Дипломна робота «Облік, аналіз і аудит сировини і матеріалів на прикладі підприємства харчоконцентратної промисловості», 2008 рік

З предмету Бухгалтерський облік · додано 18.04.2009 13:41 · від kseniya_www · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Анотація 4 Вступ 5 Розділ 1. Економічна сутність сировини та матеріалів та його нормативне регулювання 7 1.1. Поняття сировини та матеріалів, теоретичні основи їх обліку 7 1.2. Огляд законодавчої та нормативної бази з обліку, аналізу та аудиту сировини та матеріалів. 12 Розділ 2. Аналіз господарської діяльності тов “кзсе” 20 2.1. Організаційно-економічна характеристика ТОВ “КЗСЕ” 20 2.2. Аналіз техніко-економічних показників ТОВ “КЗСЕ” 24 2.3. Аналіз фінансового стану ТОВ “КЗСЕ” 27 2.4. Облікова політика підприємства ТОВ “КЗСЕ” 38 Розділ 3. Фінансовий та податковий облік сировини та матеріалів в тов “кзсе” 43 3.1. Організація фінансового та податкового обліку сировини та матеріалів 43 3.2. Відображення в фінансовій та податковій звітності обліку сировини та матеріалів 55 3.3. Оптимізація обліку сировини та матеріалів шляхом автоматизації 57 Розділ 4. Економічний аналіз сировини та матеріалів в тов “кзсе” 62 4.1. Теоретичні основи економічного аналізу сировини та матеріалів 62 4.2. Аналіз сировини та матеріалів в ТОВ “КЗСЕ” 66 Розділ 5. Внутрішній і зовнішній аудит сировини та матеріалів, аудит фінансової звітності 70 5.1. Теоретичні основи внутрішнього і зовнішнього аудиту сировини та матеріалів 70 5.2. Організація проведення аудиту сировини та матеріалів та фінансової звітності 76 Висновки 79 Список використаної літератури 83

Висновок

Отже, в ході написання роботи, мети, поставленої на початку роботи досягнуто.

Зробивши теоретичні дослідження питання, виділимо головне:

Сировина - це продукція, яка добувається, або закуповується підприємством. Матеріали - це продукція, що виготовлена із сировини і пройшла певну переробку в галузях переробної промисловості.

Придбані або вироблені сировина, основні й допоміжні матеріали, комплектуючі вироби та інші матеріальні цінності, що призначені для виробництва продукції, незавершене виробництво, готова продукція тощо зараховуються на баланс підприємства за первинною вартістю.

При відпуску запасів у виробництво, продаж та іншому вибутті оцінка їх здійснюється за одним з таких методів:

ідентифікованої собівартості відповідної одиниці запасів;

середньозваженої собівартості;

собівартості перших за часом надходження запасів (ФІФО);

нормативних затрат;

ціни продажу.

Обираючи метод обліку запасів, необхідно врахувати всю важливість цієї події, оскільки облікова політика змінюється лише у двох випадках: коли змінюються статутні вимоги і коли це передбачено положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку. Неправильний вибір методу може призвести до фінансового краху підприємства за рахунок "вкладення" оборотних активів у податки і банкрутства внаслідок постійної купівлі сировини за ціною, що перевищує вартість готової продукції, або збільшення ціни до рівня, що перевищує конкурентоспроможність продукції і платіжний попит.

Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про сировину і матеріалів і розкриття їх у фінансовій звітності визначає положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 “Запаси” та П(С)БО16 “Витрати” національного Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, законодавчих і нормативних активів з урахуванням специфіки діяльності виробничих підприємств.

Дослідження проведені на основі діяльності ТОВ «КЗСЕ» який був приватизований і перетворений в товариство з обмеженою відповідальністю “Київський завод солодових екстрактів”.

Підприємство в 2007 році виробило продукції на суму 10 547,9 тис.грн, що на 3029,04 тис.грн. більше показника 2006 року та на 2633,28 тис.грн. більше показника 2005 року. Чисельність чоловік щороку збільшується, так станом на 2007 рік, середньорічна чисельність склала 145 чол, дане збільшення є якісним, оскільки зросла і продуктивність праці персоналу на 19,79 за останній рік та на 11,86 за досліджуваний період.

Середня заробітна плата одного працюючого склала в 2007 році 860,92 грн. Всього в 2007 році реалізовано 9072,5 тис.грн. продукції, це більше показника 2006 року на 2617,6 тис.грн та показника 2005 року на 1934,8. Зазначимо, про відсоток продажу виробленої продукції за 2 роки зменшився на 0,04 і склав в 2007 році 86%.

Рентабельність підприємства є практично в межах норми, зокрема рентабельність продажу складає майже 20%, рентабельність продукції - майже 40%. Рентабельність капіталу є дещо низькою і складає 1,47. Негативним фактором є те, що даний показник має тенденції до спаду. Рентабельність власного капітал складає 2,34% і вона також має тенденції до спаду.

Аналіз стану основних засобів показав, що фондомісткість ТОВ є досить високою і складає 0,66. Коефіцієнт реальної вартості основних засобів показує, що основні засоби придбані за рахунок власних джерел фінансування. Проте коефіцієнт придатності свідчить про моральне застаріння техніки, що потребує оновлення.

Показники фінансової стійкості свідчать про зменшення фінансової стійкості за досліджуваний період. Частка власного оборотного капіталу в загальній його сумі з кожним роком зменшується, проте ми бачимо, що в 2005-2007 році цей показник був значно вищим рекомендованого коефіцієнта (0,5).

Аналіз забезпечення матеріальних оборотних коштів власним капіталом показав, що матеріальні оборотні фонди забезпечені власними джерелами фінансування. Даний коефіцієнт протягом року зменшився на 0,1.

Аналіз показників ліквідності свідчить що підприємство за рахунок вільних коштів не може погасити заборгованості, проте оборотні кошти підприємства перевищують зобов'язання на 65%.

При організації бухгалтерського обліку виробничих запасів використовують типові форми первинних документів що використовуються в виробництві, а також міжвідомчі форми, що діють у всіх галузях народного господарства.

Для обліку належних підприємству сировини, основних та допоміжних матеріалів, купованих напівфабрикатів, комплектуючих виробів та деталей, тари і тарних матеріалів, мінеральних добрив і отрутохімікатів, матеріалів, переданих для переробки на сторону призначений субрахунок № 201 "Сировина і матеріали" За назвами цих матеріальних цінностей можуть бути відкриті відповідні субрахунки.

В роботі розглянуто проблеми податкового обліку на підприємстві: облік податкового зобов’язання та податкового кредиту при здійсненні авансових платежів. Запропоновано використання аналітичної розрахункової таблиці, яка полегшить та зробить наочнішими облік авансових платежів на підприємстві.

Аналіз, проведений в 4 розділі показав, що залишки сировини та матеріалів на складі за останній рік стрімко зросли, це пов’язано із збільшенням виробітку продукції. Сировина складає 68% запасів сировини матеріалів, основні матеріали – 11%, допоміжні матеріали – 15%, матеріали замінники – 6%.

В порівнянні із 2005 роком, сировиномісткість продукції зменшилася, проте вона збільшилася в 2006 році. Це пов’язано із зміною вартості сировини. В 2007 році сировиномісткість продукції склала 54,1%.

Провівши аудиторську перевірку фінансової діяльності аудитором було встановлено, що облік доходів та витрат підприємства відповідає чинному законодавству, проте є деякі розбіжності, які не вплинули суттєво на фінансовий результат підприємства.

Сучасному етапу розвитку автоматизації систем обліку в Україні дуже бракує сполученості (уніфікації) програмних пакетів бухгалтерського обліку і програм фінансових закладів. Так програмне забезпечення, яким користується підприємство, є досить недосконалим, а новіших версій ще не запропоновано. Саме через це страждають як працівники підприємства, так і працівники ДПІ. Можна тільки уявити, на скільки зменшиться час вводу даних у комп`ютер за банківськими виписками, фінансовою звітністю. З застосуванням такої уніфікованої програми цей процес займав би не більше, ніж зв`язок за допомогою модема, з приводу отримання даних з програми “Банк-клієнт” (Це 1 - 2 хвилини). Плюс підвищення якості вводу інформації. На практиці, саме на цьому етапі провадиться помилкова інформація, а для пошуку і виправлення цих помилок потрібен час ще більшій, ніж введення даних.

Також провадження систем розрахунків кредитними картками є величезним помічником для систем бухгалтерського обліку. (Виплати заробітної платні та багато різноманітних покрашень, які вибігають з цього сучасного впровадження).

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення