Дипломна робота «Облік, аудит виробничих запасів та шляхи їх вдосконалення на прикладі агрофірми «Базис»,Уманського району, Черкаської області», 2007 рік

З предмету Бухгалтерський облік · додано 14.03.2009 14:56 · від Darius · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 1. Огляд літературних джерел з проблем обліку виробничих запасів та нормативно – правове забезпечення проблеми. 5 1.1. Суть виробничих запасів та їх роль в кругообігу виробництва 5 1.2. Нормативно - правове забезпечення виробничих запасів 13 2. Природно – економічна характеристика агрофірми “Базис” і стан її облікової роботи 18 2.1. Економічна характеристика господарства 18 2.2. Організація облікової політики на прикладі агрофірми» Базис» 25 3. Облік виробничих цінностей та застосування його в умовах ЕОМ 30 3.1. Завдання з обліку виробничих запасів 30 3.2. Визнання та оцінка матеріальних запасів 36.3.3. Первинний облік товарно-матеріальних цінностей 46 3.4. Синтетичний та аналітичний облік виробничих запасів 53 3.5. Автоматизація обліку виробничих запасів 64.4. Аналіз, аудит виробничих запасів сільськогосподарських формувань та шляхи його вдосконалення 71 4.1. Аналіз виробничих запасів на прикладі АФ « Базис» 71 4.2. Аудиторська оцінка організації внутрішньогосподарського контролю надходження, зберігання і використання виробничих запасів 81 4.3. Вдосконалення обліку виробничих засобів 93 5. Аналіз планування і ефективності грошових витрат на заходи охорони праці в агрофірмі «Базис» 97 Висновки та пропозиції 102 Список використаних літературних джерел 106 Додатки 112

Висновок

В дипломній роботі наведене теоретичне та практичне узагальнення і вирішення проблеми формування та ефективного використання виробничих запасів, проаналізовані сучасні умови функціонування підприємства аграрної галузі, визначено пріоритетні напрями підвищення ефективності використання виробничих запасів сільськогосподарських підприємств. Як відомо, що виробничі запаси являються самими мобільними засобами, які приймають участь в процесі виробництва тільки один раз і повністю свою вартість переносять на знову створений продукт.

У роботі проведене узагальнення і аналіз вирішення проблеми, що виявляється у розробці принципів формування та використання виробничих запасів на прикладі Агрофірми «Базис» Уманського району Черкаської області.

Аналізуючи наявність і склад земельних угідь агрофірми “Базис видно, що в структурі земельних угідь рілля займає 98 %, і лише 2 % відведено під ставки. Це свідчить про досить високу розораність земель в господарстві.

Розглядаючи забезпеченість господарства основними фондами, а також ефективність їх використання, можна сказати, що спостерігається тенденція до скорочення вартості основних фондів. З 2002 року по 2006 рік їх вартість зменшилась на 215,0 тис. грн. Це пояснюється тим що господарство за останні роки не оновлювало свої фонди, частина з них вибула в результаті старіння. Знижується показник фондозабезпеченості, з 2002 року по 2006 рік він зменшився на 11,4 тис. грн.. Знижуються і показники фондоємкості і фондовіддачі, так фондовіддача зменшилась на 9,9 тис. грн. тобто знижується окупність основних фондів.

Для нормального функціонування підприємство має бути забезпечене трудовими ресурсами. Як відомо, що річна продуктивність праці за останні п’ять років різко скоротилась, 2002 року по 2006 рік вона скоротилася 3,6 тис. грн., в тому числі в рослинництві – на 5,9 тис. грн., в тваринництві – на 3,3 тис. грн.. Знижується і годинна продуктивність праці, за п’ять років зміна склала 2,2 грн. на 1 люд. годину, в тому числі в рослинництві – 1,8 грн., в тваринництві – 2,5 грн. Також знизилась кількість працюючих на 100 га угідь.

Провівши аналіз окремих елементів оборотних активів видно загальну тенденцію до їх зростання так: виробничі запаси збільшились на 2,3 тис. грн. у 2005 році або 6,12% порівняно з 2004 роком та 20,40 тис. грн. або 51,13% у 2006 році в порівнянні з 2005 роком; дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги на 40,9 тис. грн. або 22,84% у 2005 році та на 250,6 тис. грн. або 113,91% у 2006 році; статті грошові кошти та їх еквіваленти на 54,2 тис. грн. або 40,36% у 2005 році та 126,9 тис. грн. або 67,32% у 2006 році.

При проведенні аналізу виробничих запасів спостерігається їх незначне збільшення у 2005 році на 2,3 тис. грн. або 6,12% порівняно з 2004 роком. Уже в 2006 році відбулось досить значне їх зростання на 20,4 тис. грн. або 51,13% порівняно з 2005 роком. Щодо товарів також спостерігається тенденція до їх зростання. Так, порівняно з 2004 роком у 2005 вони зросли на 78,3 тис. грн. або на 21,25%, а стосовно загальної вартості запасів товари складали у 2004 – 90%, а в 2005 – 91,8%, тобто їхня частка збільшилась на 1,1%. В 2006 році також відбулося збільшення товарів на 77,2 тис. грн. або на 17, 28% порівняно з 2005 роком, хоча стосовно до загальної вартості запасів спостерігається незначне зменшення на 2,12%.

В агрофірмі «Базис» ведеться журнально-ордерна форма обліку, яка заснована на використання принципу систематизації накопичування даних первинних документі безпосередньо в регістрах аналітичного і синтетичного обліку відповідно до Закону України “Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні”.

Досліджуване підприємство передбачає, що при відпуску запасів у виробництво, продажу та іншому вибутті оцінка їх здійснюється за методом ФІФО. Оцінка запасів за методом ФІФО базується на припущенні, що запаси використовуються у тій послідовності, у якій вони надходили на підприємство (Відображені в бухгалтерському обліку, тобто запаси, які першими відпускаються у виробництво (продаж та інше вибуття ), оцінюються за собівартістю перших за часом надходження запасів.

Аналітичний облік запасів в АФ «Базис» ведеться у розрізі місць зберігання, матеріально відповідальних осіб та видів запасів. Синтетичний облік наявності та руху запасів здійснюється в грошовій одиниці України на рахунках обліку запасів за Планом рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій та Інструкцією про його застосування, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 30. 11. 99 р. N 291 за спрощеним Планом рахунків бухгалтерського обліку, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 19. 04. 2001 р. N 186.

Агрофірма «Базис» свій бухгалтерський облік веде за допомогою автоматизованої програми «1С:Бухгалтерія». «1С:Бухгалтерія» - це програмний засіб, призначений для вирішення широкого кола задач з автоматизації підприємств різних видів діяльності. У свою чергу конфігурація для сільськогосподарських підприємств України сумісно з програмою «1С: Предприятие - Бухгалтерский учет для Украины 7.7» автоматизує бухгалтерський облік у сільському господарстві.

Автоматизація обліку запасів приносить точність і полегшення в роботі бухгалтера, зменшення часу обробки інформації, презентабельний вигляд внутрішньої та зовнішньої звітності. Все це сприяє чіткій організації обліку й контролю з тим, щоб своєчасно одержати достовірну інформацію про наявність, надходження і витрачання запасів на сільськогосподарському підприємстві.

Важливою умовою прибутковості виробництва є своєчасність початку виробничого циклу, яка пов'язана із наявністю достатньої кількості виробничих запасів (палива, мінеральних добрив, запчастин та інше). З метою своєчасності отримання даних для управління виробництва про стан надходження та витрачання оборотних коштів необхідно запровадити механізований обробіток даних бухгалтерського обліку виробничих запасів із застосуванням обчислювальної техніки. Вона дозволить суб'єктам економічної діяльності знизити ризикованість виробничих операцій.

Проведений аналіз діяльності підприємства свідчить про низький рівень ефективності використання оборотних коштів. Для підвищення ефективності використання оборотних коштів необхідно практикувати впровадження високопродуктивних сортів сільськогосподарських культур і тварин. Їх впровадження збільшить виробництво сільськогосподарської продукції, сприятиме оптимізації кругообігу грошових ресурсів., які будуть направлені на раціоналізацію співвідношення наявності ресурсів у виробничій та обіговій стадії.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення