Курсова робота «Капітал підприємства та його економічна сутність», 2007 рік

З предмету Економіка підприємства · додано 07.03.2009 17:07 · від Юлія · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 Розділ 1. Теоретичні основи формування капіталу підприємства 5 1.1. Сутність капіталу підприємства. 5 1.2. Особливості формування складових власного капіталу підприємства 7 1.3. Місце позичкового капіталу в розвитку підприємства 9 Розділ 2. Загальна оцінка фінансової діяльності ВАТ «Укрнафта 12 2.1. Загальна характеристика діяльності ВАТ «Укрнафта 12 2.2. Дослідження наявної структури капіталу на підприємстві13 2.3. Факторний аналіз прибутку від реалізації продукції (робіт, послуг)26 Розділ 3. Оптимізація структури капіталу на підприємстві 32 3.1. Форми реалізації структури капіталу 32 3.2. Заходи щодо забезпечення реалізації структури капіталу 37 Висновок 43 Список використаної літератури 46 Додатки 48

Висновок

Під час виконання даної курсової роботи ми переконалися, що капітал підприємства є наріжним каменем розвитку системи підприємництва. З його допомогою можна стимулювати або стримувати розвиток будь-якого суб'єкта господарювання. Ефективність діяльності останнього значною мірою залежить від рівня розвитку та вдосконалення системи управління капіталом.

Капітал завжди виступає необхідним атрибутом діяльності - від моменту створення підприємства до його ліквідації або реорганізації. Важливою характеристикою будь-якого підприємства є ефективність його управлінської системи, У процесі проведеного мною теоретичного дослідження було визначено наступне:

1) з урахуванням існуючих підходів до тлумачення поняття «капітал», поданих в економічній літературі, та його характерних ознак, капітал підприємства трактуватимемо як сукупність економічних благ у грошовій, матеріальній та нематеріальній формах, які залучаються в економічний процес діяльності суб'єкта господарювання з метою їх відтворення та отримання доходу;

2) капітал підприємства характеризується багатоманітністю образів, в яких він виступає. При цьому найважливішим вважається його поділ на власний і позиковий - у процесі формування та основний і оборотний – у процесі використання.

3) як власні, так і позикові джерела капіталу мають переваги і недоліки. Підприємство, яке використовує тільки власний капітал, має високу фінансову стійкість, але обмежує свій розвиток, не використовуючи можливості приросту прибутку на позиковий капітал. При частковому ж використанні позикового капіталу виникає ризик погіршення фінансового стану підприємства, але виникає можливість приросту розширення обсягів господарської діяльності підприємства, підвищення його ринкової вартості.

Здійснене мною аналітичне дослідження ВАТ «Укрнафта» дає можливість зробити наступні висновки:

1. Структура капіталу компанії формується під впливом як внутрішніх, так і зовнішніх факторів. Для досліджуваного підприємства за період з 2005 по 2006 роки значних змін в структурі не відбувалося, основна доля капіталу- власний капітал, якиї становить 87% в 2005 році та 80% в 2006 році.

2. Щодо змін в структурі власного капіталу за 2 роки, то було відмічено, що беззаперечним основним джерелом формування власного капіталу є нерозподілений прибуток (непокритий збиток), основне джерело нагромадження майна підприємства чи організації. Це частина валового прибутку, що залишилася після сплати податку на прибуток у бюджет і відволікання засобів за рахунок прибутку на інші цілі.

Щорічне зростання суми цього джерела зумовлене зростанням прибутку підприємства.

3. Проведений аналіз структури залученого капіталу свідчить про те, поточні зобов’язання є основним джерелом формування залучених коштів, що підриває стійкість фінансового стану компанії, так як з капіталом короткострокового використання необхідна постійна оперативна робота, спрямована на контроль за своєчасним їх поверненням і на залучення в оборот на нетривалий час інших капіталів.

4. Щодо впливу факторів на структуру капіталу підприємства можна зробити висновок, що на нього, в тім як і на загальну діяльність підприємства впливають усi негативнi явища як в економiчнiй, так i в полiтичнiй та соцiальнiй сферах життя держави - iнфляцiйнi процеси, зниження обсягiв виробництва, заборгованiсть заробiтної плати та соцiальних виплат населенню, недостатнє фiнансування бюджетної сфери.

5. Фінансовий стан підприємства, який залежить від формування і використання капіталу, є задовільним, що сприяє нормальному функціонуванню ВАТ «Укернафта» і досягнення ним очікуваних результатів діяльності.

6. Аналіз середньозваженої вартості капіталу показав, що її збільшення зумовлене залученням довгострокових кредитів банку та зростанням вартості джерела „прості акції”.

Для вирішення питання оптимізації структури капіталу була розглянута модель оптимізації на основі критерію максимізації прогнозуючої рентабельності власного капіталу та показника фінансового левериджу.

Мною була проаналізована структура капіталу ВАТ "Укрнафта" за період з 2005 по 2006 рік. Обсяг позичкового капіталу що використовувався за цей період забезпечував зниження рентабельності власного капіталу згідно з показником фінансового левериджу. Була поставлена задача визначити, а чи оптимальний обсяг позичкового капіталу використовувало підприємство на той період. Для цього було побудовано 5 оптимізаційних моделей, які передбачали перебір фактично можливих структур капіталу підприємства. Відповідно розрахунки показали, що найбільш ефективної структури капіталу підприємство набуло при співвідношенні власного та позичкового капіталу 87,8 : 12,2%. Така структура забезпечила рентабельність власного капіталу 29,9%. Подальше збільшення долі позичкового капіталу призвело до зменшення рентабельності власного капіталу.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення