Дипломна робота «Маркетингове забезпечення організації перевезень ТЕК», 2006 рік

З предмету Маркетинг · додано 17.04.2009 17:36 · від kseniya_www · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 РОЗДІЛ І. Теоретичні основи організації маркетингу на підприємстві 6 1.1. Основи діяльності транспортно-експедиційного підприємства 6 1.2. Вплив маркетингу на діяльність підприємства 14 1.3. Методика аналізу маркетингового забезпечення організації перевезень 22 РОЗДІЛ ІІ. Аналіз діяльності ТЕК «Леополіс-Логістик» 31 2.1. Організаційно-економічна характеристика ТЕК «Леополіс-Логістик» 41 2.2. Аналіз ринку діяльності ТЕК «Леополіс-Логістик» 51 2.3. Аналіз фінансових показників ТЕК «Леополіс-Логістик» . 54 2.4. Аналіз конкурентоспроможності підприємства РОЗДІЛ ІІІ. Шляхи покращення результатів організації перевезень ТЕК «Леополіс-Логістик» 71 3.1. Розробка шляхів покращення результатів організації перевезень ТЕК «Леополіс-Логістик» 71 3.2. Вплив запропонованих заходів на фінансовий результат підприємства 90 Висновки і рекомендації 99 Список використаної літератури 104 Додатки 106

Висновок

Дана дипломна робота присвячена питанню підвищення ефективності діяльності транспортно-експедиторського підприємства в ринкових умовах. Дослідження проведене на основі господарської діяльності транспортно-експедиційної компанії «ЛЕОПОЛІС-ЛОГІСТИК», що знаходиться в м.Львові.

Основним видом діяльності даного підприємства є організація транспортних перевезень та експедиторських послуг зерна по Україні та за кордон.

Для визначення методів підвищення ефективності діяльності підприємства було проведено аналіз фінансового стану підприємства, визначено його потенціал, і за даними аналізу - визначено методи підвищення ефективності діяльності підприємства.

За даними аналізу, проведеного на основі фінансового звітності за 2003-2005 роки було зроблено такі висновки:

Основна частка капіталу зосереджена в основних засобах. Оборотні кошти підприємства складають близько 32% капіталу протягом всього періоду часу. Варто зазначити, що грошові кошти в іноземній валюті складають основну частину оборотних коштів. Це є негативним фактором, оскільки підприємство замість того, щоб вигідно розмістити кошти і отримувати доходи від цього розміщення, знецінює їх реальну вартість на розрахункових рахунках.

Оскільки підприємство займається наданням послуг, то в силу специфіки своєї діяльності виробничі запаси складають всього близько 3% капіталу. До їх складу відноситься паливо, що використовується для легкового автомобіля підприємства, запасні частини та інші запаси.

Аналізуючи джерела формування майна, тобто пасив балансу підприємства, хочу відмітити, що капітал в основному сформований за рахунок власних джерел фінансування. Так, статутний капітал протягом досліджуваного терміну залишився незмінним, проте через стрімкий ріст нерозподілених прибутків підприємства на 23,9 тис.грн протягом 2 років, власний капітал займає на початок 2006 року 66% майна.

Ще одним негативним показником є велика сума кредиторської заборгованості підприємства, яка також має зростаючу тенденцію. Так. за 2 роки вона збільшилася на 14 тис грн, коефіцієнт приросту склав 63,1%.

Аналізуючи фінансові результати, чистий прибуток підприємства має зростаючу тенденцію. Зокрема, за 2 роки він збільшився на 2,1 тис.грн (коефіцієнт приросту склав 19,3%), а порівнюючи його зміну за період з 2003 по 2005 роки, то він збільшився на 10,6 тис.грн ( коефіцієнт приросту складає 441,7 %). Підприємство отримує доходи від надання транспортно-експедиторських послуг, та інші доходи. Виручка від наданих послуг протягом 2004-2005 року збільшилася на 17,2 тис.грн, а за 2003-2005 рік - на 65 тис грн. ( коефіцієнт приросту склав 10%). Як ми бачимо, витрати підприємства формуються в основному за рахунок витрат на оплату праці, тобто матеріаломісткість продукції є незначною. Матеріальні витрати підприємства протягом 3-х років збільшилися на 3 тис.грн.

Провівши експрес аналіз, зроблено висновок, що в цілому не зважаючи на від’ємний темп приросту коефіцієнтів, ліквідність підприємства є високою, зокрема на початок 2006 року абсолютна ліквідність становить 0,4, коефіцієнт загальної ліквідності 0,93, а коефіцієнт миттєвої ліквідності - 0,83.

На досліджуваному підприємстві даний показник фінансової незалежності є вищим рекомендованого рівня, це свідчить про його фінансову стійкість.

Автономність досліджуваного підприємства коливається на рівні 51%.

Визначення частки основного капіталу у власному показує, що основний капітал підприємства сформований за рахунок власних джерел та за рахунок залучених. Збільшення коефіцієнта модернізації на 0,05 свідчить про незначне підвищення вивільнення коштів, іммобілізованих в основні фонди.

Господарська практика показує, що для промислових підприємств нормальним значенням коефіцієнта реального значення майна виробничого призначення слід вважати більшим-рівним 0,5. В нашому випадку він протягом 3-х років коливається на рівні 0,72 – 0,73, що свідчить про дуже високий рівень матеріало- і фондовіддачі.

Частка власного оборотного капіталу в загальній його сумі з має знижуючі тенденції. Ми бачимо, що протягом всього періоду часу даний показник є нижчим рекомендованого ( 0,5), але враховуючи особливості діяльності підприємства та незначну питому вагу матеріальних витрат у їх загальній сумі, даний показник є нормальним.

Аналіз забезпечення матеріальних оборотних коштів власним капіталом показав, що матеріальні оборотні фонди не є забезпечені власними джерелами фінансування. Даний коефіцієнт протягом 3-х років зменшився на 0,58. Проте це не означає, що підприємство відчуває нестачу запасів для здійснення нормального реалізації, оскільки надання послуг не є матеріаломісткою діяльністю.

В другому розділі дипломної роботи було проведено маркетингове дослідження «ЛЕОПОЛІС-ЛОГІСТИК», за даними якого було визначено сильні та слабкі сторони підприємства. До сильних належить:

• Фінансова стійкість підприємства

• Висока кваліфікація кадрів

• Переваги в якості надання послуг

До слабких :

• Відсутність вільних коштів

• Відсутність системи збуту

• Відсутність системи пошуку клієнтів

В цілому рівень діяльності досліджуваного підприємства в основному відповідає галузевим стандартам. Підприємство має стійкі позиції на ринку. Порівняно з конкурентами підприємство має дещо вищі оцінки по показникам маркетингу та складу робочої сили. Хоча рівень використання фінансових показників поки що на низькому рівні, підприємство не має інвестицій, рух готівки поки що на низькому рівні, є всі можливості для покращення цих показників. Підприємство «ЛЕОПОЛІС-ЛОГІСТИК», створене у 2002 році, але вже зайняло свою долю ринку. На підприємстві працює кваліфікований склад працівників, і цей склад є досить стабільним. Порівняно з конкуруючими підприємствами «ЛЕОПОЛІС-ЛОГІСТИК», має кращі показники організації та управління та складу робочої сили, це пояснюється тим що на підприємстві хоча і не досить низька плинність кадрів, та досить кваліфікований склад керівників, що дозволяє підприємству координувати свою діяльність відповідно до вимог ринку.

ТзОВ «ЛЕОПОЛІС-ЛОГІСТИК», має достатній фінансовий потенціал, щоб розвиватися та збільшувати частку ринку.

Маркетинговому потенціалу підприємство не приділяє належної уваги. Це проявляється в тому, що більшість споживачів навіть не знають про існування такого підприємства і що вони купують продукцію в його магазинах. У керівників даного підприємства взагалі відсутні поняття елементарного маркетингу.

Виробничий потенціал знаходиться майже в найгіршому стані. І хоча він забезпеченість обладнанням не є вирішальним для підприємства, але без обладнання, реєстраторів розрахункових рахунків проведення торгового процесу не можливе навіть з найкращими спеціалістами. Зрозуміло, що підприємству від радянських часів дісталась застаріла матеріально-технічна база, але її потрібно інтенсивніше оновлювати. Збирання інформації на підприємстві й досі проводиться через складання звітів на паперових носіях. Необхідне запровадження новітніх інформаційних систем – внутрішньою комп’ютерної мережі. І хоча бухгалтерська звітність ведеться за допомогою програмного забезпечення цього недостатньо.

Кадровий потенціал зараз є самою слабою складовою потенціалу підприємства, це тому що на підприємстві не вистачає кваліфікованих працівників, які могли б опрацьовувати більше замовлень.

В культурі організації не існує проблем. Образ дій відповідає існуючому ринковому середовищу. Визначаючим повинно бути готовність до ризику, змін та швидке пристосування до постійно змінюючого ринкового середовища.

Визначивши маркетинговий потенціал підприємства було розроблено заходи щодо покращення ефективності діяльності.

Дані заходи повинні втілюватися поступово, і тільки в цьому випадку ефект від їх впровадження буде максимальним.

Перш за все необхідно реорганізувати організаційно-кадрову систему підприємства. Наступним етапом є організація діяльності маркетингового відділу, основним завданням якого буде пошук клієнтів для роботи підприємства на максимальну потужність. Будучи більш прибутковим підприємством, ТЕК «ЛЕОПОЛІС-ЛОГІСТИК», зможе сформувати власний автопарк та розширити асортимент послуг тим самим завоювати значну частину ринку транспортно-експедиційних послуг, оскільки тим самим кінцева ціна на перевезення буде меншою, ніж у підприємств-конкурентів.

Підсумовуючи вищевикладену інформацію хочу зазначити, що завдання, які були поставлені на початку написання даної роботи виконані. Дані пропозиції можуть бути використані на підприємстві для планування фінансової діяльності на наступні періоди.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали