Дипломна робота «Оцінка доцільності та ефективності інвестиційних проектів на хлібокомбінаті №6 ДП АТ «Київхліб»», 2007 рік

З предмету Менеджмент організації · додано 24.03.2009 23:37 · від lanochka · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 1. Базові положення аналізу і підготовки проекту 8 1.1. Інвестиційні проекти та їх класифікація 8 1.2. Життєвий цикл інвестиційного проекту 12 1.3. Техніко-економічне обґрунтування проекту 15 1.4. Методи оцінки та критерії ефективності проекту. Правила використання критеріїв 19 1.5. Сутність контролінгу інвестиційних проектів 28 1.6. Оцінка ризику інвестиційних проектів 30 1.6.1. Сутність та види інвестиційних ризиків 31 1.6.2. Методи оцінки ризику і прийняття інвестиційних рішень 36 2. Загальна характеристика хлібокомбінату № 6 38 2.1. Історія створення підприємства, статус та організаційна форма 39 2.2. Виробнича потужність, асортимент продукції, основні показники діяльності хлібокомбінату №6. 41 2.3. Інфраструктура хлібокомбінату та коротка характеристика процесу виробництва. 46 2.4. Сировинна база, матеріально-технічне постачання та збут продукції 51 2.5. Нагороди та дипломи 52 2.6. Технологія виробництва хліба житнього подового 54 3. Оцінка фінансово-майнового стану та виробничо-господарської діяльності хлібокомбінату № 6 60 3.1. Аналіз інноваційної та інвестиційної діяльності хлібокомбінату.60 3.1. Оцінка майнового стану підприємства 74 3.2. Аналіз ліквідності підприємства 3.3. Аналіз платоспроможності (фінансової стійкості) підприємства .77 3.4. Аналіз ділової активності підприємства 78 3.5. Аналіз рентабельності підприємства 80 3.6. Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства 83 3.7. Оптимізація виробничої програми хлібокомбінату № 6 84 4. Заходи щодо обґрунтування доцільності інвестиційних проектів на хлібокомбінаті № 6 98 4.1. Основні напрямки та заходи підвищення роботи підприємства. 98 4.2. Сутність інвестиційних проектів та вихідні дані для розрахунку 110 4.3. Розрахунок необхідних інвестицій для становлення обладнання по виробництва тістової маси з цільного пророщеного зерна та виготовлення нового виду продукції – хліб «Зерновий» 118 4.4. Розрахунок чистих грошових потоків 123 4.5. Оцінка ефективності (доцільності) запропонованих інвестиційних проектів 124 4.6. Вплив проекту на основні показники діяльності підприємства станом на перший рік впровадження проекту 125 Висновки 129 Список використаної літератури 133 Додатки Робота не містить посилань на літературу,проте має хорошу практичну частину з додатками

Висновок

Інвестиції є основою розвитку підприємства. Від уміння інвестувати залежить розквіт чи занепад власного виробництва, можливості вирішення соціальних й екологічних проблем, сучасний рівень і потенційний динамізм фінансового та людського факторів. Без надійних основ інвестиційної діяльності важко сподіватися на сталий розвиток виробництва, науково-технічний і соціальний прогрес, а з ними і на належне місце у економічній діяльності.

Інвестиційний проект являє собою комплекс взаємопов’язаних заходів, направлених на досягнення поставлених цілей в умовах обмежених фінансових ресурсів і часу.

Сьогодні хлібокомбінат № 6 – одне з найбільших формувань АТ “Київхліб”, яке забезпечує близько 20% потреби торгівельної мережі Києва в хлібобулочних та кондитерських виробах.

Асортимент складають понад 30 видів хлібобулочної та майже 50 видів кондитерської продукції: хліб "Український", "Київський", "Ранковий", "Гроно", "Для гурманів", плетінка "Фруктова", булка "Лівобережна"; дієтичні та діабетичні хлібобулочні вироби: хлібці висівкові, рогалики "Шкільні", "З сорбітом" та багато інших.

За останні роки основні показники діяльності підприємства певною мірою погіршилися. Обсяги виробництва продукції в діючих цінах у 2005 році порівняно з 2004 роком зменшились на 1201,0 тис. грн. або на 2,7%; чисельність ПВП зменшилась в порівнянні з 2004 роком на 1,8%, що склало 11 осіб. І найважливіший показниками, що характеризує фінансову діяльність підприємства – рентабельність – зменшилась на 7,88% в порівнянні з 2004 роком; рентабельність капіталу та активів зменшилась на 2,2% і 1,32% відповідно.

Підприємство не досить активно займається оновленням основних засобів та має значну частку зношеного обладнання, що вказує на в цілому незадовільний стан хлібокомбінату за даною групою показників.

Проаналізувавши ліквідність підприємства, можна зробити наступні висновки: коефіцієнт покриття, коефіцієнт швидкої ліквідності та чистий оборотний капітал не відповідають нормативним значенням, але спостерігається деяке покращення цих показників у 2005 році порівняно з 2004 роком; коефіцієнт абсолютної ліквідності відповідає нормативному значенню, що є позитивним для підприємства, хоча ці значення є досить близькими до значень, що не відповідають нормативним. Це свідчить про те, що підприємство в цілому має низьку ліквідність.

Проаналізувавши фінансову стійкість підприємства, можна зробити наступні висновки: коефіцієнт платоспроможності відповідає нормативним значенням, але зменшився у порівнянні з 2004 роком; коефіцієнт фінансування відповідає нормативним значенням за критерієм менше одиниці, але має негативну тенденцію до збільшення; коефіцієнт забезпеченості власними оборотними засобами та коефіцієнт маневреності власного капіталу мають негативні результати, хоча ця негативна залежність зменшується. Таким чином, підприємство в цілому має низьку платоспроможність.

Проаналізувавши ділову активність підприємства, можна зробити висновок про те, що 4 з 8 показників не мають позитивну тенденцію щодо зміни, інша половина показників є відповідними до встановлених критеріїв. Це показники оборотності дебіторської заборгованості, строку погашення дебіторської заборгованості, коефіцієнтів оборотності матеріальних запасів та власного капіталу. Тобто можна зробити висновок, що за даною групою показників ситуацію також не можна назвати задовільною. Бо хоча тут, на відміну від попередніх груп, половина показників є відповідними до нормативних значень, та з цих показників 2 стосуються дебіторської заборгованості, що скоріше характеризує стійкий фінансовий стан замовників, аніж самого підприємства.

Отже, в 2005 році у порівнянні з попереднім, відбулося погіршення майже по всіх показниках діяльності підприємства, що в кінцевому результаті відобразилось на збитковій діяльності хлібокомбінату за 2005 рік.

Враховуючи вищесказане, пропонується здійснити ряд інвестиційних проектів.

Спочатку пропонується провести оптимізацію виробничої програми підприємства щодо виробництва деяких видів продукції. Вона зводиться до максимізації прибутку при заданому обсязі матеріальних, сировинних, трудових та паливно-енергетичних ресурсів. В результаті проведеної оптимізації були отримані такі результати: прибуток збільшився на 40,38 тис. грн., а витрати на 1 грн. зменшились на 1,43 грн.; рентабельність збільшилась на 1,67.

Іншим заходом було встановлено устаткування для виготовлення тістової маси для виробництва хліба з пророщеного зерна та впровадження у виробництво новий вид продукції хліб «Зерновий». Вживати новий вид хліба рекомендується людям, які страждають на різні захворювання, особливо на захворювання щитовидної залози, серцево-судинної системи, а також буде рекомендовано в профілактичному харчуванні населення. Передбачається приріст обігових коштів, отримання додаткового прибутку, збільшення обсягу виробництва.

В результаті впровадження нового устаткування та виготовлення хліба «Зернового», інвестиції в розмірі 93,6 тис. грн. пішли на поповнення оборотних засобів, що дало можливість збільшити обсяг виробництва на 1439,86 тис. грн.

Аналізуючи вплив заходів на основні показники діяльності хлібокомбінату станом на перший рік їх впровадження можна зробити висновки, що проект дасть можливість збільшити продуктивність праці на 2080 грн./чол., прибуток на 140,85 тис. грн., а також поповнити основні виробничі фонди на 203,32 тис. грн.

Отже, підсумовуючи можливі результати впровадження даних заходів, можна сказати, що їх ефективність при інвестиціях в сумі 337,6 тис. грн. збільшить обсяг виробництва на 3,4%, продуктивність праці – на 2,89%, зменшить витрати на 1 грн. реалізованої продукції на 0,4%. Це вплине на зростання прибутку на 140,85 тис. грн. і на покращення показників прибутковості хлібокомбінату № 6, а саме: зростання рентабельності діяльності (продажу) на 0,32 відсотко-пункти, рентабельності активів на 1,03 відсотко-пункти, рентабельності власного капіталу на 1,66 відсотко-пункти, рентабельності продукції на 0,4 відсотко-пункти.

Запропонований проект можна вважати доцільним, що підтверджується наступним.

Чистий приведений доход, при доцільності проекту, повинен бути більше нуля, ЧПД > 0. В розрахунках ЧПД дорівнює 161,11 тис. грн., а отже проект доцільний. За періодом окупності бачимо, що недисконтований період окупності складає 1,8 року, а дисконтований 3,4 років. І 1,8 і 3,4 менше 5 років, тобто період окупності в межах життєвого циклу проекту. Індекс доходності при доцільності має бути більше 0. В розрахунках в індекс доходності дорівнює 1,5, він є більше 0, що свідчить про доцільність проекту.

Отриманий прибуток від впровадження заходів можна буде в подальшому використати на здійснення нових інвестиційних проектів.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення