Курсова робота «Витрати на виробництво і реалізацію продукції», 2005 рік

З предмету Економіка підприємства · додано 26.10.2006 22:18 · від alika · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 Розділ 1. Економічна сутність та особливості витрат підприємств на виробництво та реалізацію продукції 5 1.1. Суть витрат виробництва та види витрат. Взаємозв’язок витрат і прибутку 5 1.2. Функція валових витрат виробництва. Ізокоста і положення рівноваги 8 1.3. Витрати виробництва в короткостроковому періоді та довгостроковому періоді 9 Розділ 2. Аналіз витрат на виробництво та реалізацію продукції ВАТ «Городищенський маслозавод» 17 2.1. Загальна фінансово-економічна характеристика підприємства 17 2.2. Аналіз витрат на виробництво та реалізацію продукції на ВАТ «Городищенський маслозавод» 28 Розділ 3. Шляхи зниження витрат на виробництво та реалізацію продукції на підприємстві 32 Висновки 35 Список використаної літератури 38 Додатки

Висновок

Становлення ринкових відносин в нашій державі обумовлює необхідність удосконалювати господарський механізм і зокрема управління економічними процесами на підприємствах і об’єднаннях незалежно від форм власності. Важливе місце в системі управління належить управлінню витратами.

Наявність витрат зумовлена тим, що ресурси є обмеженими та можуть використовуватися за різним призначенням. Застосування певних ресурсів для виробництва одного блага означає, що їх уже не можна вживати для виробництва іншого блага – іншими словами, витрати передбачають відмову від можливості виробництва альтернативних товарів і послуг. Економічні витрати, або альтернативна вартість, будь-якого ресурсу у виробництві певного блага є вартістю його найкращого альтернативного застосування.

Економічні витрати — це платежі, які має робити фірма для отримання і використання всіх ресурсів. Вони складаються з двох частин: явних і неявних витрат. Явні витрати називають ще бухгалтерськими, або розрахунковими. Це — платежі за ресурси, які фірма купує на ринках ресурсів, бо сам виробник не володіє цими ресурсами. До них належать платежі за електроенергію, паливо, сировину, працю тощо. Вони є прямими грошовими виплатами фірми власникам ресурсів. Тому явні витрати нерідко називають грошовими витратами. Бухгалтерські витрати групують за економічними елементами та калькуляційними статтями.

Відповідно до економічного змісту, бухгалтерські витрати класифікують таким чином: 1) матеріальні витрати; 2) витрати на оплату праці; 3) амортизація основних засобів; 4) відрахування на соціальні заходи; 5) інші витрати.

В даній роботі розглядалися витрати на виробництво і реалізацію продукції на ВАТ «Городищенський маслозавод». Як висновок, можна зазначити, що витрати в 2004р. були більшими за витрати в 2003р. на 7646,4 тис. грн., і становили 9755,1 тис. грн. (в 2003р. ця сума дорівнювала 2108,7 тис. грн.). Цьому сприяло зростання матеріальних витрат підприємства на 7639,7 тис. грн., сума яких в 2004р. становила 9031,6 тис. грн., в 2003р. – 1391,9 тис. грн.

Також на зростання витрат підприємства вплинули збільшення суми витрат на оплату праці на 49,4 тис. грн., сума яких у звітному році становила 156,8 тис. грн., в 2003р. – 107,4 тис. грн., а також збільшення відрахувань на соціальні заходи на 19,7 тис. грн., сума яких в 2004р. становила 60,6 тис. грн., в 2003р. – 40,9 тис. грн.

Однак, спостерігається зменшення суми на амортизацію – на 4,8 тис. грн. та інших операційних витрат – на 57,6 тис. грн.

Найбільшу питому вагу серед витрат підприємства становили в 2004р. матеріальні витрати (92,58%), це на 26,58% більше, ніж у минулому році (66,0%).

Найменшу питому вагу становлять в 2004р. відрахування на соціальні заходи (0,62%), це на 1,3% менше, ніж в 2003р. (1,93%). Також у звітному році спостерігається зниження питомої ваги витрат на оплату праці – на 3,48%; витрат на амортизацію – на 3,2%; інших операційних витрат – на 18,5%.

Собівартість одиниці продукції в 2004р. зросла на 0,69 грн., і становить 0,86 грн. (в 2003р. вона дорівнює 0,17 грн.). На це вплинули:

- структурні зрушення у випуску продукції: зросла питома вага масла на 0,7%;

- зміни собівартості одиниці продукції за кожним найменуванням виробів. Так, зросла собівартість масла на 0,87 грн., і становить 1,04 грн. (в 2003р. – 0,17 грн.); цільномолочної продукції – на 1,03 грн., і становить 1,23 грн. (в 2003р. – 0,2 грн.); сирів – на 1,05 грн., і становить 1,47 грн. (в 2003р. – 0,42 грн.).

Оскільки в 2004р. спостерігається суттєве підвищення загальної суми витрат, особливо матеріальних, то підприємству необхідно обрати політику щодо їх зниження.

Можливості зниження витрат виробництва виділяються й аналізуються по двох напрямках: по джерелах і по чинниках. Джерела — це витрати за рахунок економії яких можуть бути знижені витрати виробництва. Чинники — це техніко-економічні умови, під впливом яких змінюються витрати.

Основними джерелами зниження витрат виробництва і реалізації продукції є: зниження витрат сировини, матеріалів, палива і енергії на одиницю продукції; зменшення розміру амортизаційних відрахувань, що припадають на одиницю продукції; зниження витрат заробітної плати на одиницю продукції; скорочення адміністративно-управлінських витрат; ліквідація непродуктивних витрат і втрат.

Ураховуючи важливість рівня витрат для виробничої та іншої діяльності, їх формуванням слід управляти, у тому числі планувати за місцями, видами і носіями. Планування витрат за місцями здійснюється для контролю за їх формуванням та для організації відповідальності за досягнутий рівень витрачання через порівняння фактичної і планової величин. Цей аспект планування витрат стосується безпосередньо підрозділів підприємства, які з точки зору центрального апарату управління підприємством є концентрованими місцями витрат і Центрами відповідальності за їх рівень.

Планування витрат за їх видами, тобто однорідними економічними елементами, показує ресурсний аспект витрат, що має важливе значення для аналізу собівартості продукції і виявлення резервів її зниження. До однорідних видів витрат (економічних елементів) належать матеріальні витрати, заробітна плата, відрахування на соціальні потреби, амортизаційні відрахування на відшкодування зносу основних засобів, амортизаційні відрахування на відшкодування зносу нематеріальних активів, інші витрати. Це загальна номенклатура елементів витрат, властива всім рівням управління на підприємстві. В окремих підрозділах у їх складі є певна специфіка. Так, у більшості підрозділів відсутній такий елемент, як амортизація нематеріальних активів, до складу витрат внутрішньокоопераційних виробничих підрозділів вводиться додатковий елемент — послуги власних підрозділів (ремонтного, інструментального, транспортного цехів тощо).

Планування витрат за носіями дає змогу визначити собівартість окремих видів продукції підрозділів, що є необхідною умовою організації внутрішньоекономічних відносин між ними, визначення рентабельності виробів підприємства й обґрунтування його цінової політики.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення