Дипломна робота «Облік аналіз аудит наявності та використання основних засобів», 2007 рік

З предмету Бухгалтерський облік · додано 18.04.2009 12:33 · від kseniya_www · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 5 РОЗДІЛ І. Теоретико-методологічні основи обліку, аналізу та аудиту наявності та використання основних засобів підприємства 8 1.1. Сутність основних засобів підприємства, та їх роль в формуванні капіталу 8 1.2. Розробка системи економічних показників управління основними засобами підприємства 14 1.3. Економіко-правовий аналіз та огляд нормативної бази і спеціальної літератури 20 1.4. Коротка організаційно-економічна характеристика підприємства 27 РОЗДІЛ ІІ. Облік наявності та використання основних засобів підприємства 39 2.1. Організація обліку основних засобів підприємства 39 2.2. Документальне оформлення та аналітичний облік основних засобів підприємства 43 2.3. Синтетичний облік наявності та використання основних засобів підприємства 50 2.4. Облік капітальних інвестицій та ремонту основних засобів 54 2.5. Організація обліку основних засобів на основі інформаційних технологій 62 РОЗДІЛ ІІІ. Проектування системи економічного аналізу та аудиту наявності та ефективності використання основних засобів підприємства 68 3.1. Система аналітичних показників, інформаційна база і основні методи економічного аналізу 68 3.2. Аналіз основних засобів підприємства 72 3.3. Аудит основних засобів 85 Висновок 97 Список використаної літератури 102 Додатки 109

Висновок

У період переходу до ринкових відносин в умовах конкурентної боротьби між товаровиробниками, обліку і контролю основних засобів та аналізу ефективності їх використання повинна приділятися особлива увага, оскільки від їх раціонального використання залежать усі техніко-економічні показники: випуск продукції, її собівартість, продуктивність праці, прибуток, рентабельність, фінансовий стан.

Дане дослідження проводилося на основі діяльності ТзОВ «Гідроспецсервіс», що належить до будівничої сфери господарювання. Основними засобами даного підприємства є будівлі, споруди, обладнання, машини та техніка, оргтехніка, меблі тощо.

Бухгалтерський облік на підприємстві здійснюється згідно наказу про облікову політику. Форма обліку ТзОВ - журнально ордерна з використанням часткової комп’ютеризації.

Бухгалтерський облік основних засобів регулюється положенням бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби», 14 «Оренда» та 8 «Нематеріальні активи».

Для обліку основних засобів використовується декілька видів вартості:

- первісна вартість;

- переоцінена вартість;

- залишкова вартість;

- справедлива вартість;

- вартість, яка амортизується;

- ліквідаційна вартість.

Первісна, залишкова, та вартість, що амортизується відображається в балансі підприємства. Переоцінена, справедлива та ліквідаційна вартість використовується для достовірного відображення в обліку руху та стану основних засобів.

Для обліку основних засобів новим Планом рахунків призначені рахунки: № 10 "Основні засоби" і № 13 "Знос необоротних активів". Виділений рахунок № 11 "Інші необоротні активи", сальдо якого разом з сальдо рахунка № 10 "Основні засоби" відображаються в балансі загальною сумою за статтею "Основні засоби".

Для відображення стану та руху основних засобів використовується така первинна документація: 03-1 "Акт прийому-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів", 03-3 "Акт на списання основних засобів", 03-6 "Інвентарна картка обліку основних засобів" та ін. Для обліку проведення ремонтів використовується документація, що підтверджує витрати на матеріали чи послуги, затрачені на ремонт.

Аналізуючи показники основних коштів, слід зазначити, що основний капітал підприємства створений не тільки за допомогою власних джерел фінансування. Так протягом 2003-2004 року частка основного капіталу у власному склала відповідно: 1,08, 1,28, 1,29. Проте вже на початок 2006 року можна стверджувати, що основні засоби підприємства складають 89% власного капіталу.

Аналізуючи коефіцієнт мобільності можна зробити висновок, що частка власного оборотного капіталу в загальній його сумі не є стабільною. Ми бачимо, що в 2003-2005 році цей показник був нижчим рекомендованого коефіцієнта(0,5). Проте, як ми згадували вище, це пояснюється особливістю діяльності підприємства.

Вартість основного капіталу та незавершеного будівництва на кінець 2003 року протягом року збільшилася на 109,2 тис.грн, на кінець 2004 - на 30,2, на кінець 2005 року. За три роки вартість основного капіталу збільшилася на 265,5 тис.грн. Коефіцієнт приросту основного капіталу складає 65,15. Найбільший темп приросту протягом трьох років складає незавершене будівництво, протягом даного періоду, вартість незавершеного будівництва збільшилася на 230,3 тис.грн. Вартість основних засобів також має тенденцію до збільшення. За даний період вона збільшилася на 35,2 тис.грн. Проте слід відмітити, що протягом 2005 року вартість основних засобів зменшилася на 7,3 тис.грн за рахунок зносу.

На підприємстві процес оновлення засобів відбувається нормально, про це свідчить коефіцієнт приросту основних засобів. За 3 роки він склав 23,13%.

питома вага назевершеного будівництва в загальній сумі основних засобів складає на початок 2003 року 61,6%, 2004- 67,43%, 2005 –63,8%, 2006 – 71,8%, тобто за період 2003-2005 років збільшилася на 10,1%. Основні засоби підприємства складають на початок 2003 року 36,7%, на початок 2004-31,5%, 2005 – 35,3%, 2006 – 27,7%, тобто за даний період їх питома вага зменшилася на 9,1%.

Підприємство не досить активно використовує у своїй роботі результати інтелектуальної діяльності: на кінець 2005 року сума нематеріальних активів зменшилася на 3 тис.грн. За 3 роки коефіцієнт приросту нематеріальних активів склав -44,8%, в т.ч. права на винаходи та інші об’єкти промислової та інтелектуальної власності коефіцієнт приросту склав – 60,2%, права на користування природними ресурсами - -15,4%, товарні знаки - -77%.

провівши аналіз ефективності використання основних засобів можна зробити висновок, що фондомісткість підприємства складає на протязі даного періоду близько 3%. Проте фондовіддача та фондоозброєність основних засобів підприємства є досить високою. Це говорить про ефективне використання основних засобів на підприємстві.

Коефіцієнт реальної вартості основних засобів у майні підприємства є також низьким, протягом всього періоду складає близько 13%. Зношуваність основного капіталу є рівномірною, близько 80% майна є виробничо придатним.

Коефіцієнт приросту основних засобів є низьким, а за 2005 року – від’ємним. Саме тому ТзОВ «Гідроспецсервіс» необхідно провести планування по закупівлі виробничого обладнання.

Оскільки ефективність використання ОЗ є досить високою, то і рентабельність є високою, на початок 2005 року вона складає 221,7%.

В роботі було розраховано суму планових інвестицій, за допомогою яких підприємство зможе отримати значно більші прибутки. Так для придбання машин та обладнання на суму 396 тис.грн в 2006 році, необхідно:

1. Взяти довгостроковий кредит банку на 3 роки на суму 120 000 грн. для купівлі машин. Заставою для отримання кредиту оформити самі придбані машини.

2. Підприємство протягом 2005 року отримало 214 тис.грн чистого прибутку, тобто за рахунок власних джерел фінансування підприємство зможе фінансування більшу частину обладнання.

3. Взявши короткостроковий кредит на необхідну суму, підприємство зможе провести планову закупку основного капіталу на початок 2007 року.

За рахунок нововведеного обладнання підприємство може очікувати значного збільшення виторгу та зменшення витрат, зокрема витрат на оренду обладнання.

Таким чином, ТОВ «Гідроспецсервіс» зможе вже до 2009 року повністю оновити основний капітал і за рахунок цього отримувати надприбутки, що зробить підприємство незалежним від кредиторів, а його фінансовий стан стійким.

Аудит основних засобів, що був проведений на ТзОВ «Гідроспецсервіс» показав, що бухгалтерський облік основних засобів відбувається згідно чинного законодавства, проте для більш ефективного використання основних засобів доцільно змінити амортизаційну політику підприємства. Розрахунки показали, що ефективнішим є використання метод прямолінійного списання вартості основних засобів, оскільки даний метод є найменш громісткий в розрахунках, а застосовуючи методику прискореного нарахування амортизації в перші роки експлуатації об’єкта фірма отримувала в перші роки експлуатації менші прибутки. Відображення основних засобів в фінансовій звітності підприємства відповідає їх реальному стану.

Проведений аналіз обліку та методології аудиту основних засобів, а також розрахунки з ефективності їх використання та планових показників може бути використаний підприємством для розробки стратегії діяльності на наступні роки.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення