Дипломна робота «Фінансові ресурси підприємства», 2008 рік

З предмету Економіка підприємства · додано 08.04.2009 17:59 · від Оля · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ Розділ 1. Теоретичні та методологічні засади формування фінансових ресурсів суб’єктів підприємницької діяльності 1.1. Економічна сутність фінансових ресурсів 1.2. Методологічна і законодавча база формування фінансових ресурсів на підприємстві Розділ 2. Аналіз формування та використання фінансових ресурсів підприємства 2.1. Загальна характеристика ТОВ «ВОЛЯ» 2.2. Структура джерел фінансових ресурсів підприємства 2.3. Прибуток як основне джерело розвитку підприємства 2.4. Амортизаційні відрахуваня: джерело чи втрати 2.5. Роль позичених ресурсів у фінансовій діяльності підприємства Розділ 3. Перспективні напрямки формування фінансових ресурсів підприємства 3.1. Світовий досвід формування фінансових ресурсів підприємства 3.2. Шляхи вдосконалення формування та використання фінансових ресурсів підприємств Висновки Перелік використаних джерел Додатки

Висновок

Під капіталом підприємства треба розуміти вартісну характеристику фондів грошових коштів, які вкладені у майно підприємства та забезпечують його функціонування, використовуючись в уречевленій або нематеріальній формі.

У процесі формування капіталу підприємства можуть приймати участь як власні, так і позичкові джерела.

Капітал підприємства є, з одного боку, одним з найважливіших ресурсів виробництва, його факторів, з іншого боку, джерелом фінансування поточних й перспективних його потреб, з третього – виразником й вимірником інтересів володарів підприємства, необхідною умовою функціонування будь-якого господарюючого субєкта. У категорії „капітал” відбивається не тільки його фінансово-економічна сутність, але й законодавчі основи функціонування підприємств. Процеси формування та використання капіталу є дуже важливим напрямком управлінського впливу, оскільки їх ефективність визначається загальними результатами функціонування підприємства та є показником доцільності його господарчої діяльності взагалі.

Провідний досвід управління фінансовими ресурсами передбачає дослідження впливу управлінських дій та результатів господарської діяльності підприємства (яка відбувається за умов використання капіталу) на вартість майна підприємства та вартість бізнесу взагалі. Треба відмітити, що вартість бізнесу та майна є тим показником, який характеризує ефективність формування та використання капіталу підприємства. Тому вважаємо за доцільне звернути увагу на методи оцінки вартості майна підприємств, як важливий елемент управління його фінансовими ресурсами.

У зарубіжній та вітчизняній практиці оцінки вартості майна найбільшого поширення дістали три методичні підходи до оцінки вартості підприємства:

• заснований на оцінці потенційних доходів підприємства;

• майновий (витратний);

• ринковий.

Насьогодні не існує одного, загальноприйнятного підходу до визначення окремих параметрів, складових системи управління фінансовими ресурсами підприємств. Їх вибір залежить від численних факторів, під впливом яких функціонує конкретне підприємств, від завдань його господарської діяльності, особливостей її законодавчого регулювання тощо.

В межах одного підходу, під управлінням капіталу розуміють управління напрямками вкладання грошових коштів під час створення та використання майна підприємства. Інший підхід передбачає аналіз вартості майна підприємства управління його використанням. Третій підхід базується на визначенні приорітетних напрямків використання капіталу та співставлення віддачі від таких напрямків використання з вартістю капіталу. Обрання конкрентного методу, підходу, прийомів, інструментів управління фінансовими ресурсами залежить від конкретно-економічних умов функціонування підприємства, обраної стратегії його розвитку, інтересів власників, поведінки держави й володарів фінансових ресурсів тощо.

ТОВ «ВОЛЯ» характеризується зростанням виручки від реалізації продукції на 20,15 %. Таке збільшення доходу підприємства, що склало 14835 тис.грн., супроводилося зростанням собівартості реалізованої продукції на 6,31 % (або на 3884 тис.грн.). За рахунок більшого зростання виручки від реалізації продукції в порівнянні з собівартістю реалізованої продукції було досягнуте зростання валового прибутку підприємства, величина якої в 2005 р. була на 8479 тис.грн. вище, ніж в 2003 р.

Більш детальний аналіз динаміки формування фінансового результату ТОВ «ВОЛЯ» в 2003-2005 рр. дозволяє затверджувати, що найзначніший вплив на зниження збитків підприємства надало зростання виручки від реалізації продукції, збільшення інших операційних доходів, а також скорочення фінансових і інших витрат. Негативний вплив на зміну фінансового результату надали зростання адміністративних витрат, інших операційних витрат і скорочення інших доходів підприємства. Відзначимо, що за наслідками 2005 р. на підприємстві було допущено зниження виручки від реалізації на 6,4 % (на 6051 тис.грн.) в порівнянні з 2004 р. Проте, за рахунок більш значного зниження собівартості реалізованої в 2005 р. продукції (на 10490 тис.грн.) рівень валового прибутку підприємства в 2005 р. зріс в порівнянні з попереднім роком на 5448 тис.грн. На відміну від 2004 р., який характеризувався незначним зростанням інших операційних доходів (лише на 30 тис.грн. в порівнянні з 2003 р.), в 2005 р. було досягнуте збільшення цього елемента доходів на 2747 тис.грн. (майже в 2 рази).

Протягом останніх 3 років вартість майна підприємства знизилася на 53548 тис.грн. (на 56,36 %). Таке зниження вартості майна здебільшого відбулося протягом 2004 р., у результаті списання з балансу ТОВ «ВОЛЯ» вартості незакінченого будівництва одного з цехів і адміністративного будинку з передачею їх ФДМ України. Надалі, протягом 2004 р. вартість майна підприємства також знижувалася, однак темпи такого зниження були відносно невисокими – на 8,63 % у рік, що склало 3793 тис.грн.

Зниження вартості майна підприємства відбувалося як за рахунок зменшення вартості основних фондів (на 43444 тис.грн.), так і оборотних активів (на 10122 тис.грн.). Що стосується оборотних активів підприємства, те їхнє зниження визначається, насамперед, більш ніж 2-кратним скороченням дебіторської заборгованості за товари, роботи і послуги (на 6908 тис.грн.), а також за рахунок скорочення товарно-матеріальних запасів (насамперед виробничих запасів і незавершеного виробництва).

Що стосується структури майна підприємства, то, не дивлячись на істотні відмінності в темпах і спрямованості зміни вартості окремих його елементів, домінуючими залишаються основні засоби. На них доводиться 66,33 % вартості майна ТОВ «ВОЛЯ» за станом на 1.01.08 р. Відзначимо, що найбільшої частка основних засобів у складі майна підприємства була на початок 2004 р. - 73,13 %. В цілому ж за аналізований період питома вага основних засобів скоротилася на 3,34 %, а частка оборотних активів відповідно зросла.

Загальна величина капіталу підприємства протягом аналізованого період знизилася на 53548 тис.грн. і за станом на 1.01.08 р. склала 41467 тис.грн. Відзначимо, що майже 85 % скорочення капіталудоводиться на власні засоби, величина яких знизилася на 45487 тис.грн. Це стало слідством виведення з складу майна підприємства об'єктів житлово-комунального і соціально-побутового призначення що привело до зменшення статутної фундації підприємства.

Величина позикових засобів протягом аналогічного періоду скоротилася на 23,84 % і за станом на 1.01.08 р. склала 25896 тис.грн. Відзначимо, що як джерело капіталупідприємство не використовує доходи майбутніх періодів а величина забезпечення майбутніх витрат і платежів є вельми незначною (лише 48 тис.грн. на 1.01.08 р.). Основною причиною такої ситуації є відсутність у підприємства можливостей формувати необхідні фундації господарського розвитку за рахунок перерозподілу отриманого прибутку.

Розмір власного капіталу підприємства і його динаміка визначаються непокритими збитками минулих літ, що стали слідством значних витрат на зміст об'єктів житлового фондів і соціально-побутового призначення. Саме унаслідок значної величини таких витрат фактичний розмір власного капіталу підприємства, починаючи з 2005 р. значно поступається сукупним вкладенням в статутний фонд і додатковий капітал. Відзначимо що розмір останнього протягом всього аналізованого періоду скоротився більш ніж на 96 % і складає лише 6,5 % від загальної величини власного капіталу на 1.01.08 р.

Фінансування поточної господарської діяльності підприємства здійснюється, переважно, за рахунок позикових засобів, частка яких у складі капіталуТОВ «ВОЛЯ» перевищує 62 %. Власні засоби, вкладені в майно підприємства представлені, в основному, статутною фундацією, а їх збільшення обмежено необхідністю погашення непокритих збитків минулих літ, темп зниження яких складає лише 3,3 % в середньому за рік. У складі позикових засобів домінуюче положення займає кредиторська заборгованість по товарних операціях (більше 68 %), абсолютний розмір якої скоротився за останні 2,5 роки на 33 %. Зниження характерне і для заборгованості перед бюджетом (на 45,6 %) і іншої поточної заборгованості (на 95,27 %). В той же час, спостерігається зростання заборгованості по страхуванню (більш, ніж в 8,4 рази), по авансах (на 2003 тис.грн.), по зарплаті (майже на 83 %) і внутрішнім розрахункам (більш ніж у 18 разів). Така структура капіталупідприємства може бути оцінений як критична, оскільки свідчить про повну залежність фінансування господарської діяльності ТОВ «ВОЛЯ» від зовнішніх джерел.

Аналіз пасивів підприємства показав їхню неефективну структуру, яка характеризується абсолютним домінуванням позичених коштів у складі фінансових ресурсів підприємства, що свідчить про значний рівень фінансової його залежності від зовнішніх джерел. Постійне накопичення кредиторської заборгованості, виключно за рахунок якої формуються позичені кошти, може призвести до накладання фінансових санкцій, штрафів та пені, відтоку робітників із підприємства внаслідок накопичення заборгованості по зарплаті. Слід визнати стан пасивів підприємства кризовим та розробити систему заходів із їх оптимізації.

В межах роботи були розглянуті деякі з заходів, які використовуються в світовій практиці щодо формування та використання фінансових ресурсів. Взагалі, підвищення ефективності використання фінансових ресурсів можливо завдяки великої кількості заходів, спрямованих, перш за все, на збільшення віддачі від активів підприємства, які формуються за їх рахунок. Так, в світовій практиці вважається, що внаслідок великої ролі, яку відіграють поточні активи підприємства як в забезпеченні безперервності діяльності, так і в відволіканні фінансових ресурсів, необхідно перш за все, здійснювати заходи, що спрямовані на оптимізацію оборотних активів. До них належать: скорочення виробничих запасів товарно-матеріальних цінностей та прискорення обертання оборотних коштів.

Важливим напрямком вдосконалення стану та ефективності використання фінансових ресурсів підприємства є оптимізація потоку грошових засобів. одним з напрямків можливого впливу на оборотні кошти з метою підвищення ефективності використання фінансових ресурсів є оптимізація стану високоліквідних та середьоліквідних активів. До перших відносять грошові кошти (у касі, на поточному рахунку, валютні кошти) та цінні папери. До других – відвантажені товари та дебіторську заборгованість. Зменшення розміру других обумовлює збільшення перших, та призводить до зростання розміру власних фінансових ресурсів в підсумку.

За результатами попереднього аналізу було виявлене, що діяльність підприємства знаходиться в значній залежності від зовнішніх джерел фінансування. Тому одним з напрямків поліпшення фінансово-господарського стану підприємства є зменшення розмірів кредиторської заборгованості за рахунок використання формули необхідного обсягу фінансування за рахунок зовнішніх джерел.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали