Дипломна робота «Облік та аудит лізингових операцій підприємства на прикладі лізингової компанії», 2009 рік

З предмету Бухгалтерський облік · додано 18.04.2009 12:36 · від kseniya_www · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 Розділ 1. Теоретичні аспекти лізингових операцій 7 1.1. Сутність, види та функції лізингової діяльності 7 1.2. Організаційно-технологічні особливості діяльності підприємства та їх вплив на побудову обліку 22 Розділ 2. Бухгалтерський облік лізингових операцій 36 2.1. Особливості складання та структура лізингових операцій 36 2.2. Синтетичний та аналітичний облік лізингових операцій 48 2.3. Удосконалення ведення бухгалтерського обліку шляхом автоматизації облікового процесу 61 Розділ 3. Аудит лізингових операцій 68 3.1. Загальні принципи методики аудиту лізингових операцій 68 3.2. Аудит лізингових операцій 77 3.3. Методика складання аудиторського висновку та відображення результатів аудиту лізингових операцій 88 Висновки 92 Список використаної літератури 96 Додаток 1 99 Додаток 2 103 Додаток 3 105 Додаток 4 109 Додаток 5 111 Додаток 6 115 Додаток 7 117

Висновок

В умовах фінансової кризи, що в Україні прийняла майже чи не найбільш гострі форми серед країн СНД, цілком закономірний той всебічний інтерес, що виявляється до специфічної форми економічно-правових відносин, що отримала назву "оренда".

Розкриття сутності орендних відносин бере свого початку ще за часів Арістотеля, з того часу, більше ніж за 2300 років після того орендний бізнес світу є одним із найприбутковіших видів діяльності.

В Україні розвиток орендних операцій почався з 1990 року у зв'язку з переведення підприємств на орендні форми господарювання.

Аналіз економічної літератури показав, що не існує однозначного трактування поняття лізингу, його видів та складу. В Законі України про "Фінансовий лізинг" Фінансовий лізинг – це вид цивільно-правових відносин, що виникають із договору фінансового лізингу. За договором фінансового лізингу лізингодавець зобов'язується набути у власність річ у продавця (постачальника) відповідно до встановлених лізингоодержувачем специфікацій та умов і передати її у користування лізингоодержувачу на визначений строк не менше одного року за встановлену плату (лізингові платежі).З економічного погляду лізинг має певну схожість з банківським кредитом, який надається на придбання основних фондів.

Сутність лізингу проявляється у його функціях: фінансовій; виробничій; збутовій.

Об'єктом лізингу може бути будь-яке майно, що належить до основних фондів, не заборонене до вільного обігу на ринку і щодо якого немає обмежень про передавання його в лізинг. Розрізняють лізинг рухомого і нерухомого майна.

Суб'єктами лізингу є сторони, які мають безпосереднє відношення до об'єкта лізингу. При цьому їх можна умовно поділити на прямих і непрямих учасників.

Основними проблемами організації лізингової діяльності підприємствами в Україні є те, що вони не є повною мірою законодавчо врегульованими.

Магістерська робота написана на основі діяльності ТзОВ "Транскомлізинг".

Діяльність досліджуваного підприємства є прибутковою. Так в 2008 році отримано 1281,2 тис.грн. чистого прибутку, рентабельність послуг склала 2,8%. Річний оборот в 2008 році становить 62523,5 тис.грн.

На підприємстві діє 3 структурних підрозділи: 1 – фінансовий відділ, що відповідає за фінансову діяльність, прийняття управлінських рішень з фінансового менеджменту; 2 – відділ маркетингу – що відповідає за просування послуг на ринку збуту, та 3 – відділ надання послуг, що фактично виконує виробничі функції підприємства.

Облікова політика ТОВ «Транскомлізинг» складається з чотирьох розділів. У кожному з цих розділів розкрито основні елементи політики підприємства, згідно яких забезпечується організація аналітичного і синтетичного обліку відповідно до форм фінансової звітності, і використання оптимальних методів облікових робіт для отримання очікуваних результатів фінансово-економічної діяльності підприємства. Основні елементи, які стосуються основних засобів даного підприємства розкрито у другому розділі облікової політики. Облік основних засобів, що є об’єктами лізингу підприємства ведеться відповідно П(С) БО 7 «Основні засоби», амортизація нараховується із застосуванням норм і методів, які передбачені податковим законодавством, зокрема, ст. 8 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» від 22.05.97 р. №283, зі змінами та доповненнями, керуючись п. 5 ст. 26 П(С) БО 7.

Є різні методики визначення лізингових платежів залежно від виду лізингу. Більшість угод фінансового лізингу на досліджуваному підприємстві передбачає однакові платежі, які включають частину вартості майна, що взяте в лізинг, і суму процентів, нарахованих на залишок заборгованості.

Згідно з чинним законодавством України для угод фінансового лізингу встановлено обов’язкову письмову форму. Угода про лізинг укладається згідно договору про лізинг.

Договір фінансового лізингу схожий з договором оренди, проте відрізняється участю у ньому третьої сторони — постачальника майна. Аналітичний пооб'єктний облік в ТзОВ «Транскомлізинг» об’єкта лізингу ведеться бухгалтерією підприємства в інвентарних картках у гривнях.Відкривається інвентарна картка на кожний інвентарний об'єкт. При надходженні об’єкти лізингу зараховуються на баланс за первісною вартістю. Для обліку витрат на придбання об’єкта лізингу використовується рахунок рахунок 15 "Капітальні інвестиції" та його субрахунок 152 "Придбання основних засобів".

Для обліку й узагальнення інформації про наявність та рух власних або отриманих на умовах фінансового лізингу об'єктів і орендованих цілісних майнових комплексів, які віднесені до складу основних засобів використовують рахунок 10 "Основні засоби".

Податковий облік лізингу автомобіля має кілька особливостей. Передача майна у фінансовий лізинг (оренду) з метою оподаткування прирівнюється до його продажу у момент такої передачі. При цьому орендодавець збільшує валові доходи, а в разі передачі у фінансовий лізинг майна, що перебувало на момент такої передачі у складі основних засобів орендодавця, зменшує відповідну групу основних засобів за правилами, визначеними статтею 8 Закону про прибуток для їх продажу.

На досліджуваному підприємстві запровадження комп’ютеризованого процесу обліку відбулося в 2004 році.

Комплексним програмним продуктом для автоматизації управління обліковим процесом лізингової діяльності є «Інталєв: Управління лізингом».

Він дозволяє автоматизувати всі етапи управління лізингом: планування лізингових операцій, розрахунок графіків платежів, бюджетування грошових потоків і доходів і витрат лізингової компанії, операційна діяльність і управління портфелем лізингових договорів, взаємостосунки з клієнтами (операційний CRM), спеціалізований облік основних засобів, бухгалтерський і податковий облік, документообіг по лізингових операціях, контроль виконання фінансових планів, управлінський облік і фінансовий аналіз.

В магістерські роботі проведено аудит лізингових операцій.

На першому етапі аудиту лізингових операцій проводиться інвентаризація об’єктів лізингу.

На підставі документів встановлюється і включаються в описи суму, що відображені на балансовому рахунку основні засоби. Результати інвентаризації об’єктів лізингу інвентаризаційна комісія заносить до акту інвентаризації об’єктів лізингу.На основі інвентаризації основних засобів та об’єктів лізингу розбіжностей між плановими та фактичними показниками не виявлено.

На наступному етапі проводиться аналіз структури об’єктів лізингу.

Бухгалтерський облік руху об’єктів лізингу відповідає чинному законодавству. Первинна документація складена відповідно до вимог.

На підставі отриманих облікових даних та з врахуванням превалювання сутності над формою, здійснено аналіз показників фінансового стану ТзОВ «Транскомлізиг».

За даними аналізу встановлено, що підприємство є фінансово залежним від кредиторів, його власних середньооборотних коштів не достатньо щоб погасити термінову заборгованість.

Оборотність діяльності досліджуваного підприємства є низькою.

За результатами аудиторської перевірки складаються аудиторський висновок, встановлено, що фінансовий звіт справедливо й достовірно у суттєвих аспектах відображає фінансовий стан ТзОВ «Транскомлізинг» станом на «31» грудня 2008 року згідно з національними положеннями (стандарти) бухгалтерського обліку в Україні та Законом України від 16.07.99р. № 999-XVI „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення

  • Оренда та лізинг як засіб залучення інвестицій — Шлійко А.В.