Курсова робота «Облік заробітної плати з використанням комп'ютерної техніки», 2006 рік

З предмету Бухгалтерський облік · додано 17.04.2009 18:48 · від kseniya_www · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 Розділ 1. Теоретичні аспекти обліку заробітної плати 5 Розділ 2. Сутність обліку оплати праці 14 2.1. Характеристика рахунків для фінансового обліку оплати праці 14 2.2. Відображення господарських операцій з обліку оплати праці. Синтетичний і аналітичний облік оплати праці 19.2.3. Документальне оформлення оплати праці. Відображення операцій в облікових регістрах та формах звітності 22. Розділ 3. Застосування комп’ютерних технологій при здійсненні обліку оплати праці на ВАТ „Веста” 27. Висновки 35 Список використаної літератури 39 Додатки 40

Висновок

В Законі України «Про оплату праці» зазначається, що заробітна плата - це винагорода, обчислена, як правило, у грошовому виразі, яку за трудовим договором власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану ним роботу.

Розмір заробітної плати залежить від складності та умов виконаної роботи, професійно-ділових якостей працівника, результатів його праці та господарської діяльності підприємства.

Заробітна плата складається з основної, додаткової заробітної плати та інших заохочувальних та компенсаційних виплат.

Праця – це цілеспрямована діяльність людини, у процесі якої вона за допомогою знарядь праці впливає на природу і використовує її з метою створення споживчих цінностей, необхідних для задоволення матеріальних потреб і створення духовних цінностей.

Праця відіграла фундаментальну роль у процесі формування людини. У процесі еволюції праці в людини розширювалося коло сприйняття і уявлень, її трудові дії почали набувати свідомого характеру.

Застосування комп'ютерної техніки вносить значні зміни до організації бухгалтерського обліку оплати праці, причому з допоміжного засобу обчислювальна техніка перетворюється на визначний фактор opгaнізацiї обліку. Ці зміни зумовлені тим, що змінюються способи обробки даних, при яких забезпечується різна швидкість надання звітної інформації. В різних системах бухгалтерського обліку (від паперової. до комп’ютерної) вона досягається, як правило, раціональною організацією облікових даних, одноразовим їх отриманням та передачею за всіма напрямами.

Основні принципи комп'ютерної форми бухгалтерського обліку наступні:

- одному журналу хронологічного запису відповідає багато регістрів систематичного запису;

- накопичення і багаторазове використання облікових даних;

- один синтетичний рахунок - багато аналітичних рахунків. Кількість рахунків аналітичного обліку залежить від цілей, поставлених керівництвом перед обліком, і нічим не обмежується;

- автоматичне отримання інформації про відхилення від встановлених норм, нормативів, завдань тощо;

- отримання звітних показників в інтерактивному режимі;

- автоматичне формування всіх облікових регістрів і форм звітності на основі даних, відображених в системі рахунків.

Комп'ютеризація суттєво змінює процес організації роботи облікового апарату. Єдиним способом ефективної організації діяльності підприємства в сучасних умовах є закладення правил побудови організаційної структури в комп'ютерну систему організаційного управління, адже під час швидкого розвитку підприємства внутрішні документи підприємства доводиться часто змінювати, а висока плинність персоналу може звести нанівець всю роботу.

Завданнями обліку праці та її оплати є:

- точне і своєчасне документальне оформлення даних про обсяг виконаних робіт, одержаної продукції і нарахованої оплати праці відповідно до кількості та якості затраченої праці;

- правильне нарахування оплати праці кожному працівникові відповідно до діючи положень;

- дотримання порядку розподілу оплати праці по об’єктах бухгалтерського обліку;

- повний і своєчасний розрахунок з працівниками по оплаті праці;

- своєчасне складання та подання бухгалтерської і статистичної звітності по оплаті праці.

Забезпечуючи виконання зазначених завдань, бухгалтерський облік оплати праці має великий вплив на трудову дисципліну. Правильний облік мобілізує працівників на виконання робіт і пошук резервів підвищення ефективності виробництва.

Для цього використовується рахунок 66 «Розрахунки з робітниками по оплаті праці» - пасивний, балансовій, розрахунковий.

На рахунку 66 "Розрахунки з оплати працi" ведеться узагальнення iнформацiї про розрахунки з персоналом, який вiдноситься як до облiкового, так i до необлiкового складу пiдприємства, - з оплати працi (за всiма видами заробiтної плати, премiй, допомог тощо), а також розрахунки за не одержану персоналом у встановлений термiн суму з оплати працi (розрахунки з депонентами).

Рахунок 66 "Розрахунки з оплати працi" має такi субрахунки:

661 "Розрахунки за заробiтною платою"

662 "Розрахунки з депонентами".

Згідно Наказу Міністерства фінансів України від 20.10.2005 року №717 „Про затвердження змін до деяких нормативно-правових актів міністерства фінансів Укрнаїни з бухгалтерського обліку” рахунок 66 називається „Розрахунки за виплатами працівникам”.

Групування даних про нараховану заробітну плату по кожному працівнику проводять у таких реєстрах і документах: Табель обліку робочого часу (ф. № 64), накопичувальна відомість обліку роботи вантажного автотранспорту (ф. № 38), Наряд на відрядну роботу (ф. № 70 і 70а), платіжна відомість (П-53).

На практиці використовуються різні варіанти автоматизованого збирання і обробки інформації з обліку праці і заробітної плати, вибір яких в значній мірі залежить, з одного боку від типу виробництва, особливостей його організації і технології; організації і форми оплати праці; застосованих форм первинних документів і їх структурою; системи централізованого, децентралізованого або змішаного облікового процесу, форм обліку тощо; з другого боку - типу, класу, комплектності застосованих обчислювальних машин і засобів периферійної техніки; методів організації інформаційного забезпечення; ступеню механізації і автоматизації нормативно-планових розрахунків тощо.

Організація системної обробки інформації на цій ділянці обліку дозволяє одержати всі необхідні показники, які потрібні і використовуються як в управлінні виробництвом і проведенні економічного аналізу, так і для обліку і контролю, складання установленої зведеної звітності тощо. Однак, існує типовий вибір вихідних показників, які можна одержати у процесі системної обробки даних при обліку праці і заробітної плати.

Виконуючи цю курсову роботу і досліджуючи систему обліку на МП „Веста” можна назвати такі основні завдання, які на сьогодні слід вирішувати:

1. правильне визначення витрат робочого часу і облік праці;

2. нарахування заробітної плати кожному працівникові відповідно до кількості та якості затраченої ними праці;

3. виявлення фактичного обсягу фонду заробітної плати всьому колективу підприємства і здійснення контролю його як за складовими частинами (відділами, цехами тощо), так і в цілому по підприємству;

4. облік кожної суми нарахованої заробітної плати працівником підприємства як складової частини витрат підприємства за господарськими процесами відповідно до місця і об’єкту застосування праці;

5. контроль правильності використання заробітної плати в кожному підрозділі підприємства і встановлення відповідності за зниження продуктивності праці; відображення всіх витрат по заробітній платі на рахунках бухгалтерського обліку.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення