Дипломна робота «Забезпечення стратегії росту прибутку страхової компанії», 2008 рік

З предмету Страхування · додано 10.04.2009 14:07 · від Wb · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 Розділ 1 Теоретичні основи формування прибутку страховика 1.1. Характеристика прибутку як економічної категорії 5 1.2. Особливості формування прибутку страховика 12 1.3. Характеристика стратегії росту прибутку 23 Розділ 2 Оцінка формування прибутку ват "страхова компанія "універсальна" 2.1. Динаміка прибутку ВАТ "Страхова компанія "Універсальна" 29 2.2. Особливості формування валового прибутку страхової компанії 36 2.3. Оцінка ефективності діяльності ВАТ "Страхова компанія "Універсальна 43 Розділ 3 Шляхи забезпечення росту прибутку страхової компанії 3.1. Забезпечення привабливості страхування, як чинник підвищення прибутковості страховика 48 3.2. Інвестиційна діяльність як резерв збільшення прибутку страховика 55 3.3. Використання досвіду вітчизняних страховиків 64 Висновки 69 Список використаних джерел 76 Додатки

Висновок

Прибуток є складною економічною категорією, яка багатогранна за своєю сутністю та формами. Економічна роль прибутку в умовах ринку виявляється в тому, що він є рушійною силою функціонування та розвитку економіки, основним спонукальним мотивом підприємницької діяльності, джерелом розширення суспільного виробництва, примноження національного багатства та задоволення соціальних потреб суспільства. Він сприяє ефективному розподілу та використанню ресурсів, упровадженню досягнень науково-технічного прогресу, скороченню витрат, поліпшенню якості продукції та її споживчих властивостей.

Фактори, що впливають на величину прибутку поділяють також на фактори суб’єктивного та об’єктивного характеру. Суб’єктивні фактори: організаційно-технічний рівень управління підприємницькою діяльністю, конкурентноздатність продукції, що випускається, рівень продуктивності праці, витрати на виробництво та реалізацію продукції, рівень цін на готову продукцію. Об’єктивні фактори: рівень цін на матеріальні та енергетичні ресурси, норми амортизаційних відрахувань, кон’юнктура на ринку. Очевидно, що факт прибутковості свідчить про ефективну діяльність підприємства.

ВАТ «Страхова компанія «Універсальна» є яскравим представником страхового ринку України. Аналізуючи формування прибутків ВАТ «Страхова компанія «Універсальна» за 2005-2007 рр. одразу помітно, що в діяльності підприємства в 2005 році мали місце збитки в розмірі 2698,6 тис. грн., а вже за рік підприємство вийшло на нормальний рівень функціонування та отримало прибутки в розмірі 544,1 тис. грн.. причину таких втрат підприємства можна пояснити особливістю формування податку на прибуток в страхових компаніях. За період 2006-2007рр ВАТ СК "Універсальна" потроїла свої прибутки (темп росту 318,8 %). При тому, що сума валового прибутку зменшилася на 6859,3 тис. грн.., тобто на 25 % і становила 20863,7 тис. грн.. Валовий прибуток підприємства формується за рахунок валових страхових премій від всіх видів страхування за мінусом сформованих технічних резервів та резервів зі страхування життя. Отже відповідно до динаміки прибутку страхової компанії можна зробити висновок про те, що корпоративною стратегію розвитку компанії на ринку страхування є стратегія зростання.

При дослідженні прибутку від звичайної діяльності до оподаткування цікавим виявилася закономірність співвідношення величин інших доходів та витрат, що впливають на величину прибутку від звичайної діяльності до оподаткування: зростання доходів та витрат відбувається паралельно і з, приблизно, однаковим приростом. З цього випливає висновок. Що основним коректором величини прибутку від звичайної діяльності до оподаткування виступають саме фінансові доходи та витрати. В 2007 році визначальним фактором, що вплинув на величину прибутку від звичайної діяльності до оподаткування можна виділити фінансові витрати, темп росту яких складав 388,4 %, а в абсолютному вираженні це відобразилося зростанням витрат на 1399 тис. грн.., хоч темп росту фінансових доходів поступається витратам (158,11 %) та в абсолютних показниках він становить 1217,7 тис. грн.. Разом з зростанням інших доходів та витрат на 37300,6тис. грн.. та 38593,8 тис. грн.. відповідно, відбулося зменшення величини операційного прибутку на 2315,8 тис. грн.. зростання величини скоригованого прибутку від операційної діяльності на фінансові доходи та витрати можна характеризувати як позитивне явище при цьому варто відзначити, що прибуток від звичайної діяльності до оподаткування в 2007 році зріс на 42.81 % порівняно з 2006 роком коли ця величина становила 5203,2 тис. грн.. Враховуючи особливості формування доходів та витрат страхової компанії зазначимо, що податок на прибуток встановлюється в розмірі 3 % від суми валових страхових премій, а не 25 % від величини прибутку як в звичайних підприємств. За рахунок високих показників податку на прибуток, як в 2005 так і в наступних роках спостерігається кардинальне зниження прибутків ВАТ «Страхова компанія «Універсальна»: в 2005 році прибуток від звичайної діяльності становив 288,6 тис. грн.., а податок на прибуток 2915,2 тис. грн., що призвело до збитків і навіть надзвичайні доходи не покрили величину даного збитку. Величина чистого збитку в 2005 році становила 2598,6 тис. грн.. – це можна пояснити великою кількістю страхових відшкодувань.

Провівши вертикальний та горизонтальний аналіз витрат ВАТ «Страхова компанія «Універсальна» за період 2005-2007 рр., можна ряд висновків. Найбільшу частку страхових витрат протягом досліджуваного періоду займають страхові відшкодування пов’язані з страхуванням майна Частка в структурі страхових відшкодувань коливається в межах 56 %, при цьому темпи росту останніх складають в 2006 році 133,78 а в 2007 – 120,46 %. Варто зазначити, левову частину майнового страхування займає страхування автомобілів (КАСКО), зважаючи на статистику ДТП можна зробити висновок, що такі великі суми відшкодування пов’язані саме з здійсненням страхових виплат саме з даного виду страхування. Найбільше за досліджуваний період відбулися структурні зрушення у страхуванні відповідальності з 0,74 % до 1,49 %. Зростання страхових виплат становило

215,68 %. Цей феномен можна пояснити переважанням в даній галузі страхування типу "Зелена карта", відповідно до якого здійснюється виплата в разі настання страхового випадку, пов’язаного з ДТП, за кордоном. Особисте страхування займає незначну частку порівняно з іншими видами страхування, в 2006 році 2926 тис. грн.. а в 2007 році враховуючи приріст в 117,26 % видатки страхових відшкодувань становили 3431тис. грн..

Аналізуючи рентабельність ВАТ «Страхова компанія «Універсальна» варто зазначити, що протягом досліджуваного періоду на підприємстві спостерігається високі показники рентабельності страхових послуг. В 2005 році цей показник був на рівні 65,5 %, що свідчить про рентабельність страхової діяльності. В наступному році цей показник зріс на 5% та становив 69%, в звітному 2007 році він зменшився на 2,5 %, до рівня 67,3 %. Перед аналізом показника рівня виплат варто відзначити, що два останні показники є взаємообернені, тобто при зростанні одного інший зменшується. В 2006 році рівень виплат зменшився на 10,1% і становив 31%, в 2007 році він зріс до 32,7%.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення