Дипломна робота «Застосування банківських платіжних карток в операціях з розрахунково-касового обслуговування», 2009 рік

З предмету Банківська справа · додано 22.03.2009 02:11 · від Анна · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 4 Розділ 1. Теоретико-правові засади функціонування банківських платіжних карток. 8 1.1. Платіжні картки: сутність та еволюція 8 1.2. Класифікаційна характеристика платіжних карток 16 1.3. Правові засади функціонування банківських платіжних карток в Україні 24 1.4. Умови вступу банків в міжнародні карткові платіжні системи 30 Розділ 2. аналіз діяльності комерційних банків україни на ринку платіжних карток 40 2.1. Сучасний стан ринку платіжних карток в Україні 40 2.2. Механізм здійснення операцій з розрахунково-касового обслуговування із застосуванням банківських платіжних карток 48 2.3. Діяльність банків, пов’язана з емісією, еквайрингом і видачею готівки 57 2.4. Впровадження карткового проекту на прикладі АКБ „Інтеграл-банк” 68 Розділ 3. Проблеми і перспективи розвитку індустрії банківських платіжних карток 84 3.1. Зарубіжний досвід: розвиток європейського ринку платіжних карток 84 3.2. Перспективи розвитку ринку банківських платіжних карток в Україні 90 3.3. Проблеми безпеки операцій з банківськими платіжними картками та шляхи їх вирішення 97 Висновки 109 Список використаних джерел 114 Додатки 118 Додаток А 119 Додаток Б 120 Додаток В 121 Додаток Г 124 Додаток Д 126 Додаток Е 127 Додаток К 130

Висновок

Останнім часом у всьому світі розвиток платіжних систем характеризується поступовим зниженням сфери використання готівки та паперових платіжних документів і переходом до нових платіжних інструментів і сучасних технологій платежів.

Приймаючи до уваги зарубіжний досвід та враховуючи особливості українського карткового ринку, ми вважаємо що найбільш доцільною наступна класифікація банківських платіжних карток: за приналежністю до платіжних систем (картки Visa International, картки MasterCard, картки одноемітентних платіжних систем, картки Національної системи масових електронних платежів); за типами держателів (корпоративні, особисті); за видами носіїв інформації (картки з магнітною смугою, картки з магнітною смугою та чіпом, картки з чіпом, картки для розрахунків у мережі Інтернет); за платіжною схемою (картки з дебетовою функцією, картки з кредитовою функцією); За типами фінансових операцій (з функцією видачі готівки, з функцією платежів та видачі готівки, з функцією платежів без видачі готівки).

Швидке розповсюдження банківських платіжних карток свідчить про те, що ця форма розрахунків є вигідною для основних учасників системи розрахунків. Власники карток позбавляються ризиків, пов’язаних із втратою, крадіжкою, пошкодженням готівки, отримують можливість користуватись банківським рахунком при виїзді за кордон; мають можливість отримати кошти у кредит, користуватися додатковими пільгами. Торгівельні організації отримують можливість збільшення обсягів реалізації завдяки залученню більшої кількості платоспроможних клієнтів, скорочення витрат на інкасацію та конвертацію виручки, підвищення рейтингу торгівельного закладу. Для банків, що емітують платіжні картки, збільшується обсяг залучених коштів, зростають доходи від розрахунково-касового обслуговування, підвищується імідж та конкурентоспроможність. Що стосується держави в цілому, то широке застосування платіжних карток у сфері масових платежів сприяє залученню грошових коштів у внутрішньобанківський оборот, посилює керованість грошового обороту в цілому, знижує частку готівки в грошовій масі, що скорочує витрати на її друкування та забезпечення обігу, стимулює розвиток сучасних електронних технологій.

Упродовж останнього десятиріччя в платіжних технологіях відбулись істотні зміни: модернізувалися самі картки, вдосконалювалося термінальне обладнання для їх обслуговування. Паралельно з платіжними картками, оснащеними магнітною смугою, з’явились смарт-та чіп-картки з більшими можливостями та вищим рівнем захисту. Платіжне оснащення за цей період також суттєво модернізувалося: від звичайних банкоматів та імпринтерів – до інтерактивних платіжних терміналів і нових банкоматів, які здатні приймати готівку.

Але не дивлячись на принципові переваги використання платіжних карток, як інструмента безготівкових розрахунків, а також наявність багаторічного досвіду їх масового використання в західних країнах, просування карток на українському ринку наштовхнулось на ряд перешкод. Ці проблеми носять об’єктивний характер і пов’язані, в першу чергу, не власне з картками, а із загальною ситуацією на вітчизняних ринках фінансових і торгових послуг. На відміну від США, де картки були запропоновані населенню, як черговий платіжний засіб і повинні були завоювати вже сформований ринок безготівкових розрахунків, в нашій країні картки відкривають нову главу в фінансовій практиці українських громадян. Тому на сьогоднішній день основна частина населення виявила неготовність до використання карток, яка проявилась як в недовірі до цих нових засобів, так і в нерозумінні їх можливостей. Слід зазначити, що це більшою мірою стосується масового споживача. Ще однією проблемою є обмеженість мережі приймання карток, що стримує розвиток застосування останніх. Більшість держателів платіжних карток використовують їх виключно для зняття готівки (наприклад одержання зарплати, перерахованої на картку), для здійснення безготівкових платежів (наприклад, оплата комунальних послуг, придбання товарів) платіжні картки використовуються рідше.

Тим не менше обсяг платежів із використанням платіжних карток в нашій країні щорічно зростає, що дозволяє розглядати банківські програми по розвитку карткового бізнесу як одні з найбільш перспективних і прибуткових, незважаючи на необхідність придбання дороговартісного забезпечення.

Нами було проаналізовано сучасний стан ринку банківських платіжних карток в Україні. Станом на 1 січня 2009 року 139 банків (71% від загальної кількості, які мають банківську ліцензію), є членами внутрішньодержавних і міжнародних платіжних систем та здійснюють емісію та еквайринг платіжних карток. Станом на 01.07.2008 року 39.1 млн. чоловік володіють платіжними картками. З точки зору арифметики, кожен дорослий громадянин України може бути власником „пластика”. Українські держателі платіжних карток здійснили у 2008 році у 8.6 разів більше операцій з використанням платіжних карток, ніж у 2002-му, обороти зросли у 18.6 разів. Кількісне зростання показників ринку банківських платіжних карток в Україні одночасно супроводжується і його якісним розвитком. Банки поступово переходять від карток із магнітною смугою на картки із чіпом та переобладнують свою інфраструктуру для приймання смарт-карток. Все вищезазначене дозволяє зробити висновок, що картковий ринок України розвивається швидкими темпами.

Але можна передбачити, що фінансова криза загальмує його стрімкий розвиток. В 2009 році кількість платіжних карток буде збільшуватись, але не так стрімко, як в попередні роки. Приріст буде нівелюватися зменшенням кількості карток через людей, які втратять роботу.

Тож для того, щоб протистояти гальмуванню ринку, банкам, на мою думку, необхідно пропонувати клієнтам нові можливості, як наприклад, електронні банківські послуги (електронний банкінг, мобільний банкінг), платіжні картки з неплатіжними додатками (студентські картки, соціальні картки). Перспективним є розвиток платіжних карток з неплатіжними додатками, як, наприклад, соціальні картки, студентські картки. Такі проекти наразі реалізовуються на базі платіжної системи НСМЕП.

На українському ринку платіжних карток помітний певний дисбаланс. Він полягає у тому, що переважна більшість емітованих українськими банками платіжних карток належить до платіжних систем VISA та MasterCard (станом на початок 2009 року їх кількість складала 88,3% від загальної кількості карток в Україні). Проте сьогодні лише близько 0.8% операцій за картками, емітованими українськими банками, здійснюється за кордоном. Отже, для переважної більшості внутрішньодержавних операцій (99.2%) використовуються картки міжнародних платіжних систем, а вищезазначені операції здійснюються за „міжнародними” правилами і тарифами.

Альтернативним варіантом розвитку українського карткового ринку може бути побудова Єдиного національного платіжного простору, який забезпечить зниження вартості внутрішньодержавних операцій з використанням платіжних карток та об’єднання термінальних мереж різних платіжних систем в єдину еквайрингову мережу. Таким чином, операції, здійснені в межах України із застосуванням будь-яких платіжних карток, емітованих українськими банками, розглядаються як внутрішньодержавні та повинні бути оброблені за повним операційно-розрахунковим циклом в Україні. Створення Єдиного національного платіжного простору забезпечить зменшення комісійних платежів банків-членів міжнародних платіжних систем, скорочення гарантійних депозитів банків-членів міжнародних платіжних систем, запровадження національної системи моніторингу шахрайських операцій та контролю ризиків. Тому створення цієї системи має здійснюватися виважено, комплексно, з урахуванням усіх позитивних і негативних факторів і наслідків та з залученням коштів усіх суб’єктів системи з тим, щоб іміджеві інтереси окремих із них не взяли гору над економічними інтересами всього суспільства.

Нами було проаналізовано впровадження карткового проекту на прикладі АКБ «Інтеграл-банк». Це невелика фінансова установа, що має позитивну динаміку розвитку та займає свою нішу на ринку банківських послуг України. З 24.07.2008 року АКБ „Інтеграл-банк” є дійсним асоційованим членом міжнародної платіжної системи VISA International і відповідно до ліцензій, отриманих від цієї міжнародної платіжної системи та відповідно до вимог законодавства України здійснює емісію, розповсюдження та обслуговування банківських платіжних карток VISA GOLD; VISA CLASSIC; VISA ELECTRON. Картки випускаються на базі карток з магнітною смугою та з вбудованим мікрочіпом. В період з 2009 року по 2011 рік, банком планується інтенсивний розвиток бізнесу платіжних карток через реалізацію проектів виплати заробітної плати, впровадження мережі прийому карток і спектру послуг для держателів карток АКБ «Інтеграл-банк». Банк бачить можливість збільшення обсягів випуску карток через залучення на вигідніших умовах українських підприємств до нових проектів виплати заробітної плати та створення низки програм лояльності для залучених організацій. Оскільки винятково важливе значення для конкурентоспроможності банку має широкий спектр банківських послуг, що надаються власникам карток, банк розглядає можливість надання споживчих кредитів окремим клієнтам-держателям карток банку, а також укласти депозитні угоди з власниками кредитних карток. Банк визначив для себе три компоненти розвитку бізнесу платіжних карток, яким він слідуватиме протягом трьох років з моменту впровадження карткового проекту. Це безперервне розширення та удосконалення карткових продуктів і послуг для клієнтів, використання нових перспективних банківських технологій, і, нарешті, масова реклама.

Ми можемо зробити висновок, що Україна має великий потенціал для ширшого застосування карткових розрахунків. Але стрімкий розвиток цього бізнесу неможливий без комплексного і виваженого підходу всіх учасників ринку: банків, торгівельних установ, процесингових та еквайрингових центрів, платіжних систем та держави.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали