Курсова робота «Необоротні активи підприємства та характеристика основних елементів», 2008 рік

З предмету Фінанси підприємства · додано 24.03.2009 12:57 · від Степан · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 1. Характеристика, зміст та класифікація необоротних активів 6 2. Методичні підходи до оцінки стану та ефективності використання необоротних активів 14 3. Аналіз динаміки та структури необоротних активів підприємства ВАТ “ Київгума” 19 4. Оцінка ефективності використання необоротних активів підприємства ВАТ“Київгума” 26 5. Шляхи підвищення ефективності використання необоротних активів підприємства ВАТ“Київгума“ 33 Висновки та пропозиції 39 Список використаних джерел 42

Висновок

В даній курсовій роботі було розглянуто необоротні активи та аналіз ефективності їх використання на прикладі підприємства ВАТ «Київгума».

Для здійснення будь-якого виробничого процесу, крім самої праці як доцільної діяльності людей, необхідні предмети праці, тобто матеріально-технічні ресурси та засоби праці.

Сукупність засобів праці, якими розпоряджається підприємство, складає його активи.

Активи підприємства – це економічні ресурси підприємства у формі сукупних матеріальних цінностей, які використовуються в господарській діяльності з метою отримання прибутку.

Для характеристики стану, а також для полегшення управління активи підприємства класифікують за багатьма ознаками, а саме: за формою функціонування, за характером участі в господарському процесі і швидкості обертання, за характером обслуговування видів діяльності, за характером фінансових джерел формування, за характером володіння, ступенем ліквідності.

Необоротні активи – це сукупність майнових цінностей підприємства, що багаторазово беруть участь у процесі операційного циклу та переносять частинами свою вартість на вартість виготовленої продукції ( реалізованих товарів, робіт, послуг ).

Необоротні (або фіксовані) активи менш ліквідні, ніж оборотні (поточні), призначені для використання протягом тривалого періоду часу. Вони важко реалізуються, тому що необхідний певний час та додаткові витрати.

Необоротні активи включають в себе:

Нематеріальні активи

Основні засоби

Довгострокові фінансові інвестиції

Довгострокова дебіторська заборгованість

Відстрочені податкові активи

Інші необоротні активи

У сучасних умовах основу необоротних активів підприємства складають основні засоби і нематеріальні активи. Від ефективного управління та правильного ефективного використання цих складових необоротних активів підприємства залежить обсяг його діяльності, та результати діяльності.

•В роботі надано характеристику необоротних активів та їх складових, їх класифікацію та зміст.

•Визначено методичні підходи до оцінки стану та ефективності їх використання.

•Проведено аналіз динаміки та структури необоротних активів підприємства ВАТ «Київгума», та зроблено відповідні висновки.

•Дана оцінка ефективності використання необоротних активів ВАТ «Київгума».

•Розглянуто можливі шляхи підвищення ефективності використання необоротних активів ВАТ «Київгума».

Для підвищення ефективності використання необоротних активів потрібно провести ряд заходів щодо їх оновлення, особливо основних їх складових, основних засобів, більш раціональнішого їх використання, обґрунтованої ремонтної політики, задоволення потреби в необоротних активах більш раціональнішими та ефективнішими на даний час шляхами.

Результати проведеної роботи свідчать, що ВАТ «Київгума» має потужний промисловий потенціал і за умови вкладення інвестицій, та правильному ефективному використанні необоротних активів підприємство не тільки збільшить обсяги виробництва, а й матиме можливість, збільшити рентабельність виробництва продукції та отримати більші прибутки, підвищити попит та конкурентоспроможність продукції, що випускається.

За проведеними розрахунками, на підприємстві має місце зростання суми необоротних активів, всі показники майнового стану та ділової активності підприємства відповідають нормативним вимогам, установленим “Положенням про порядок здійснення аналізу фінансового стану підприємств, що підлягають приватизації”. Аналіз наявності та руху основних засобів показав, позитивну тенденцію надходження необоротних активів на підприємство. Але основна частина основних засобів мають значний ступінь зносу, що негативно відбивається на прибутках підприємства. На мою думку потрібно провести ефективні заходи щодо заміни основних засобів, щоб можна було зменшити ступінь їх зносу та підвищити ефективність використання даних складових необоротних активів на належному рівні.

На мою думку, розглянутий аналіз складу, динаміки та стану, ефективності використання необоротних активів та запропоновані способи підвищення ефективності їх використання дадуть можливість забезпечити умови своєчасного відновлення і підвищення ефективності використання необоротних активів, а також уникнути фінансових труднощів в діяльності підприємства, а навпаки їх покращити та отримати більші прибутки.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення