Дипломна робота «Аналіз фінансово-майнового стану ТзОВ "Галпак"», 2008 рік

З предмету Фінанси підприємства · додано 11.03.2009 09:27 · від Nataly · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 1. Економічний підхід до аналізу фінансово-майнового стану підприємства 1.1. Економічний зміст поняття фінансово-майнового стану та завдання його аналізу 1.2. Методика аналізу показників фінансово-майнового стану підприємства 1.3. Методика аналізу причин зміни та шляхів покращення фінансово-майнового стану підприємства 2. Економічна оцінка фінансово-майнового стану ТзОВ „Галпак” 2.1. Загальна характеристика господарської діяльності ТзОВ „Галпак” 2.2. Аналіз показників фінансово-майнового стану ТзОВ „Галпак” 2.3. Аналіз причин зміни та шляхів покращення фінансово-майнового стану ТзОВ „Галпак”. Висновки та пропозиції Список використаної літератури Додатки

Висновок

Отож, відповідно до поставленої в роботі мети було проведено аналіз фінансово-майнового стану ТзОВ „Галпак” та визначено причини виникнення кризових явищ на підприємстві.

За результатами аналізу фінансового стану ТзОВ „Галпак” за 2005-2007рр. можна зробити такі загальні висновки:

• зростання вартості майна підприємства протягом 2006-2007 рр. відповідно на 26,1 % та 8,5 %, з одного боку, може означати, що організація планує розширювати свою діяльність та авансує значні кошти у свій розвиток з цією метою (підтвердженням цьому є також і те, що у 2007р. вартість необоротних активів зростала значно швидшими темпами, ніж оборотних), проте, з іншого боку, враховуючи, що темпи приросту виручки від реалізації значною мірою відстають від темпів приросту майна, таку динаміку не можна оцінити як однозначно позитивне явище на даний момент;

• підприємство переживає кризу ліквідності та нестачу власного оборотного капіталу;

• усі показники фінансової стійкості знаходяться на рівні набагато нижчому за теоретично обґрунтований, і хоча у 2007р. спостерігається деяке покращення, фактичні значення показників все ж не досягають нормативних;

• аналіз показників наявності та достатності джерел формування важколіквідних активів (необоротних активів та запасів) підприємства показав, що загальної величини основних джерел недостатньо для форму важколіквідних активів ТзОВ „Галпак”, хоч протягом 2006-2007р. спостерігається поступове зменшення величини цієї нестачі. При цьому слід зауважити, що водночас сума нестачі власних та довгострокових джерел з часом збільшується (тобто, вартість важколіквідних активів зростає швидшими темпами, ніж величина довгострокових джерел їх формування). Отже, позитивна на перший погляд динаміка показника нестачі загальної величини джерел формування важко ліквідних активів зумовлена головним чином збільшенням суми одержаних короткострокових кредитів банків.

Серед причин, що призвели до погіршення показників фінансового стану, виходячи із результатів аналізу, слід вважати недосконалість менеджменту підприємства у сфері фінансової та виробничо-збутової політики:

• великою проблемою є брак власних і довгострокових позикових коштів, оскільки не лише оборотні, а й значна частина необоротних активів підприємства сформована за рахунок короткострокового позикового капіталу;

• позитивним є те, що протягом 2005-2007рр. темпи приросту власного капіталу та довгострокових зобов‘язань значно перевищували темпи приросту короткострокового позикового капіталу, внаслідок чого частка короткострокових зобов‘язань скоротилась з 94,3% до 83,2%. Однак така значна питома вага короткострокових пасивів у загальній їх сумі призводить до порушення ліквідності та фінансової стійкості ТзОВ „Галпак”;

• протягом аналізованого періоду значну частку в оборотних активах займає дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги (більше ніж 85%), що свідчить про надто ліберальну збутову політику підприємства (для порівняння: за даними Державного комітету статистики України частка дебіторської заборгованості в оборотних активах промислових підприємств у 2005р. становила в середньому 60,2%, а у 2006р. зменшилась до 59,3% [17, ст. 61])

• сильною стороною підприємства можна вважати те, що протягом аналізованого періоду середня тривалість залучення в оборот коштів від кредиторів є майже втричі більшою за

Детальніший аналіз стану та руху основних засобів ДП “Сімексбуд” показав, що коефіцієнт зносу основних засобів на кінець 2007р. становить 33,38%. Але насторожує той факт, що знос активної частини основних засобів є вищим за середній по підприємству, і становить на кінець 2007р. 36,91%. При цьому у 2007р. коефіцієнт оновлення основних засобів загалом — 39,73%, та їх активної частини зокрема — 29,82%, а відповідні коефіцієнти вибуття основних засобів становили 0,29% та 0. Це позитивна ознака, хоча той факт, що пасивна частина основних засобів оновлюється інтенсивніше, ніж активна, в довгостроковому періоді може свідчити про негативну тенденцію до зниження реальних виробничих потужностей підприємства. Виходячи з вищесказаного, підприємству доцільно було б приділити більше уваги нарощування своїх виробничих потужностей за рахунок активної частини основних засобів. Певний резерв коштів для цього можна отримати за рахунок продажу надлишкової частини пасивних основних засобів. для Виявлення останньої необхідно провести детальніший аналіз завантаження виробничих і невиробничих площ та інтенсивності використання інших основних засобів підприємства.

Щодо політики проведення розрахунків з дебіторами, то тут слід вжити усіх можливих заходів щодо мінімізації термінів здійснення таких розрахунків з метою зменшення суми оборотних коштів, що вилучаються з обороту підприємства. Якщо проведення таких заходів неможливо, то доцільно вдатися до процедури рефінансування дебіторської заборгованості через банки або інші фінансово-кредитні установи.

У сфері управління кредиторською заборгованістю необхідно здійснити ряд заходів щодо її реструктуризації. Наприклад, укласти договір про продовження термінів користування кредитом і перевести частину позикових коштів з розряду поточних зобов’язань у довгострокові. Можливий також інший варіант виходу із ситуації нестачі довгострокових пасивів — залучення інвестора із-зовні.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення