Курсова робота «Розробка облікової політики підприємства», 2008 рік

З предмету Бухгалтерський облік · додано 09.04.2009 16:09 · від Крис · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 4 Розділ 1. Теоретичні основи організації обліку на підприємстві 6 1.1. Взаємозв'язок економічних інтересів користувачів облікової інформації та облікової політики. 6 1.2. Організація обліку зобов'язань. 9 1.2.1. Поняття та класифікація зобов’язань. 9 1.2.2. Поточні зобов'язання. 10 Розділ 2. Облікова політика підприємства 19 2.1. Сутність облікової політики підприємства, фактори, що впливають на вибір облікової політики 19 2.2. Розробка облікової політики підприємства 22 2.3. Наказ про облікову політику підприємства. 24 Розділ 3. Рекомендації з організації роботи облікового апарата 32 3.1. Розробка структури облікового апарату торгівельного підприємства. 32 3.2. Положення про бухгалтерію. 36 Висновки 42 Список використаної літератури 45

Висновок

Згідно Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» облікова політика – це сукупність принципів, методів та процедур, які використовуються підприємством для складання та подання фінансової звітності.

Основним призначенням облікової політики є:

- упорядкування облікового процесу на підприємстві;

- надання бухгалтерському обліку планомірності та цілеспрямованості;

- забезпечення ефективності обліку.

Проте, Національні стандарти бухгалтерського обліку не дають чітких вимог до деяких аспектів облікової політики, тому підприємство повинно самостійно розробити таку облікову політику, яка б уточнювала моменти визнання витрат та регулювала б повноту висвітлення інформації, яка наводиться у фінансовій звітності, адже в звітності повинна відображатися повна та достовірна інформація.

Облікова політика підприємства може змінюватися, якщо ці зміни приведуть до забезпечення достовірнішого відображення подій чи операцій у бухгалтерському обліку та фінансовій звітності підприємства.

Основним документом підприємства, яким слід керуватися під час вимірювання, оцінювання, реєстрації фактів здійснення всіх господарських операцій та складання фінансових звітів є наказ про облікову політику підприємства, розроблений на основі нормативних документів, які дають можливість вести бухгалтерський облік за єдиними принципами та встановленими формами.

Але до цього часу на багатьох підприємствах немає чітко розробленого наказу, що негативно впливає на ведення обліку, адже користувачами інформацією наказу про облікову політику є не тільки керівник та головний бухгалтер підприємства, але оскільки від принципів, викладених у наказі про облікову політику, залежить порядок визначення об’єкта оподаткування, то й інспектори із податкової інспекції та контрольно-ревізійного управління.

Облікова політика має деякі проблеми, зокрема:

- підприємства не мають права за допомогою облікової політики вирішувати питання, які не передбачені нормативними документами;

- методи і принципи, які використовуються підприємством базуються на діючому бухгалтерському та податковому законодавстві, яке часто змінюється;

- присутність ризику при прийнятті методу облікової політики.

Облікова політика є одним із найважливіших питань організації бухгалтерського обліку, правильне оформлення якого сприяє достовірному визначенню фінансового результату, а наказ про облікову політику є основним внутрішнім нормативним документом для підприємства.

Облікова політика дає можливість упорядкувати роботу бухгалтерії, оцінити рівень організації та методології обліку, відповідність роботи бухгалтерії встановленим нормам, передбачити раціональні методи облікового процесу.

Сьогодні є необхідним переосмислення ролі облікової політики в процесі управління підприємством. Саме управлінська спрямованість облікової політики має сенс, оскільки повною мірою може впливати на процеси господарювання. За своїм змістом облікова політика значно ширше поняття, ніж власне облік, її можна назвати системою управління обліком, вона ґрунтується на засадах управлінського обліку, має управлінську спрямованість і

є одним із напрямів розвитку обліку як науки. Відсутність сформованих товарних і фінансових ринків, їх інфраструктури, достатнього досвіду роботи підприємств у новому економічному середовищі та науково обґрунтованих рекомендацій формування облікової політики, адаптація до умов роботи з використанням національних стандартів бухгалтерського обліку, формальний підхід, тобто формування облікової політики тільки задля обліку, потребують суттєвого підвищення кваліфікаційного рівня бухгалтерів.

Фахівці з обліку повинні не тільки керуватися основними принципами обліку, а й брати участь у розробці стратегічних управлінських рішень. Такі, на мою думку, основні причини, що стримують реалізацію у господарській практиці принципів та можливостей облікової політики. Перспективним напрямом з цієї проблеми вважаю дослідження принципів формування облікової політики.

В даній курсовій роботі освітлені всі основні питання і положення, які характеризують облікову політику підприємства. Розкритий порядок і особливості ведення бухгалтерського обліку на торгівельних підприємствах.

Визначений принцип, методи і процедура, які використовуються торгівельним підприємством при вимірюванні, оцінці і реєстрації господарських операцій і при відображенні їх результатів у фінансовій звітності.

Документальне оформлення облікової політики підприємства здійснюється у вигляді наказу про облікову політику підприємства, який після його твердження придбаває статус юридичного документу. Наказ про облікову політику є основним внутрішнім документом, яким регулюється організація облікового процесу на підприємстві і є обов'язковим для виконання всіма службами і працівниками підприємства.

Правильно розроблена облікова політика, яка враховує умови і можливості ведення господарської діяльності забезпечує:

• повноту відображення в бухгалтерському обліку всіх фактів господарської діяльності;

• відображення в бухгалтерському обліку фактів і умов господарської діяльності, виходячи не тільки з їх правової форми, але і з їх економічного змісту;

• тотожність даних аналітичного обліку оборотам і залишкам по рахівницях синтетичного обліку на 1-е число кожного місяця, а також показників бухгалтерської звітності даним синтетичного і аналітичного обліку;

• раціональне ведення бухгалтерського обліку виходячи з умов господарської діяльності і величини підприємства.

Облікова політика розробляється на багато років і може змінюватися лише у випадку:

• зміни статутних вимог;

• зміни вимог органу, що затверджує положення

(стандарти) бухгалтерського обліку;

• забезпечення внесеними змінами більш достовірного відображення подій або операцій у фінансовій звітності підприємства.

В розділі 3 курсової роботи розроблена структура облікового апарату по

заданим параметрам, а саме: торгівельне підприємство з організаційно-правовою формою господарювання «Відкрите акціонерне товариство», чисельністю працівників – 70 чоловік, децентралізованою організацією бухгалтерського обліку, загальною системою оподаткування.

Враховуючи специфіку галузевої приналежності, децентралізованому типу бухгалтерського апарату розроблено: наказ про облікову політику на ВАТ «МЕЛІТА», положення про бухгалтерську службу, визначено ієрархічна структура, що стосується служби бухгалтерії.

Коментар модератора

робота не містить посилань на літературу

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення