Курсова робота «Маркетингова діяльність фірми та сучасні напрями підвищення її ефективності», 2006 рік

З предмету Маркетинг · додано 17.04.2009 17:13 · від kseniya_www · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 РОЗДІЛ І. Сутність маркетингової діяльності підприємства 5 1.1. Cуть маркетингової діяльності підприємства 5 1.2. Функції, принципи і концепції маркетингу 8 РОЗДІЛ ІІ. Оцінка фінансово-господарської діяльності підприємства 11 2.1. Загальна оцінка фінансового стану підприємства 11 2.2. Експрес-аналіз фінансового стану 16 РОЗДІЛ ІІІ. Обґрунтування моделі та методів маркетингової діяльності підприємства 20 3.1. Аналіз маркетингової діяльності підприємства 20 3.2. Розробка шляхів щодо вдосконалення ефективності господарювання підприємства 27 Висновки 31 Список використаних джерел 35 Додатки 37

Висновок

Дана курсова робота присвячена питанню підвищення ефективності діяльності аудиторської фірми в ринкових умовах. Дослідження проведене на основі господарської діяльності АФ «Аудит і допомога», що знаходиться в м.Львові.

Основним видом діяльності даного підприємства є надання консультаційних та аудиторських послуг.

Для визначення методів підвищення ефективності діяльності підприємства було проведено аналіз фінансового стану підприємства, визначено його потенціал, і за даними аналізу - визначено методи підвищення ефективності діяльності підприємства.

За даними аналізу, проведеного на основі фінансового звітності за 2003-2005 роки було зроблено такі висновки:

Основна частка капіталу зосереджена в основних засобах. Оборотні кошти підприємства складають близько 32% капіталу протягом всього періоду часу. Варто зазначити, що грошові кошти в іноземній валюті складають основну частину оборотних коштів. Це є негативним фактором, оскільки підприємство замість того, щоб вигідно розмістити кошти і отримувати доходи від цього розміщення, обезцінює їх реальну вартість на розрахункових рахунках.

Оскільки підприємство займається наданням послуг, то в силу специфіки своєї діяльності виробничі запаси складають всього близько 3% капіталу. До їх складу відноситься паливо, що використовується для легкового автомобіля підприємства, запасні частини та інші запаси.

Аналізуючи джерела формування майна, тобто пасив балансу підприємства, хочу відмітити, що капітал в основному сформований за рахунок власних джерел фінансування. Так, статутний капітал протягом досліджуваного терміну залишився незмінним, проте через стрімкий ріст нерозподілених прибутків підприємства на 23,9 тис.грн протягом 2 років, власний капітал займає на початок 2006 року 66% майна.

Ще одним негативним показником є велика сума кредиторської заборгованості підприємства, яка також має зростаючу тенденцію. Так. за 2 роки вона збільшилася на 14 тис грн, коефіцієнт приросту склав 63,1%.

Аналізуючи фінансові результати, чистий прибуток підприємства має зростаючу тенденцію. Зокрема, за 2 роки він збільшився на 2,1 тис.грн (коефіцієнт приросту склав 19,3%), а порівнюючи його зміну за період з 2003 по 2005 роки, то він збільшився на 10,6 тис.грн ( коефіцієнт приросту складає 441,7 %). Підприємство отримує доходи від надання транспортно-експедиторських послуг, та інші доходи. Виручка від наданих послуг протягом 2004-2005 року збільшилася на 17,2 тис.грн, а за 2003-2005 рік - на 65 тис грн. ( коефіцієнт приросту склав 10%). Як ми бачимо, витрати підприємства формуються в основному за рахунок витрат на оплату праці, тобто матеріаломісткість продукції є незначною. Матеріальні витрати підприємства протягом 3-х років збільшилися на 3 тис.грн.

Провівши експрес аналіз, зроблено висновок, що в цілому не зважаючи на від’ємний темп приросту коефіцієнтів, ліквідність підприємства є високою, зокрема на початок 2006 року абсолютна ліквідність становить 0,4, коефіцієнт загальної ліквідності 0,93, а коефіцієнт миттєвої ліквідності - 0,83.

На досліджуваному підприємстві даний показник фінансової незалежності є вищим рекомендованого рівня, це свідчить про його фінансову стійкість.

Автономність досліджуваного підприємства коливається на рівні 51%.

Визначення частки основного капіталу у власному показує, що основний капітал підприємства сформований за рахунок власних джерел та за рахунок залучених. Збільшення коефіцієнта модернізації на 0,05 свідчить про незначне підвищення вивільнення коштів, іммобілізованих в основні фонди.

Господарська практика показує, що для промислових підприємств нормальним значенням коефіцієнта реального значення майна виробничого призначення слід вважати більшим-рівним 0,5. В нашому випадку він протягом 3-х років коливається на рівні 0,72 – 0,73, що свідчить про дуже високий рівень матеріало- і фондовіддачі.

Частка власного оборотного капіталу в загальній його сумі з має знижуючі тенденції. Ми бачимо, що протягом всього періоду часу даний показник є нижчим рекомендованого ( 0,5), але враховуючи особливості діяльності підприємства та незначну питому вагу матеріальних витрат у їх загальній сумі, даний показник є нормальним.

Аналіз забезпечення матеріальних оборотних коштів власним капіталом показав, що матеріальні оборотні фонди не є забезпечені власними джерелами фінансування. Даний коефіцієнт протягом 3-х років зменшився на 0,58. Проте це не означає, що підприємство відчуває нестачу запасів для здійснення нормального реалізації, оскільки надання послуг не є матеріаломісткою діяльністю.

В третьому питанні курсової роботи було проведено маркетингове дослідження АФ, за даними якого було визначено сильні та слабкі сторони підприємства. До сильних належить:

• Фінансова стійкість підприємства

• Висока кваліфікація кадрів

• Переваги в якості надання послуг

До слабких :

• Відсутність вільних коштів

• Відсутність системи збуту

• Відсутність системи пошуку клієнтів

В цілому рівень діяльності досліджуваного підприємства в основному відповідає галузевим стандартам. Підприємство має стійкі позиції на ринку. Порівняно з конкурентами підприємство має дещо вищі оцінки по показникам маркетингу та складу робочої сили. Хоча рівень використання фінансових показників поки що на низькому рівні, підприємство не має інвестицій, рух готівки поки що на низькому рівні, є всі можливості для покращення цих показників. Порівняно з конкуруючими підприємствами «Аудит і допомога» має кращі показники організації та управління та складу робочої сили, це пояснюється тим що на підприємстві хоча і не досить низька плинність кадрів, та досить кваліфікований склад керівників, що дозволяє підприємству координувати свою діяльність відповідно до вимог ринку.

Маркетинговому потенціалу підприємство не приділяє належної уваги. Це проявляється в тому, що більшість споживачів навіть не знають про існування такого підприємства і що вони купують продукцію в його магазинах. У керівників даного підприємства взагалі відсутні поняття елементарного маркетингу.

Визначивши маркетинговий потенціал підприємства було розроблено заходи щодо покращення ефективності діяльності.

Дані заходи повинні втілюватися поступово, і тільки в цьому випадку ефект від їх впровадження буде максимальним.

Підсумовуючи вищевикладену інформацію хочу зазначити, що завдання, які були поставлені на початку написання даної роботи виконані. Дані пропозиції можуть бути використані на підприємстві для планування фінансової діяльності на наступні періоди.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали