Дипломна робота «Контроль наявності та руху виробничих запасів та їх облікового забезпечення», 2007 рік

З предмету Контроль, аудит, ревізія · додано 11.03.2009 09:38 · від Наталія · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 7 Розділ 1. Науково-теоретичні аспекти виробничих запасів 1.1. Економічна сутність виробничих запасів 1.2. Погляди теоретиків та практиків на контроль наявності та руху виробничих запасів 1.3. Нормативно-правове забезпечення об’єкта дослідження Розділ 2. Організаційно-економічна характеристика підприємства 2.1. Аналіз фінансового стану підприємства 2.2. Облікова політика підприємства 2.3. Оцінка системи бухгалтерського обліку та контролю на підприємстві 38 Розділ 3. Контроль наявності та руху виробничих запасів та їх облікового забезпечення 3.1. Мета, завдання, джерела та особливості внутрішнього контролю 3.2. Фактичний контроль наявності та руху виробничих запасів 3.3. Документальний контроль наявності та руху виробничих запасів 55 3.4. Контроль облікового забезпечення наявності та руху запасів 3.5. Узагальнення результатів контролю виробничих запасів на підприємстві Розділ 4. Контроль наявності та руху виробничих запасів в умовах комп’ютерної системи обліку 4.1. Аналіз сучасного програмного забезпечення автоматизації бухгалтерського обліку 4.2. Принципи вибору та вимоги до програмного забезпечення 4.3. Обґрунтування вибору програмного забезпечення для автоматизації контролю наявності та руху виробничих запасів 4.4. Загальна характеристика обраного програмного забезпечення 86 4.5. Контроль наявності та руху виробничих запасів в умовах комп‘ютерної бухгалтерії 88 4.6. Обґрунтування вибору типу обчислювальної техніки 91 Розділ 5. Охорона праці та стан цивільного захисту на підприємстві 5.1. Охорона праці в ПП «Юхимівське» 5.2. Охорона праці працівників бухгалтерії 5.3. Рекомендації по покращанню умов праці в господарстві 97 5.4. Стан цивільної оборони в ПП «Юхимівське» Висновки та пропозиції Список використаної літератури Додатки відсутні

Висновок

Для здійснення стабільного процесу виробництва на підприємстві мають постійно бути оборотні засоби в матеріальній формі. Так, підприємство повинно мати в необхідних розмірах запаси сировини і матеріалів, насіння, кормів, нафтопродуктів та інших цінностей. При їх витрачанні збільшуються витрати на виробництво, результатом якого є створення готової продукції.

Отже, оборотні засоби в ПП «Юхимівське» набувають матеріальної форми на двох стадіях кругообігу: на першій в результаті процесу закупок (постачання) витрачаються гроші і одержуються виробничі запаси; на другій стадії в результаті процесу виробництва матеріальні запаси перетворюються в нову готову продукцію. Таким чином здійснюється оборот засобів протягом одного виробничого циклу в досліджуваному ПП «Юхимівське».

Розглянувши економічну сутність виробничих запасів випливає, що запаси визначаються активом, якщо існує ймовірність того, що підприємство отримає в майбутньому економічні вигоди. пов’язані з їх використанням, та їх вартість може бути достовірно визначена.

Особливого значення при успішному створенні раціональної методології контролю виробничих запасів набувають теоретичні дослідження побудови системи контролю підприємницької діяльності за різних форм власності і різних форм господарювання, на базі чого розроблені прикладні питання контролю виробничих запасів.

Слід зазначити, що вагоме місце посідає і нормативно-правове забезпечення на підприємстві, адже завдяки йому визначаються основні принципи організації, порядок та послідовність здійснення внутрішньогосподарського контролю на досліджуваному ПП «Юхимівське».

З аналізу фінансового стану ПП «Юхимівське» випливає, що підприємство має ряд ознак для успішного господарювання. Перш за все слід зазначити про сприятливе місце розташування – родючість ґрунтів, що дозволяють отримувати високі врожаї з основних видів економічної діяльності – вирощування зернових та технічних культур, а також мала віддаленість від ст. Ярошинка Південно-Західної залізниці, що дозволяє швидку реалізацію певних видів продукції до ринків збуту.

Проаналізувавши фінансові показники ПП «Юхимівське» можна виділити такі зміни. Загальна сума капіталу, з кожним роком збільшується, що є позитивним для господарської діяльності, тобто відображає його розширення.

Варто зазначити, що збільшення основних фондів супроводжується щорічним зменшенням коефіцієнту зносу, що також позитивно характеризує діяльність ПП «Юхимівське».

Проаналізувавши склад та структуру доходів у ПП «Юхимівське» випливає, що сума доходів з кожним роком відображає тенденцію до збільшення, також ситуація спостерігається і у структурі витрат та відрахувань, що є негативною рисою у господарській діяльності ПП «Юхимівське». Та не зважаючи на це сума прибутку з кожним роком зростає, а це означає, що досліджуване ПП «Юхимівське» проводить правильну технічну політику.

Вагомий внесок у досягненні таких результатів в ПП «Юхимівське» внесла і облікова політика, адже облікова політика підприємства – це не просто сукупність ведення обліку, обраних, відповідно до умов господарювання, але й вибір методики обліку, яка надає можливість використовувати різні варіанти відображення фактів господарського життя в обліку. Іншими словами, облікову політику, в широкому розумінні можна визначити як управління обліком, а у вузькому – як сукупність способів ведення обліку (вибір підприємством конкретних методик ведення обліку). Слід відмітити і про правильно організовану систему бухгалтерського обліку та контролю на підприємстві.

Як система спостереження і перевірки процесу функціонування відповідного об’єкта, контроль здійснюється з метою встановлень відхилень від заданих параметрів. Процес контролю передбачає вивчення, виявлення, фіксацію, аналіз, порівняння проблем, а також відображення в обліку змісту відхилень від суб’єкта господарювання, виявляють фактори, що викликали відхилення, а також визначають ступінь їх впливу, проводять підготовку інформаційної бази для прийняття управлінських рішень.

Отже, внутрішній контроль – це процес, який забезпечує відповідність функціонування конкретного об’єкта прийнятим управлінським рішенням і спрямований на успішне досягнення поставленої мети.

На сьогоднішній день проаналізувавши стан охорони праці в господарстві ПП «Юхимівське» можна зробити висновок про те, що інженер по охороні праці не справляється зі своїми обов’язками. Оперативна робота і контроль за станом охорони праці не проводиться систематично. Основна причина цих недоліків полягає у тому, що в господарстві спочатку не було інженера по охороні праці та з боку керівництва здійснювався поганий контроль стосовно охорони праці.

Для усунення цих недоліків в ПП «Юхимівське» потрібно: налагодити водопостачання; дообладнати кабінет охорони праці новими нормативними актами; обладнати механічні пральні для прання спецодягу; побудувати пожежні водоймища на території адміністративного будинку для гасіння можливих пожеж; забезпечити працівників, які зайняті на роботах зі шкідливими умовами праці засобами індивідуального захисту.

Для збереження цінностей у ПП «Юхимівське» створене складське господарство, яке складається з трьох матеріальних складів: одного складу паливно-мастильних матеріалів, одного плодосховища і складу отрутохімікатів. Всі склади капітальні, забезпечені необхідною кількістю обладнання, в них створені сприятливі умови для праці складських працівників.

Періодично у ПП «Юхимівське» проводяться інвентаризації виробничих запасів, готової продукції, матеріалів, пального. Під час інвентаризацій виявляють нестачу чи лишки матеріалів - це є недоліком роботи матеріально-відповідальних осіб. Тому, щоб покращати трудову дисципліну роботи матеріально-відповідальних осіб, потрібно проводити не тільки планову інвентаризацію в кінці року але і позапланові інвентаризації на протязі всього року. Застосування обчислювальної техніки теж дозволить покращити цю ситуацію.

Пропонується розробити на підприємстві графік здачі звітів матеріально-відповідальними особами, та ознайомити їх з ним; застосовувати проміжні відомості для підрахунку руху у одної матеріально-відповідальної особи, з метою усунення дублювання даних первинних документів, звітів матеріально-відповідальних осіб та листів розшифровок до журналу-ордера №10.

Застосування комп'ютерних засобів обробки інформації дозволяє в будь-який час отримати необхідні дані про залишки товарно-матеріальних цінностей, як загальною сумою по рахунку матеріальних цінностей, так і в розрізі окремого виду цінностей, автоматизувати друк всіх звітних форм.

Зручність полягає в тому, що всю інформацію можна вивести на друк. Таким чином, бухгалтер може отримати інформацію про те, яка кількість тих чи інших цінностей є в наявності на певну дату, які надходження і вибуття відбулися по цих цінностях за певний період.

Отже, в сучасних умовах господарювання для контролю фінансово-господарської діяльності підприємства доцільним є проводити внутрішній контроль, до функцій якого входить оперативний, поточний і ретроспективний контроль діяльності підприємства за наказом керівника чи власників. Крім того, він може надавати консультативні послуги щодо прогнозів виробництва продукції, а це є важливою умовою в конкурентній боротьбі на внутрішньому і зарубіжному ринках, запобігання виробничим витратам. Таким чином, при правильній організації внутрішнього контролю підприємство зможе функціонувати на високому рівні, що забезпечить йому отримання максимально можливих прибутків.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення