Курсова робота «Організація обліку касових операцій», 2009 рік

З предмету Бухгалтерський облік · додано 04.04.2009 22:16 · від alexdobr · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 Розділ 1. Теоретичні дослідження з питань організації обліку касових операцій 5 1.1. Нормативно-правове забезпечення5 Розділ 2. Характеристика сват «жорнище» 19 2.1. Організаційно-правовий статус підприємства 19 2.2. Облікова політика підприємства 24 Розділ 3. Організація обліку касових операцій 31 3.1. Облік грошових коштів у касі 31 3.1.1. Каса як окремий структурний підрозділ бюджетних організацій і установ 31 3.1.2. Документування касових операцій 35 3.1.3. Порядок ведення касової книги 40 3.1.4. Зберігання і облік цінностей та документів у грошових сховищах 43 3.2. Порядок встановлення ліміту каси 44 3.3. Організація обліку касових операцій банківських установ 48 3.4. Організація інвентаризації 52 3.5. Узагальнення показника у фінансовій звітності 56 Висновок 59 Список використаних джерел 65

Висновок

У перебігу господарської діяльності підприємства фірми здійснюють грошові операції. Вони вступають у різні відносини з іншими юридичними фірмами, об'єднаннями, підприємствами, організаціями, установами і фізичними особами: постачальниками матеріалів, покупцями своєї продукції, транспортними організаціями, фінансовими органами тощо.

Кожна господарююча установа або організація для здійснення своєї діяльності має у своєму розпорядженні грошові кошти. Рух грошових коштів, який відбувається в процесі діяльності, може здійснюватись як у готівковій, так і у безготівковій формах. Операції, під час яких грошові кошти переміщуються у вигляді готівки, називаються касовими операціями. Облік касових операцій здійснюється відповідно до Положення про ведення касових операцій у національній валюті України від 19.02.2001 р. № 72 (зі змінами і доповненнями). Відповідно до цього Положення, кожна установа, підприємство та організація для здійснення розрахунків готівкою повинні мати касу. Каса – це приміщення або місце, що призначене для приймання, видачі та зберігання готівкових коштів, інших цінностей та касових документів, де, як правило, ведеться касова книга. Відповідальність за обладнання каси, доставку та зберігання коштів несуть керівники підприємств та установ. Касир – це матеріально відповідальна особа, на яку покладено функції щодо видачі-приймання готівки. Призначення на посаду касира відбувається на підставі наказу керівника установи, який одночасно із зарахуванням на роботу касира укладає з ним договір про повну матеріальну відповідальність.

Установи та організації можуть мати у касі готівку лише в межах лімітів залишку. Ліміт залишку готівки в касі – це граничний розмір готівки, що може залишатися в касі на кінець робочого дня, який встановлюється установою банку. Порядок лімітування готівки та організації контролю за його додержанням визначається Національним банком України; мають право зберігати у своїх касах суми готівки, які перевищують встановлені ліміти, лише для оплати праці, виплати допомоги за соціальним страхуванням, стипендій, пенсій і тільки на строк не більш як три робочих дні, включаючи день одержання грошей в установах банків.

Бухгалтерський облік грошових коштів має такі основні завдання:

• інформування про готівку коштів;

• здійснення контролю за їх зберіганням, своєчасним надходженням і цільовим призначенням;

• забезпечення касової дисципліни.

Тому, розробивши дану роботу та розглянувши методику проведення касових операцій на базовому підприємстві можна винести такі пропозиції:

1. впровадження досягнень науково-технічного прогресу в організації роботи каси, оскільки це дає змогу підвищити продуктивність праці касирів, сприяє економії матеріальних витрат, підвищує культуру та безпеку виробництва;

2. щоб використання роботи касира було економічно вигідно та ефективно, необхідно задіяти фахівців при проведенні складних операцій, зменшити непродуктивну роботу, застосовувати передові технології, устаткування та конструкції, поліпшувати склад, структуру і стан робочого місця касира, стежити за змінами на валютному ринку тощо;

3. належним чином застосовувати законодавчу і методичну базу щодо обліку касових операцій, оскільки ця інформація нині недостатньо використовується для прийняття управлінських рішень і коригування виробничої діяльності.

Дослідивши дане підприємство СВАТ «Жорнище», слід зазначити, що головною метою товариства є діяльність пов’язана з отриманням прибутку засновником, шляхом виробництва сільськогосподарської продукції, її переробки, реалізації та здійснення інших видів діяльності.

Однією з основних умов стабільного фінансового стану СВАТ «Жорнище» є надходження грошових коштів, що забезпечує покриття його поточних зобов’язань. Як на кожному підприємстві зокрема, так і у даному товаристві для здійснення операцій з готівкою є структурний підрозділ – каса. І для того, щоб забезпечити її ефективне функціонування необхідно:

1. надавати методичну й консультативну допомогу з організації обліку касових операцій, фінансово-економічних питань з тим, щоб спільними зусиллями шляхом копіткої планової, оперативної і контрольно - аналітичної фінансової роботи запобігати збитковості та зміцнювати фінансову стабільність товариства;

2. застосовувати сучасне програмне забезпечення й інформаційні технологій для упровадження організації обліку каси.

Застосування ЕОМ в організації обліку СВАТ «Жорнище»значно підвищить оперативність обліку завдяки мінімізації розриву в часі між збиранням вхідної інформації та отриманням вихідних, опрацьованих даних, які необхідні для складання управлінської звітності та прийняття на її основі ефективних управлінських рішень

І наостанок, доцільно звернути увагу на процес створення і подання фінансової звітності, яка потребує постійної гармонізації, оскільки є джерелом інформації про економічний розвиток підприємства, облік і аналіз якого мають важливе значення для партнерів.

Тому у фінансовій звітності, необхідно:

-надати українським підприємствам свободу формату подання звіту про рух грошових коштів із зазначенням пунктів, які мають бути обов'язково розкриті;

-дозволити вільно вибирати метод розкриття інформації у звіті про рух грошових коштів, зокрема в частині операційної діяльності;

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення