Дипломна робота «Облік, контроль та аналіз товарних запасів підприємства», 2005 рік

З предмету Бухгалтерський облік · додано 18.04.2009 12:48 · від kseniya_www · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 6 Розділ 1. Теоретико-методологічні основи обліку, контролю та аналізу наявності та використання товарних запасів підприємства. 9 1.1. Розробка системи економічних показників управління товарними запасами 9 1.2. Економіко-правовий аналіз та огляд нормативної бази і спеціальної літератури 15 1.3. Коротка організаційно-економічна характеристика підприємства. 29 Розділ 2. Облік наявності та використання товарних запасів 39 2.1. Організація обліку товарних запасів 39 2.2. Документальне оформлення та аналітичний облік товарних запасів 43 2.3. Синтетичний облік наявності і використання товарних запасів 50 2.4. Інвентаризація товарних запасів та облік її результатів 59 2.5. Облік переоцінки товарів 63 2.6. Проблеми теорії та практики обліку товарних операцій 67 2.7. Організація обліку товарних запасів на основі інформаційних технологій. 73 Розділ 3. Проектування системи економічного аналізу та контролю наявності та ефективності використання товарних запасів 78 3.1. Система аналітичних показників, інформаційна база і основні методи економічного аналізу 78 3.2. Аналіз товарних запасів та їх оборотності 85 3.3. Аудит товарних запасів 95 Висновки і пропозиції 103 Список використаних джерел 109 Додатки 112

Висновок

Проведене вивчення обліку, аналізу та аудиту товарних запасів на матеріалах ПФ «Наталя» дає підставу зробити слідуючи висновки та пропозиції:

В роботі, виходячи з задач по забезпеченню товарообігу необхідними об’ємами товарних запасів, обгрунтована необхідність і запропонована система економічних та аналітичних показників наявності і руху товарів.

Так, як товарні ресурси для роздрібного торговельного підприємства є основною статтею оборотних коштів, за рахунок яких в процесі торговельної діяльності (обороту) підприємство отримує прибутки, які є ціллю та основою життєдіяльності любого підприємства, то оперативний та достовірний облік їх на підприємстві є також невід’ємною частиною управління підприємством, без якого не можливе досягнення цілей підприємства.

Дипломна робота написана на матеріалах господарської діяльності приватної фірми «Наталя», створена в м. Коломия 20 вересня 1994р. у відповідності з Законом України “Про підприємства в Україні” з врахуванням особливостей, передбачених постановою Кабінету Міністрів України від 22 вересня 1990 року №278 “Про заходи щодо створення і розвитку малих підприємств”.

В загальному фінансовий стан фірми можна оцінити як стабільний.

За 3 роки капітал фірми зменшився на 40,2 тис. грн (25,8%) і на кінець 2003 року становив 115,4 тис.грн. Спочатку здається що це є негативний показник, але провівши аналіз видно, що це обумовлено тим, що на початку 2001 року фірма взяла короткостроковий кредит в банку на 15300 грн і протягом року погасила його. В цьому році капітал фірми зменшився на 31,1 тис.грн (20%) і становив на кінець 2001р. 124,5тис.грн. Протягом наступних двох років зменшення капіталу було всього на 3 і 5%. Зменшення капіталу фірми обумовлене зменшенням вартості необоротних коштів (основних засобів) на 38% (протягом 3-х років) за рахунок прискореного амортизаційного відрахування. Але це не означає, що фінансовий стан фірми погіршився так як сума оборотних активів починаючи з 2002 року також збільшилася.

Протягом 2001 року кількість товару зменшилася, це обумовлено тим, що на кінець року фірма погасила кредит в банку та зменшила кредиторську заборгованість за товар на 9,1 тис. грн (на 37%).

В загальному порівнянні стану оборотних активів на протязі 2001-2003 рр, їх сума зменшилася на 15,6 тис ( 17%) і на кінець 2003 р. становила 77,6 тис грн. ( 67,24% валюти балансу). Як ми бачимо сума оборотних активів складає більшу частку активів підприємства. Їх вартість перевищує вартість основних фондів станом на кінець 2003 року на 31,66%.

При чому частка позиченого капіталу складає на початок 2004 р. всього 0,95%. За 3 роки сума позиченого капіталу зменшилася на 42,2 тис. грн. (97,5%) і на початок 2004 р. становить 1,1 тис. грн. Це пояснюється тим, що фірмі не вигідно залучати позичені кошти.

Сума вільних грошових коштів протягом 3-х років складала до 2% капіталу. На початок 2004 р. ця сума становила 1,56% валюти балансу (1,8 тис. грн). Це означає, що фірмі не доцільно зберігати кошти ні готівкою, ні на рахунках банку, так як отриманий дохід використовується на закупку нового товару та збільшення асортименту продукції.

Дебіторська заборгованість фірми по розрахунком з бюджетом протягом 3-х років не перевищувала 1 тис. грн, за рахунок авансових платежів по податку на прибуток.

Нерозподілений прибуток за 2001-2003 рр. зріс на 2 тис. грн і на кінець 2003 р. становив 14,3 тис. грн.

В роботі обгрунтована система первинного обліку товарних операцій. На підприємстві форми первинного обліку товарів (накладні) не відповідають вимогам нормативних документів. Запропоновані нові форми ведення первинних документів обліку руху товарів та удосконалення системи складського обліку товарів.

На базовому підприємстві для відпуску товарів покупцям, приходування та внутрішнього переміщення товарів застосовується типова накладна, приведена в додатку 6. Згідно "Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку"(наказ Мін. фінансів України N 88 від 24.05.95р.) всі записи у регістрах бухгалтерського обліку проводяться на підставі первинних документів, які фіксують факти здійснення господарської операції і розпорядження на їх проведення. Первинні документи повинні мати такі обов’язкові реквізити: назва підприємства, назва документа, код форми, дата і місце складання, зміст господарської операції, вимірювачі господарської операції( у натуральному і вартісному виразі), посади і прізвища осіб, відповідальних за здійснення господарської операції і правильність її оформлення, особисті підписи та інші ознаки, що однозначно ідентифікують особу, яка здійснила господарську операцію.

Приведена в додатку 6, форма накладної, яка використовується на базовому підприємстві не повністю задовольняє всім вимогам, які пред`являються до форми первинних документів на внутрішнє переміщення, оприходування та відпуск товарів і має слідуючи недоліки:

Відсутність назви підприємства (для скорочення часу для заповнення, даний реквізит можна було б внести як постійний реквізит);

В зв`язку з тим, що згідно Закону України "Про податок на додану вартість", товари на підприємстві обліковуються без податку на додану вартість, а ПДВ окремою стрічкою в документах повинно додаватись до суми товару, в накладну на відпуск товарів необхідно внести замість графи "Ціна" та "Сума" графу "Ціна без ПДВ", "Сума без ПДВ", "ПДВ 20%" та "Разом з ПДВ".

Відсутній реквізит для прізвищ відповідальних за здійснення господарських операцій осіб, тому часто даний обов`язковий реквізит не заповнюється, а тільки підписується.

Відсутній реквізит дозволяючих підписів керівника та головного бухгалтера підприємства на здійснення господарської операції.

Залежно від характеру операцій та технології обробки даних до первинних документів можуть бути включені додаткові реквізити. В подальшому для автоматизації обробки даних на підприємстві за допомогою засобів автоматизації (ПЕОМ) є необхідність включити до обов`язкових реквізитів первинних документів обліку товарів на всіх стадіях руху товарів, реквізити номенклатурного номеру товару за розробленою на підприємстві системою кодировок.

Це дає можливість спростити процес групування товарів за допомогою засобів комп’ютерної техніки для обліку руху товарів, автоматизувати процес управління, проведення аналізу та контролю за станом використання товарів на підприємстві.

Так, як внутрішнє переміщення товару здійснюється тільки з дозволу керівника та головного бухгалтера підприємства, то при оформленні накладної-вимоги необхідні дозволяючі підписи керівника та головного бухгалтера підприємства.

Одним із основних недоліків форми прибутково-видаткових накладних які застосовуються на підприємстві є те, що в цих формах первинних документів не передбачено вказувати посаду, прізвище та ім’я осіб, які відповідальні за здійснення господарської операції.

На базовому підприємстві застосовується сортовий спосіб обліку товару. На підставі прибутково-видаткових накладних та інших первинних документів, які відображають рух товарів, на складі підприємства по кожному виду товару заповнюється книга складського обліку, яка ведеться за допомогою програмного забезпечення «БЕСТ-ПРО», яке є рекомендованим для застосування на всіх підприємствах України ДПІ.

Розглянуто проблеми податкового обліку на підприємстві: облік податкового зобов’язання та податкового кредиту при здійсненні авансових платежів. Запропоновано використання аналітичної розрахункової таблиці, яка полегшить та зробить наочнішими облік авансових платежів на підприємстві.

В роботі проаналізовано стан організації контрольно-аналітичної роботи на підприємстві. Що дає змогу зробити висновок: на базовій ПФ «Наталя» контрольно-аналітична робота ведеться не системно і не відповідає вимогам до управління товарними запасами. В роботі запропонована методика управлінського обліку товарних запасів.

Розглянуті питання проведення економічного аналізу та запропонована методика проведення загального аналізу товарних запасів. Апробація методики на базовому підприємстві дозволила виявити динаміку показників товарних запасів підприємства.

В роботі запропоновані основні концепції і методика проведення зовнішнього аудиту товарних запасів.

В роботі розглянуті питання автоматизації обліку, контролю та аналізу і запропоновані шляхи до застосування повної автоматизації ведення бухгалтерського обліку та управління на підприємстві в умовах повної комп’ютеризації підприємств.

Сучасному етапу розвитку автоматизації систем обліку в Україні дуже бракує сполученості (уніфікації) програмних пакетів бухгалтерського обліку і програм фінансових закладів. Так програма «Бест-про» є досить недосконалою, а новіших версій ще не запропоновано. Саме через це страждають як працівники підприємства, так і працівники ДПІ. Можна тільки уявити, на скільки зменшиться час вводу даних у комп`ютер за банківськими виписками, фінансовою звітністю. З застосуванням такої уніфікованої програми цей процес займав би не більше, ніж зв`язок за допомогою модема, з приводу отримання даних з програми “Банк-клієнт” (Це 1 - 2 хвилини). Плюс підвищення якості вводу інформації. На практиці, саме на цьому етапі провадиться помилкова інформація, а для пошуку і виправлення цих помилок потрібен час ще більшій, ніж введення даних.

Також провадження систем розрахунків кредитними картками є величезним помічником для систем бухгалтерського обліку. (Виплати заробітної платні та багато різноманітних покрашень, які вибігають з цього сучасного впровадження).

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення