Курсова робота «Організація функціонування оборотних коштів підприємства», 2008 рік

З предмету Економіка підприємства · додано 10.03.2009 17:08 · від Thunder · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 Розділ 1. Теоретичні аспекти організації функціонування оборотних коштів на підприємстві 5 1.1. Оборотні кошти, їх сутність та класифікація 5 1.2. Особливості формування операційного циклу оборотних коштів підприємства 9 1.3. Формування системи управління оборотними коштами на підприємстві 12 Розділ 2. Методологічні аспекти оцінки функціонування оборотних коштів на підприємстві 16 2.1. Загальна оцінка стану оборотних коштів АТЗТ «*********** 16 2.2. Аналіз використання оборотних коштів на підприємстві 19 Розділ 3. Шляхи підвищення ефективності використання оборотних коштів 25 3.1. Оптимізація структури оборотних коштів на підприємстві. 25 3.2. Шляхи прискорення обертання коштів підприємства 29 3.3. Ефективність використання оборотних коштів 32 Висновки 37 Список використаних джерел

Висновок

В процесі проведеного дослідження можна зробити наступні висновки:

1. Оборотні кошти – це кошти, які лежать в основі оборотних виробничих фондів підприємства та фондів обігу, необхідні для забезпечення безперервного процесу виробництва, реалізації продукції та отримання прибутку. До оборотних виробничих фондів належать сировина, основні і допоміжні матеріали, тара, запасні частини для ремонтів, малоцінні та швидкозношувані предмети, незавершене виробництво, напівфабрикати власного виробництва та витрати майбутніх періодів.

2. Організація та управління оборотними активами підприємства пов'язане з конкретними особливостями формування його операційного циклу. Операційний цикл представляє собою період повного обороту всієї суми оборотних активів, у процесі якого відбувається зміна окремих їх видів.

3. Складність задач, пов'язаних з управлінням оборотними активами визначають обсяг оборотного капіталу, який використовується в операційному процесі, різні види активів, що формуються за рахунок даного капіталу, визначна його роль у прискоренні обороту капіталу й забезпеченні постійної платоспроможності підприємства, а також ряд інших умов. Механізм реалізації комплексу цих завдань відображається у системі управління оборотними активами, що розробляється на підприємстві.

4. Система управління оборотними активами представляє собою частину загальної фінансової стратегії підприємства, що полягає у формуванні необхідного обсягу і складу оборотних активів, раціоналізації й оптимізації структури джерел їх фінансування.

5. Для нормальної діяльності підприємства виробничі запаси мають бути оптимальними. Це означає, що підприємство повинно мати обґрунтовані розрахунки щодо їх потреби, налагоджені постійні канали з постачальниками, які успішно виконують свої договірні зобов'язання, обґрунтовані норми матеріальних запасів для внутрішнього використання.

6. Збільшення залишків готової продукції негативно впливає на фінансовий стан підприємства (заморожування капіталу, зменшення його обертання, відсутність коштів на поточному рахунку, необхідність залучення додаткових коштів, зростання кредиторської заборгованості перед бюджетом та кредиторами, поява збитків тощо).

7. Оцінивши загальний стан оборотних коштів АТЗТ «***», можна зробити висновки, що їх структура і динаміка в цілому є нормальними: збільшення грошових коштів в національній валюті, а також зменшення залишків готової продукції та дебіторської заборгованості позитивно характеризують управління оборотними коштами на підприємстві.

8. Організація функціонування оборотних коштів в АТЗТ «***» відповідає вимогам ринку, що дозволяє пришвидшувати оборотність коштів та отримувати додаткову економію за рахунок вивільнення оборотних коштів з обороту. Проте підприємству необхідно і надалі підтримувати оптимальну структуру оборотних коштів для забезпечення ефективного функціонування підприємства в майбутньому.

8. Оптимізація оборотних коштів повинна виходити з вибраного підходу щодо формування оборотних активів, забезпечуючи заданий рівень співвідношення ефективності їх використання і ризику. Одним з основних напрямів удосконалення управління оборотними коштами та їх оптимізації є забезпечення мінімізації втрат оборотних активів у процесі їх використання.

9. Підприємству необхідно приділяти особливу увагу оптимізації співвідношення постійної та змінної частин оборотних активів. Сезонні особливості суттєво впливають на обсяг потреби в окремих видах оборотних активів для здійснення операційної діяльності.

10. Усі види оборотних активів тією чи іншою мірою є ліквідними, окрім витрат майбутніх періодів і безнадійної дебіторської заборгованості. Загальний рівень ліквідності повинен забезпечувати необхідний рівень платоспроможності підприємства за поточними фінансовими зобов'язаннями. З цією метою з урахуванням обсягу й графіка майбутнього платіжного обороту повинна бути визначена частина оборотних активів у формі коштів, високо- і середньоліквідних активів.

11. Оборотні активи повинні приносити визначений прибуток при їх використанні у виробничо-збутовій діяльності підприємства. Водночас окремі види оборотних активів можуть приносити підприємству прямий прибуток у процесі фінансової діяльності у формі відсотків і дивідендів.

12. Економія оборотних фондів виражається в зниженні питомих витрат сировини, матеріалів, палива та забезпечує виробництву великі економічні вигоди. Вона, насамперед, дає можливість з даної кількості матеріальних ресурсів виробити більше готової продукції і виступає як одна із серйозних передумов збільшення масштабів виробництва.

13. Визначальними при раціональному розміщенні оборотних коштів є такі чинники, як вид господарської діяльності, обсяг виробництва; рівень технології та організації виробництва; термін виробничого циклу; система постачання необхідних товарно-матеріальних цінностей і реалізації продукції та ін. Залежно від розміщення, умов організації виробництва й реалізації продукції оборотні кошти мають різний рівень ліквідності, а отже, і ризику використання.

14. Ефективність використання оборотних коштів залежить від багатьох факторів, які можна розділити на зовнішні, що роблять вплив поза залежністю від інтересів підприємства, і внутрішні, на які підприємство може і повинне активно впливати.

15. При існуючих темпах інфляції отриманий підприємством прибуток доцільно направляти насамперед на поповнення оборотних коштів. Темпи інфляційного знецінення оборотних коштів приводять до заниження собівартості і перетоку їх у прибуток, де відбувається розпилення оборотних коштів на податки і невиробничі витрати.

16. Раціональна організація виробничих запасів є важливою умовою підвищення ефективності використання оборотних коштів. Основні шляхи скорочення виробничих запасів зводяться до їх раціонального використання; ліквідації наднормативних запасів матеріалів; удосконалюванню нормування; поліпшенню організації постачання, у тому числі шляхом установлення чітких договірних умов постачань і забезпечення їхнього виконання, оптимального вибору постачальників, налагодженої роботи транспорту.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення