Дипломна робота «Планування доходів підприємства», 2008 рік

З предмету Економіка підприємства · додано 18.03.2009 10:08 · від Тусик · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ3 Розділ 1. Теоретичні аспекти формування та розвитку економічного механізму в сфері планування доходів 1.1. Економічна сутність, роль та стан розгляду проблеми планування доходів у фахових дослідженнях6 1.2. Теоретико-методологічні засади планування доходів підприємства 15 1.3. Інформаційне забезпечення функціонування економічного механізму планування доходів підприємства 24 1.4. Нормативно – правові засади планування доходів підприємства 28 1.5. Вітчизняний та зарубіжний досвід планування доходів 33 Висновки до розділу 1 39 Розділ 2. Аналітичне дослідження стану та напрямків удосконалення економічного механізму планування доходів ват «бердичівська фабрика одежі» 2.1. Аналіз галузі функціонування підприємства 40 2.2. Організаційна модель підприємства як суб’єкта ринкових відносин44 2.3. Діагностика фінансового аналізу підприємства 55 2.4. Оцінка існуючого організаційно-економічного механізму планування доходів 68 2.5. Напрями удосконалення організаційно-економічного механізму планування доходів 78 Висновки до розділу 2 83 Розділ 3. Економічний механізм ресурсозбереження на підприємстві 86 Висновки і пропозиції 93 Список використаної літератури 97 Робота не містить додатків

Висновок

В результаті дослідження встановлено наступне:

1.Планування доходів є необхідним для розробки плану прибутку від видів діяльності підприємства, визначення суми планових платежів у бюджет. Поняття доходу розглядається в літературі з економічної, бухгалтерської та податкової точки зору. Питання планування доходів не досить розкрито в економічній літературі. Методика планування доходів залишається досить актуальним питанням.

На нашу думку, дохід обчислюється як різниця між обсягами виробленої за певний період валової продукції та матеріально-грошовими витратами на її виробництво. Порядок планування доходів залежить від видів діяльності підприємства.

2.На даний час доходи підприємства формуються господарськими операціями в процесі операційної, інвестиційної, фінансової і надзвичайної діяльності. Від виду діяльності залежить і класифікація доходів. Також дохід планується з податкової точки зору – валовий дохід.

Система планування доходів регулюється великою кількістю законодавчих актів, але лише нормативна база з бухгалтерського обліку містить методику визначення доходів підприємства.

3.Ознайомившись із зарубіжним досвідом планування доходів підприємства, можна зробити висновок, що існує багато моделей планування доходності. Модель Дюпона - це алгориххз-бтм фінансового аналізу рентабельності використаних активів. Що стосується доходності цінних паперів, то на сьогодні відомо три основні складові оцінювання ефективності портфеля цінних паперів, здатні об’єднати дохідність і ризик — безпосередньо дохідність, стандартне відхилення і β-коефіцієнт як міру ризику.

4.Основні показники діяльності швейної промисловості України, на жаль не дають підстав очікувати швидкого зростання конкурентної спроможності продукції на вітчизняному ринку.

ВАТ «Бердичівська фабрика одежі » функціонує на ринку легкої промисловості. Організаційна структура підприємства лінійно – функціональна. Виробнича структура – цехова.

5.Проаналізувавши основні економічні показники підприємства можна зробити висновок, що доходи від реалізації зменшилися на 1257,2 тис.грн або на 56%. Собівартість виготовленої продукції зменшилася на 886,3 тис грн.. або на 50%. Всі інші показники мають тенденцію до зростання, серед них негативним є лише зростання дебіторської заборгованості на 7,3 тис. грн., або на 160 %, що означає порушення платіжної дисципліни. Також негативним показником є зниження фондовіддачі на 19,7 грн, що свідчить про непродуктивність і старіння обладнання і зменшення продуктивності праці на 4,81 тис.грн або на 76%.

За останні три роки загальна сума витрат знизилася на 296,9 тис.грн або в на 22%. Загальна сума адміністративних витрат в 2007 році в порівнянні з 2005 роком збільшилася на 21,7 тис.грн або на 18%. Інші операційні витрати збільшилися на 48 тис.грн або на 105%.

Більш ніж 90% своїх доходів фабрика отримує від релізації продукції. У 2006 році операційні доходи становлять 66,5 тис.грн. або 7,7% від загальної суми доходів. Порівняно з 2004 роком сума даних доходів зросла в 4,72 рази. Доход від участі в капіталі та надзвичайні доходи ВАТ не отримує. Спостерігається значне відхилення фактичних показників доходів від планових. Основною причиною цього є значне підвищення цін на сировину в звітному році.

6.Ліквідність підприємства низька, оскільки всі показники нижче норми і в основному мають тенденцію до зниження, що означає про неспроможність підприємства своєчасно розрахуватися з поточними зобов’язаннями.

Коефіцієнт автономії з 2005 до 2007 року знизився на 68 %. Це означає, що підприємство втратило більше половини власного капіталу.

Коефіцієнт забезпечення власними коштами оборотних активів і коефіцієнт залучених коштів показують, що з кожними роком частка власних коштів в оборотних активах зменшується, а збільшується частка залучених коштів. Позитивним моментом є зниження тривалості обертання дебіторської заборгованості на 68 %.Тривалість обертання ТМЦ збільшилась майже в 2 рази, що свідчить про збільшення величини оборотних коштів в операційній діяльності. Відповідно збільшилася тривалість операційного циклу, тобто збільшився час від початку виготовлення продукції до її випуску.

Оскільки в 2007 році діяльність підприємства була збитковою, то показники рентабельності за останній рік відсутні. З даних попередніх років видно, що вона мала тенденцію до зниження.

7.В цілому фінансовий стан підприємства дуже незадовільний. Воно не спроможно вчасно розрахуватися як з поточними, так і з довгостроковими зобов’язаннями і повністю функціонує за рахунок залученого капіталу

З наведених розрахунків можна зробити висновок, що на підприємстві досить висока імовірність банкрутства.

8. На підприємстві застосовується метод планування доходів, який розробляється на основі планів продажу.

Складаючи план звіту про фінансові результати, особливу увагу приділяють плануванню виручки від реалізації продукції. За основу, як правило, береться значення виручки від реалізації за попередній рік

З метою удосконалення системи планування доходів на підприємстві пропонуємо:

1.Одним з методів покращення системи управління доходами є аналіз беззбитковості. Максимізація прибутку шляхом зміни частки змінних і постійних витрат, визначення точки беззбитковості відкриває можливості підприємствам планувати на перспективу розміри зростання прибутку і заздалегідь приймати відповідні заходи щодо зміни в той чи інший бік величини змінних і постійних витрат. Можна зробити висновок, що в 2007 році діяльність підприємства була збитковою, оскільки збільшилася величина як постійних, так і змінних затрат

2. Пропонуємо застосовувати для планування доходів модель Дюпона. Розрахунки найкраще проводити в програмі Excel, за допомогою електронних таблиць.

Для успішної побудови аналітичних таблиць виконання розрахунків обов'язково потрібно знати основи бухгалтерського обліку, оскільки саме в обліку формується 60 % інформації, яка використовується для прийняття управлінських рішень.

Для проведення аналітичних розрахунків формують відповідні таблиці, дані для яких можна імпортувати із бухгалтерської та фінансової звітності, котрі вже підготовлені в одній із робочих книг, а також із сформованої бази даних зовнішньої інформації.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення