Дипломна робота «Організаційний механізм управління спільним підприємством(СП)», 2007 рік

З предмету Менеджмент організації · додано 17.04.2009 16:59 · від kseniya_www · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 Розділ 1. Теоретичні основи спільного підприємства. 6 1.1. Спільне підприємництво в системі міжнародних економічних зв’язків. 6 1.2. Аналіз існуючих форм спільного підприємництва 12 1.3. Законодавчі акти щодо організації та діяльності спільного підприємства. 15 1.4. Особливості організаційного механізму управління спільним підприємством 23 Розділ 2. Аналіз господарської діяльності спільного підприємства 30 2.1. Організаційно економічний механізм діяльності СП ТОВ "Інтернешенел Телекомюнікешен Компані" ТОВ “Укртех-Сервіс” 30 2.2. Організаційний механізм зв'язку СП ТОВ "Інтернешенел Телекомюнікешен Компані" ТОВ “Укртех-Сервіс” 56 2.3. Організаційний механізм управління підприємства 59 Розділ 3. Вдосконалення організації управління підприємством 74 3.1. Розробка заходів щодо вдосконалення організаційного механізму управління підприємством 74 Висновок 90 Список використаної літератури 91 Додатки 95

Висновок

Спільні підприємства — одна з найпрогресивніших комплексних форм довготривалого економічного, науково-технічного та виробничого співробітництва, що спирається на об'єднання різнонаціональних капіталів і доповнює традиційні торгівельно-економічні відносини. Формування власності при створенні cпільних підприємств дає змогу враховувати інтереси всіх співзасновників, сприяє їх взаємодії з метою безперервного вдосконалення виробничої бази, застосування нових технологій, підвищення якості продукції, її оновлення задля поліпшення кінцевих результатів спільної діяльності.

На жаль, сьогодні питання створення діяльності спільних підприємств не є достатньо нормативно врегульованим. Так Господарським кодексом не визначено спільні підприємства як один із видів підприємств. Проте, ним не заборонено їх створення взагалі, оскільки передбачено можливість визначення видів підприємств іншими законодавчими актами.

Особливістю управління спільним підприємством є те, що як правило, воно має справу із зовнішньоекономічною діяльністю. Проте методика управління не відрізняється від методики управління підприємства будь-якої форми власності.

Об'єктом дослідження даної дипломної роботи є господарська діяльність ТОВ "Укртех-Сервіс", що є дилером СП ТОВ “Інтернешенел Телеком’юнікешен Компані”. Торгова марка “CDMA Україна”, є оператором цифрового стільникового зв’язку cтандарту CDMA, що працює на телекомунікаційному ринку України з 1996 року.

Компанія надає послуги на базі найновітніших технологій, використовуючи для роботи обладнання першої фази третього покоління мереж зв’язку (3G).

Підсумовуючи аналіз фінансового стану підприємства, можна зробити висновок, що вартість майна підприємства протягом досліджуваного періоду збільшилася на 85,7%. Зокрема, аналізуючи основний капітал можна зробити висновок, що нематеріальні активи підприємства складають незначну частку в загальному майні. За досліджуваний період, дані активи мають незначну, проте зростаючу тенденцію. Це пов'язано із придбанням програмного забезпечення для персональних комп'ютерів підприємства.

Вартість основних засобів має також зростаючу тенденцію. Так, протягом 3 років було введено майна на суму 400 тис.грн. Основні засоби підприємства є повністю сформованими за рахунок власного капіталу.

Аналізуючи оборотні активи підприємства, слід зазначити, що до них відносять: виробничі запаси, кількість яких протягом досліджуваного періоду не є стабільною. Вартість готової продукції протягом досліджуваного періоду також не є стабільною. Зокрема, її ріст відбувся в 2003 та 2004 роках, а її зменшення в 2005 році. Вартість товарних запасів протягом 2003 року різко зросла, проте за наступний рік - зменшилася.

Дебіторська заборгованість за товари на підприємстві є як довгостроковою, так і короткостроковою. Це засвідчує резерв сумнівних боргів. В цілому дебіторська заборгованість за товари за період з 2003 по 2005 роки збільшилася на 32 тис.грн ( коефіцієнт приросту становить 7,4).

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом має тенденцію до зменшення. Дебіторська заборгованість за виданими авансами за досліджуваний період збільшилася на 231,4 тис.грн ( коефіцієнт приросту становить 115,6).

Зростаючу тенденцію має і дебіторська заборгованість із внутрішніх розрахунків. За досліджуваний період вона збільшилася на 362,1 тис.грн.

Грошові кошти підприємства в основному зберігаються на розрахунковому рахунку в національній валюті. Дослідження показали зростання коштів на рахунку, що є негативним показником. Так на початок 2006 року на рахунку знаходиться 881,1 тис.грн. Підприємство таким чином втрачає значні кошти по-перше - через ризик втратити гроші в банках, по друге - через їх знецінення, по третє - через їх неефективне використання.

Аналізуючи джерела формування майна підприємства, можна зробити висновок, що власний капітал іпдприємства сформований за рахунок прибутків та статутного капіталу. Статутний капітал на початок 2006 рку становить 3,82% майна. Нерозподілені прибутки - 20,66%.

Аналіз рентабельності показав, що підприємство є рентабельним, зокрема рентабельність реалізації є нормальною, рентабельність власного капіталу - високою, рентабельність активів становить 18%, що наближується до рекомендованого показника.

Аналізуючи грошові потоки, можна зробити висновок, що підприємство отримує свої прибутки тільки від операційної діяльності, фінансова та інвестиційна діяльність підприємства є збитковою.

Провівши аналіз грошового потоку слід зробити висновок, що Доходи підприємства мають тенденцію до збільшення (рис.2.2.). Так протягом 2002-2003 року вони збільшилися на 5014 тис.грн ( темп приросту склав 46,8%). За період з 2003 по 2004 рік – на 1778 тис.грн ( темп приросту склав 11,3%). За період з 2004 по 2005 рік доходи збільшилися на 1236 тис.грн ( темп приросту склав 7,06%). Порівнюючи показник 2005 року з 2002, то він збільшився на 8028 тис.грн ( темп приросту склав 74,95%).

Витрати досліджуваного підприємства також мають тенденцію до збільшення. Так за період з 2002 по 2003 рік вони збільшилися на 5128 тис.грн ( темп приросту склав 49,21%). За період з 2003 по 2004 рік витрати підприємства збільшилися на 1392 тис.грн ( темп приросту склав 8,95%), за період з 2004 по 2005 рік витрати збільшилися на 825,3 тис.грн ( темп приросту – 4,87%). Порівнюючи витрати досліджуваного підприємства за 2005 рік із витратами за 2002, то вони збільшилися на 7 346 тис.грн (темп приросту склав 70,48%). Слід зазначити, що темп приросту доходу в 2003 році був нижчим за темп приросту витрат, проте в цілому, темп приросту доходів перевищує темп приросту витрат на 4,47%, що заслуговує позитивної оцінки, оскільки з кожним роком ТОВ “Укртех-Сервіс” використовує ефективніші методи діяльності. Прибуток підприємства має в цілому зростаючу тенденцію. Так за 4 роки, темп приросту прибутку склав 235,75%. Проте в 2003 році ми бачимо зниження прибутків підприємства на 115 тис.грн, але за період з 2004 по 2005 рік прибутки підприємства зросли на 411,1 тис.грн (темп приросту склав 73,29%).

Провівши аналіз заборгованості підприємства, зроблено висновок, що кредиторська заборгованість значно перевищує дебіторську. Кредиторська і дебіторська заборгованості є як довгостроковою, так і короткостроковою.

Аналізуючи ефективність фінансового стану зроблено висновок, що оборотність активів даного підприємства є нормальною. Середня тривалість обороту в 2003 році становить 92,2 дні, в 2004 році - 109,9 днів, в 2005 році - 118,5 днів. Це говорить про те, що підприємство отримує значні прибутки, а його активи є ліквідними. Аналіз фінансового стану підприємства показав, що ТОВ “Укртех-Сервіс” є фінансово- залежним, про це свідчить коефіцієнт фінансової залежності - 0,75, та плече фінансвого важеля 3,01.

Всього станом на початок 2006 року власний капітал підприємства становить 24,92% - решту - залучений капітал. Це говорить про фінансову залежність підприємства від кредиторів. До 2004 року заборгованість підприємства була зовнішньою, вона складалася із заборгованості за товари і складала близько 80% капіталу. Протягом року постало питання про обов'язковий розрахунок з кредиторами, і підприємство взяло позику в учасника підприємства. Тому перед зовнішніми кредиторами підприємство є абсолютно незалежним, але внутрішня заборгованість складає на початок 2006 року 71,59% капіталу підприємства. Фактично, оскільки дана сума внесена засновником на розвиток підприємства, її фактично можна зарахувати до статутного чи додаткового капіталу. В такому випадку фінансові показники підприємства виглядали б краще.

Управлінський цикл підприємства містить в собі 4 функції - планування, організацію, мотивацію та контроль.

Планування діяльності на підприємстві не здійснюється, оскільки його діяльність відбувається "на замовлення", а довготривалих контрактів на юридичні консультації не заключено.

На ТОВ "Укртех-сервіс" станом на 2006 рік, чисельність робітників сягає 20 чол. Дані працівники формують три відділи: 1 – фінансовий, що відповідає за фінансову діяльність, 2- маркетинговий, що відповідає з збут та просування послуг, 3 – відділ надання послуг.

Система управління на даному підприємстві є вертикальною: всі начальники відділу прямо підпорядковуються генеральному директору, на рівні відділу, система комунікацій є лінійною. На підприємстві система мотивації є різнобічна та орієнтована на потреби кожного із працівників, особливо це є актуальним, якщо кількість працівників є незначною.

Контроль здійснюється генеральним директором на всіх рівнях, та директорами відділів - на рівні кожного відділу.

Аналізуючи вплив інформації на прийняття управлінських рішень було розглянуто конкретну проблему підприємства та шляхи її вирішення.

На сьогоднішній день, не дивлячись на успішну діяльність підприємства, його фінансовий стан не є стабільним. Як показали дослідження, це пов'язано із невпізнанням торгівельної марки на ринку.

Реалізація товарів на підприємстві здійснюється через інтернет-магазин. Відвідуваність даного магазину є досить низькою.

Аналізуючи діяльність підприємства, було використано SWAT аналіз для визначення сильних та слабких сторін підприємства. Таким чином було встановлено, що сильними сторонами підприємства є :

- порівняно низькі ціни на послуги;

- наявність трудових ресурсів для розширення виробництва;

- досконала організаційна система підприємства.

До слабких сторін було віднесено відсутність вільних коштів на розвиток підприємства.

- відсутність потреби ринку в послугах третього покоління;

- складність конкурувати із розкрученими брендами.

Для вдосконалення організаційного механізму управління підприємством в цій роботі запропоновано розширити маркетинговий відділ підприємства. Це дасть змогу краще організувати ПР-заходи, розробити рекламу, оптимізувати сайт, що дасть змогу збільшити кількість унікальних відвідувачів в день до 1000 користувачів. Витрати на такі впровадження складають близько 17 тис.грн, проте якщо дані пропозиції будуть втілені якісно, то ці витрати зможуть себе окупити протягом одного кварталу.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення