Дипломна робота «Управління персоналом підприємства», 2006 рік

З предмету Економіка підприємства · додано 23.03.2009 11:42 · від Елена · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 4 Розділ 1. Теоретичні аспекти управління персоналом підприємства 1.1. Поняття і сутність персоналу підприємства, його категорії, професії, кваліфікація7 1.2. Планування потреби в персоналі16 1.3. Оцінка стану трудових ресурсів. Система показників 29 1.4. Професійна орієнтація й адаптація в колективі. Оцінка персоналу 39 1.5. Нормативно – правові основи управління персоналом44 Розділ 2. Аналіз виробничо – господарської і фінансової діяльності ват «мдез» 2.1. Організаційно – правова характеристика підприємства58 2.2. Аналіз економічної діяльності підприємства66 2.3. Аналіз фінансового стану підприємства 78 Розділ 3. Механізм управління персоналом на підприємстві ват «мдез» 3.1. Аналіз діючого механізму управління персоналом на підприємстві 91 3.2. Розробка заходів по вдосконаленню заходів управління 99 3.3. Оцінка соціально – економічної ефективності розроблених заходів 106 Розділ 4. Охорона праці на підприємстві ват «мдез» 4.1. Організація служби охорони праці та аналіз стану охорони праці на підприємстві 109 4.2. Пропозиції та рекомендації по поліпшенню умов і охорони праці на ВАТ «МДЕЗ» 117 Висновки і пропозиції 119 Список використаної літератури 124 Додатки

Висновок

В даній дипломній роботі була зроблена спроба на основі аналізу результатів фінансово – господарської діяльності ВАТ «МДЕЗ» та діючого механізму управління персоналом розробити пропозиції щодо вдосконалення управління персоналом.

На основі проведених теоретико-практичних досліджень, ознайомлення із організаційною і виробничо – економічною характеристикою ВАТ «МДЕЗ», було проведено аналіз фінансово – економічного стану підприємства, а також аналіз персоналу. В результаті було встановлено:

1. Метою діяльності акціонерного товариства у відповідності до Статуту є мобілізація та залучення юридичних та фізичних осіб до активної діяльності по інвестуванню в економіку України капіталовкладень та насичення ринку України послугами та товарами високої якості задля підвищення добробуту населення

2. Головним виробничим напрямком діяльності підприємства є виробництво литва та випуск спеціального технологічного та не стандартизованого обладнання.

3. Основними споживачами продукції ВАТ „МДЕЗ” є цементні та силікатні заводи, підприємства вугільної та гірничо - добувної промисловості, підприємства транспорту, Укрзалізниця, підприємство цементної промисловості, підприємства сільського господарства, РТП, ЧП.

4. Проаналізувавши структуру операційних витрат, бачимо що основні витрати підприємство несе на матеріальні витрати. Величина яких за останні три роки значно зросла з 1107,1 тис. грн. до 11830,4 тис. грн., що свідчить про матеріаломісткість виробництва.

5. На підприємстві, що аналізується, склалася така ситуація: оборотні активи, які є більш ліквідними знизились на 48,7%, а важко ліквідні активи, такі як необоротні зросли на 1,3%. Такий стан справ сприяє зменшенню ліквідності і платоспроможності підприємства.

6. Аналіз структури пасиву балансу показав зменшення частки кредиторської заборгованості і підприємство повністю погасило довгострокові позики та короткострокові кредити, що свідчить про ефективність діяльності підприємства.

7. Підприємство використало позичковий капітал, збільшивши темп свого розвитку і в результаті відбувся приріст прибутку.

8. Точка критичного обсягу виробництва перемістилась за розглянутий період вище: з 2934,3 тис. грн. до 5357,8 тис. грн. Це означає, що відбулося збільшення постійних витрат.

9. В звітному періоді (2005) підприємство значно поліпшило результат своєї діяльності порівняно з минулим і попереднім роками. Чистий прибуток збільшився на 391,5% ( майже у 4 рази) за останній рік, за розглянутий період чистий прибуток зріс майже у 45 раз. Основним чинником, який вплинув на збільшення чистого прибутку, стало збільшення валового прибутку на 146,7%, а за розглянутий період на 359,7%. Це відбулося в основному за рахунок зростання прибутку (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг).

10. При ліквідності початкових активів їхня вартість могла бути зменшена на початок періоду 2004 року на 6,1%, а на кінець звітного періоду 2005р. – на 60,7%, що не стало перешкодою підприємству у поверненні боргів кредиторам. За звітний (2005р.) період коефіцієнт абсолютної ліквідності збільшився, отже, зросла спроможність підприємства негайно погасити свою заборгованість.

11. Вертикальний аналіз активів свідчить про покращення платоспроможності підприємства, так як найбільш високоліквідні активи та швидко ліквідні активи збільшують питому вагу в загальній сумі активів. Так, за період 2003-2005р.р. їх питома вага збільшилась на 7,69 і 1,05 пунктів відповідно. В свою чергу, зменшилась питома вага важко ліквідних активів на 23,09 пунктів.

12. З розрахунку фінансової стійкості видно, що фінансовий стан підприємства належить до третього типу, тобто нестійкого фінансового стану, оскільки виконуються умови цього типу.

13. Обсяг валової продукції (послуг) та доход від реалізації продукції (послуг) 2005р. в порівнянні з 2003 р. збільшилися відповідно на 353% та 345%, що вказує на нарощення виробництва. Це в свою чергу призвело до збільшення собівартості реалізованої продукції на 336%.

14. Негативна тенденція спостерігається із фондовіддачею. Підприємством не ефективно використовує основні засоби, можливо обладнання працює з простоями, і це призводить до зменшення фондовіддачі за 2003-2005р.р. на 56,6 %.

15. На протязі 2003-2005 матеріаловіддача знизилась на 59,9%, щоб покращити результат слід розпочати використовувати новітні технології. Необхідно відмітити, що коефіцієнт оборотності оборотних засобів зменшився, що призвело до збільшення тривалості обороту оборотних засобів і збільшення тривалості обороту оборотних засобів на 136,3 %(72 дн.).

16. Спостерігається покращення коефіцієнтів економічної діяльності підприємства. Так, коефіцієнт автономії більший від нормативу і на протязі 2003-2005р.р. він збільшився на 29,7%, що свідчить про зменшення зобов'язань підприємства на фоні збільшення власного капіталу підприємства.

17. Зростання обсягів виробництва продукції на підприємстві зумовило зростання загальної чисельності працюючих. Порівняно з 2003 р. чисельність працюючих на кінець 2005 р. зросла з 287 чол. до 331 чол., або на 15 %.

18. Основну масу зайнятих на виробництві складають люди працездатного віку, що безумовно відображається на продуктивності праці, і, відповідно, на результатах діяльності діючого підприємства.

19. Кількість працюючих інвалідів встановлюється відповідно до ст. 19 Закону України „Про основи соціальної захищеності інвалідів в України” і складала в 2005 році - 14 чол. або 4 % від загальної кількості працюючих, у 2004 році – 13 чол., або 3,5%, у 2003 році – 10 чол. – 3%.

20. Підприємство самостійно здійснює навчання та підготовку прийнятого персоналу, перепідготовку працюючих кадрів, систематично проводить атестацію робочих місць. Так, в2003 році 3%(10 чол.),в 2004році3,5%(13 чол.) в 2005 році 6 % (19 чол.) працюючого персоналу безпосередньо на виробництві підвищили свою кваліфікацію.

21. Дирекція підприємства намагається створити умови, сприятливі для навчання всіх працівників, тому що від цього залежить продуктивність праці, якість послуг, економія матеріальних ресурсів. Тому своєчасна й високоякісна підготовка, перепідготовка й підвищення кваліфікації персоналу є найважливішим чинником ефективної роботи ВАТ «МДЕЗ».

22. На підприємстві досить високий рівень організації управління кадрами, про що свідчать майже максимальні значення коефіцієнтів стабільність кадрів і трудової дисципліни. Так за три роки серед управлінців вищої і середньої ланок не було зафіксовано жодного прогулу і тільки три працівника одержали адміністративне стягнення.

23. На підприємстві діють такі види оплати праці: відрядно-преміальна, почасово-преміальна та почасова(посадові оклади), яка застосовується відповідно до категорій працюючих.

24. Фонд оплати праці в 2005 році зріс порівняно з 2003 р. в 2,5 рази. Однак це відбулося не тільки завдяки зростанню чисельності працюючих на підприємстві, а в більшій мірі було обумовлено зростанням обсягів виробництва в 4,4 рази і мінімальної заробітної плати протягом 2003-2005рр. та, відповідно, підвищенням тарифних ставок.

25. Протягом 2003-2005 рр. чітко спостерігається тенденція до зменшення частки оплати працюючих з фіксованою оплатою (за окладами) – від 30,2 до 20,6 %. Зростання питомої ваги почасової та відрядної оплати праці зумовлено введенням системи преміювання на підприємстві.

26. Випередження темпами зростання продуктивності праці (285,8 %, 272,7%) темпів зростання оплати праці (85,8 %) свідчить про те, що остання виконує свою стимулюючу функцію зростання продуктивності праці. Тобто, заробітна плата збільшується за рахунок інтенсивності праці, а не за рахунок підвищення цін на продукцію, що випускається.

27. В 2003 році підприємством було закуплено необхідне комп'ютерне забезпечення для підтримки управління та аналізу - програма «Дебет Плюс Про». Але дане обладнання використовується вузько направлено, в основному бухгалтерією, тоді як за її допомогою можна налагодити облік персоналу, для чого підприємству слід створити локальну мережу для підвищення ефективності керування персоналом підприємства.

В роботі підприємства є ще багато невирішених проблем:

- Системне подорожчання енергоносіїв і цін на сировину;

- Труднощі у збільшені обсягів реалізації продукції через низьку платоспроможність населення;

- Неповне використання виробничих потужностей, що зумовлює високий рівень витрат умовно –постійного характеру;

- Окреме обладнання вимагає заміни;

- Випадки крадіжок матеріалу і готової продукції.

Підвищенню ефективності управління персоналом підприємства сприятимуть такі заходи:

1. Поліпшення господарської дисципліни;

2. За допомогою програми «Дебет Плюс Про» налагодити не тільки бухгалтерський облік, але й облік персоналу.

3. Удосконалити при заводі соціальну інфраструктуру: організувати громадське харчування, забезпечити на заводі питний режим шляхом постійного функціонування питних фонтанчиків.

4. Забезпечити виконання умов психофізіології, ергономіки та технічної естетики праці.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення