Дипломна робота «Облік аналіз і аудит нематеріальних активів підприємства», 2006 рік

З предмету Бухгалтерський облік · додано 18.04.2009 12:35 · від kseniya_www · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 Розділ 1. Нематеріальні активи як економічна категорія 6 1.1. Законодавчо-нормативне регулювання роботи підприємства з нематеріальними активами 6 1.2. Нематеріальні активи підприємства та їх класифікація 7 1.3. Нематеріальні активи як об’єкт бухгалтерського обліку, аудиту та їх використання 21 1.4. Організаційно-економічна характеристика підприємства 29 Розділ 2.Бухгалтерський облік і аудит операцій з нематеріальними активами на ТОВ «Гідроспецсервіс» 48 2.1. Організація бухгалтерського обліку нематеріальних активів підприємства 48 2.2. Документування операцій з нематеріальними активами 60 2.3. Синтетичний облік операцій з нематеріальними активами та відображення їх у фінансовій звітності 64 2.4. Аудит операцій підприємства з нематеріальними активами 73 2.5. Автоматизація обліку та аудиту нематеріальних активів 75 Розділ 3. Аналіз нематеріальних активів підприємства 85 3.1. Інформаційне забезпечення аналізу нематеріальних активів 85 3.2. Аналіз нематеріальних активів підприємства 88 Висновок 92 Список використаної літератури 97 Додатки 101

Висновок

У даній роботі наведене узагальнення вітчизняної методології обліку нематеріальних активів, які на сьогодні залишаються достатньо новим і маловивченим аспектом облікової практики.

Головні висновки з даної роботи полягають у наступному:

Важливим є розуміння, що нематеріальні активи як економічна і облікова категорія характеризується такими основними взаємообумовленими і взаємопов’язаними компонентами, як:

– відсутність матеріально-речовинної (фізичної) структури;

– корисність в реалізації цілей по виробництву продукції (наданню послуг, виконанню робіт) і в управлінні самою фірмою (підприємством);

– перспективність отримання прибутку не тільки в даний момент часу, але і в майбутніх періодах господарської діяльності.

Призначення активів, які можуть увійти до складу нематеріальних, достатньо широке. Їх список набагато ширший за перелік, вказаний у п. 5 П(С)БО 28 та Інструкції № 291. Тим більше, що Планом рахунків передбачений рахунок 127 „Інші нематеріальні активи”, з приводу якого ще ніхто не визначився.

Доводиться визнати, що об’єкти нематеріальних активів на сьогоднішньому етапі розвитку облікової реформи потребують грамотно проведеної класифікації.

Виходячи з вищесказаного і спираючись на теоретичний аналіз можна істотно розширити склад активів, які включаються в баланс як нематеріальні, згідно з вимогами міжнародних стандартів. Крім того, нематеріальні активи як об’єкт обліку можна згрупувати, виходячи з таких ознак: за термінами корисного використання, за ступенем ідентифікації, за ступенем правової захищеності тощо.

Розходження в оцінці нематеріальних активів між П(С)БО і міжнародною практикою полягає щодо включення витрат на сплату процентів в первинну вартість нематеріальних активів. Зокрема, за міжнародною практикою бухгалтерського обліку в собівартість нематеріальних активів повинні включатися будь-які виграти на підготовку активу до використання за призначенням, які безпосередньо відносяться до нього. Серед вітчизняних науковців досі ведуться дискусії з приводу доцільності такого включення.

Порівняння методики відображення операцій з нематеріальними активами в Україні за Планом рахунків і країнах з розвиненою ринковою економікою засвідчує істотні відмінності національного рахівництва на рахунку 12 „Нематеріальні активи” і Міжнародних стандартів, які передбачають ведення обліку на рахунках нематеріальних активів за їх видами: „Промислова власність”, „Інтелектуальна власність”, „Права користування природними ресурсами” тощо.

Невизначеність отримання економічної вигоди за рахунок використання нематеріальних активів і особливість їх моральної амортизації диктує необхідність перегляду вітчизняної методології нарахування амортизації для забезпечення об’єктивності інформації бухгалтерського обліку та фінансової звітності і правильності прийняття рішень щодо використання нематеріальних активів. Напрямками такого перегляду можуть бути:

– розширення переліку методів амортизації, які можуть використовуватись підприємствами, зокрема шляхом включення у П(С)БО загальновживаних у світовій обліковій практиці методів;

– надання свободи підприємствам у визначенні термінів корисного використання нематеріальних активів.

– та інші.

Згідно проведеного аудиту на досліджуваному підприємстві було зроблено наступні висновки щодо діяльності підприємства:

Аналізуючи показники основних коштів, слід зазначити, що основний капітал підприємства створений не тільки за допомогою власних джерел фінансування. Так протягом 2003-2004 року частка основного капіталу у власному склала відповідно: 1,08, 1,28, 1,29. Проте вже на початок 2006 року можна стверджувати, що основні засоби підприємства складають 89% власного капіталу.

Аналізуючи коефіцієнт мобільності можна зробити висновок, що частка власного оборотного капіталу в загальній його сумі не є стабільною. Ми бачимо, що в 2003-2005 році цей показник був нижчим рекомендованого коефіцієнта(0,5). Проте, як ми згадували вище, це пояснюється особливістю діяльності підприємства.

Вартість основного капіталу та незавершеного будівництва на кінець 2003 року протягом року збільшилася на 109,2 тис.грн, на кінець 2004 - на 30,2, на кінець 2005 року. За три роки вартість основного капіталу збільшилася на 265,5 тис.грн. Коефіцієнт приросту основного капіталу складає 65,15. Найбільший темп приросту протягом трьох років складає незавершене будівництво, протягом даного періоду, вартість незавершеного будівництва збільшилася на 230,3 тис.грн. Вартість основних засобів також має тенденцію до збільшення. За даний період вона збільшилася на 35,2 тис.грн. Проте слід відмітити, що протягом 2005 року вартість основних засобів зменшилася на 7,3 тис.грн за рахунок зносу.

На підприємстві процес оновлення засобів відбувається нормально, про це свідчить коефіцієнт приросту основних засобів. За 3 роки він склав 23,13%.

питома вага назевершеного будівництва в загальній сумі основних засобів складає на початок 2003 року 61,6%, 2004- 67,43%, 2005 –63,8%, 2006 – 71,8%, тобто за період 2003-2005 років збільшилася на 10,1%. Основні засоби підприємства складають на початок 2003 року 36,7%, на початок 2004-31,5%, 2005 – 35,3%, 2006 – 27,7%, тобто за даний період їх питома вага зменшилася на 9,1%.

Підприємство не досить активно використовує у своїй роботі результати інтелектуальної діяльності: на кінець 2005 року сума нематеріальних активів зменшилася на 3 тис.грн. За 3 роки коефіцієнт приросту нематеріальних активів склав -44,8%, в т.ч. права на винаходи та інші об’єкти промислової та інтелектуальної власності коефіцієнт приросту склав – 60,2%, права на користування природними ресурсами - -15,4%, товарні знаки - -77%.

провівши аналіз ефективності використання основних засобів можна зробити висновок, що фондомісткість підприємства складає на протязі даного періоду близько 3%. Проте фондовіддача та фондоозброєність основних засобів підприємства є досить високою. Це говорить про ефективне використання основних засобів на підприємстві.

Коефіцієнт реальної вартості основних засобів у майні підприємства є також низьким, протягом всього періоду складає близько 13%. Зношуваність основного капіталу є рівномірною, близько 80% майна є виробничо придатним.

Коефіцієнт приросту основних засобів є низьким, а за 2005 року – від’ємним. Саме тому ТзОВ «Гідроспецсервіс» необхідно провести планування по закупівлі виробничого обладнання.

Оскільки ефективність використання ОЗ є досить високою, то і рентабельність є високою, на початок 2005 року вона складає 221,7%.

Нематеріальні активи мабуть у майні підприємства незначну питому вагу. На початок 2003 року вона складала 0,34%, на початок 2004- 0,26%, 2005 – 0,23%, 2006 - 0,18%. Тобто за 3 роки зменшилася на 0,16%.

Підприємство не досить активно використовує у своїй роботі результати інтелектуальної діяльності: на кінець 2005 року сума нематеріальних активів зменшилася на 3 тис.грн. За 3 роки коефіцієнт приросту нематеріальних активів склав -44,8%, в т.ч. права на винаходи та інші об’єкти промислової та інтелектуальної власності коефіцієнт приросту склав – 60,2%, права на користування природними ресурсами - -15,4%, товарні знаки - -77%.

В структурі нематеріальних активів найбільшу питому вагу становлять права на винаходи та програмні продукти. Зокрема права на винаходи на початок 2003 року склали 45% нематеріальних активів підприємства, в 2004 - 29%, 2005 -32%, на початок 2006 – 32% активів. Програмні продукти, які розроблені для автоматизації калькулювання та обліку для досліджуваного підприємства на початок 2003 року складали 30%, на початок 2004 – 46%, 2005 – 52%, 2006 – 46 % нематеріальних активів підприємства.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення