158,8 тис.грн. Дані витрати в 2005 році склали 26,3% витрат підприємства, а в 2007 році - близько 3,7%.

Сумарні витрати складаються із фіксованих і змінних виробничих витрат. Досліджувалась динаміка витрат в діапазоні обсягів виробництва від 0 до 21 тис. Гкал. Фактично за 2007 рік підприємство реалізувало цей вид продукції та отримало 558,1 тис.грн збитку.

В роботі як метод оптимізації витрат підприємства використано інвестиційний метод.

Пропонується встановити когенераційні установки, одержані шляхом надбудови котелень енергетичними установками невеликих потужностей на базі газопоршневих електрогенераторних агрегатів, що характеризуються високим коефіцієнтом використання теплоти палива, в наслідок чого вони можуть виробляти електроенергію з питомою вагою витрат палива, яка в 1,5-2 рази нижче існуючих величин для теплових електростанцій.

Дана пропозиція дозволить досліджуваному підприємству стати прибутковим в 2008 році.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення