Курсова робота «Інформаційне забезпечення оцінки фінансового стану підприємства», 2005 рік

З предмету Економіка підприємства · додано 26.10.2006 22:22 · від alika · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 Розділ 1. Теоретичні аспекти інформаційного забезпечення оцінки фінансового стану підприємства 5 1.1. Поняття, сутність інформації. Класифікація економічної інформації 5 1.2. Джерела інформації для аналізу 8 1.3. Інформаційне забезпечення оцінки фінансового стану підприємства 12 Розділ 2. Аналіз інформаційного забезпечення для оцінки фінансового стану ВАТ «Будівельник» 20 2.1. Загальна фінансово-економічна характеристика підприємства 20 2.2. Аналіз інформаційних джерел оцінки фінансового стану підприємства 30 Розділ 3. Шляхи удосконалення інформаційного забезпечення для оцінки фінансового стану підприємства 33 Висновки 39 Список використаної літератури 42 Додатки

Висновок

Отже, під інформацією (від лат. informatio - пояснення, повідомлення, викладення), зазвичай, розуміють впорядковані відомості про процеси і явища зовнішнього світу, сукупність будь-яких знань тощо.

Розрізняють два поняття: "дані", що отримуються в результаті фіксації тим чи іншим способом змін в господарських процесах і явищах, та "інформація", що накопичується шляхом відповідної обробки даних. Поняття "дані" нерідко заміняють поняттям "вхідна інформація", а "інформація" - поняттям "результативна інформація", оскільки збір даних, зазвичай, призводить до прийняття відповідних управлінських рішень. В тому разі, коли немає необхідності підкреслювати відмінність між інформацією і даними, вони вживаються як синоніми.

Інформація стає цінною лише при її необхідності, при взаємодії споживачів і джерел інформації. Інформація зменшує невизначеність, знімає незрозумілість, яка завжди виникає при нестачі даних. Вона може бути виражена набором літер, цифр, інших умовних знаків (символів) і осмислюється в результаті чуттєвого сприйняття й уявлень людини.

Для якісного управління необхідна оптимальна кількість достовірної інформації, так як її нестача не дозволяє отримати повного уявлення про предмет, що вивчається. При нестачі інформації важко як слід розібратися в ситуації, оцінити її і прийняти правильне рішення. З іншого боку, надлишковість інформації перешкоджає її швидкій обробці, аналізу й узагальненню, в результаті чого можна прийти до необґрунтованих висновків. З метою зменшення обсягу інформації, останню прагнуть стиснути шляхом кодів, шифрів, спеціальних методів, що одночасно підвищує її корисну місткість. Особливо успішно вирішується дана проблема в умовах функціонування автоматизованих систем управління, що усувають потік непотрібної, надлишкової інформації.

Існують позаоблікові джерела інформації:

- офіційні нормативні документи, якими підприємство зобов'язане користуватися у своїй діяльності - Закони України, Укази Президента, Постанови Уряду та місцевих органів, накази вищих органів;

- матеріали, акти, висновки внутрішнього та зовнішнього аудиту, внутрішньовідомчих і позавідомчих ревізій, перевірок діяльності податкової служби, кредитних установ, територіальних агентств з фінансового оздоровлення тощо, лабораторного та лікарсько-санітарного контролю, професійних консалтингових фірм, друку, ЗМІ, Інтернету, регіональних відділів статистики, особистих контактів з виконавцями;

- господарсько-правові документи (договори, рішення арбітражу, судових органів тощо);

- технічна та технологічна документація;

- спеціальні обстеження (хронометраж);

- доповідні записки, листування з контрагентами;

- реклама.

Комплексне використання перерахованих джерел інформації та правильне їх поєднання в процесі економічного аналізу дозволяють всебічно та глибоко вивчити всі сторони господарської діяльності та повніше виявити резерви економічного та соціального розвитку.

В даній курсовій роботі розглядалося інформаційне забезпечення оцінки фінансового стану ВАТ «Будівельник». Можна зазначити, що у процесі проведення оцінки фінансового стану даного підприємства використовуються дані фінансової звітності: Балансу (ф. № 1), Звіту про фінансові результати (ф. № 2), Звіту про рух грошових коштів (ф. № 3), Звіту про власний капітал (ф. № 4), Приміток до річної фінансової звітності (ф. № 5), яка відповідно до П(С)БО 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності" мас наступні якісні характеристики: зрозумілість та адекватність тлумачення, достовірність, зіставність, доречність.

Цінність інформації визначається економічним ефектом функціонування об'єкту управління, викликаним її споживчою вартістю. Основною вимогою до інформації є її корисність при прийнятті рішень. Для забезпечення цієї вимоги інформація повинна бути зрозумілою, доречною, достовірною, а також відповідати ідеї гармонізації та стандартизації.

Підготовка інформації для проведення оцінки фінансового стану підприємства повинна передбачати:

- перевірку інформації на доброякісність (перевіряється наскільки повними є дані, чи дотримуються правила складання та оформлення звітності, правильність арифметичних розрахунків, узгодженість показників, наведених в різних таблицях);

- перевірку інформації за сутністю (у процесі перевірки визначають, наскільки той або інший показник відповідає дійсності, фактичному стану справ підприємства);

- забезпечення можливості порівняння показників (всю числову інформацію після перевірки її доброякісності приводять до порівняльного вигляду. Це здійснюють за допомогою таких способів як нейтралізація впливу вартісного та якісного факторів шляхом доведення їх до єдиного базису, використання середніх і відносних величин, методів перерахунку тощо);

- спрощення числових показників. Вибір ступеня спрощення залежить від змісту показника, його величини тощо. Для цього можна замінювати абсолютні показники відносними, заокруглювати цифри;

- систематизація та групування підібраної інформації.

Важливим аспектом для покращення обробки інформації щодо оцінки фінансового стану підприємства є застосування сучасних ЕОМ, оскільки з'явилися умови створення єдиної централізованої інформаційної системи, яка отримала назву банку даних.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення