Курсова робота «Особистісне самовизначення в ранній юності», 2008 рік

З предмету Психологія, педагогіка · додано 06.03.2009 16:50 · від Виталий · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 І. Теоретичний аналіз основних психолого - педагогічних підходів до процесу формування особистісного самовизначення в ранній юності 7 1.1. Характеристика процесу особистісного самовизначення старшокласників 7 1.2. Зарубіжні дослідження в області дослідження процесів самовизначення в ранній юності 13 1.3. Психологічні детермінанти ціннісних орієнтацій юнаків і дівчат. Я-концепція у молодих людей 15 1.4. Особливості впливу соціокультурних умов життя юнаків і дівчат на їх особистісне самовизначення у вимірі цінностей сучасної сім'ї 20 Іі. Психологічні умови особистісного самовизначення в період ранньої юності 25 2.1. Основні чинники розвитку особистості старшокласників 25 2.2. Процедура проведення дослідження 27 2.3. Аналіз результатів констатуючого експерименту 30 Висновки 37 Список використаної літератури 42

Висновок

Сформулюємо основні підсумки роботи, які підтверджують висунуту гіпотезу.

Здійснено теоретичний аналіз основних психолого-педагогічних підходів до процесу формування особистісного самовизначення суб`єкта, його основних детермінант. Встановлено, що особистісне самовизначення є процесом свідомого визначення суб'єктом власної внутрішньої сутності та місця в системі суспільних відносин; воно має ціннісно-смислову природу і виражається в активному ставленні особистості до себе та оточуючої дійсності.

Центральним моментом самовизначення як інтегруючого компонента розвитку особистості є усвідомлення суб`єктом потреби у самопізнанні, самозміні, саморозвитку. Процес особистісного самовизначення юнаків та дівчат зумовлюється системою їх ціннісних орієнтацій.

Специфіка сучасної ситуації розвитку, охоплюючи комплекс внутрішніх (індивідуальних, вікових) та зовнішніх (соціокультурних) умов, детермінує процес особистісного самовизначення як центрального новоутворення юнацького віку, що виражається у необхідності формування в учнів як стійкої системи поглядів, принципів, переконань, так і високої лабільності, гнучкості у процесі вирішення життєво важливих завдань.

Важливими психологічними умовами особистісного самовизначення при цьому є високий рівень особистісної зрілості, що виражається у досягненні відповідного ступеня сформованості ієрархічної структури ціннісних орієнтацій та соціально значущої спрямованості особистості старшокласника, що відбиває їх змістовний аспект.

Узагальнення результатів дослідження дало підстави для наступних висновків:

1. Самовизначення, зокрема його ціннісний аспект, належить до визначальних характеристик особистості. Здатність до самовизначення – атрибутивна властивість людини, яка утверджує особистісний спосіб буття.

Вивчення проблеми ціннісного самовизначення особистості з позицій холістичного підходу дозволяє об’єднати змістовий (телеологічний), функціональний (каузальний) і генетичний вектори аналізу. Трактування особистості як суб’єкта саморозвитку в контексті генезису аксіосвідомості передбачає уявлення про ціннісне самовизначення індивіда як поступальну реалізацію свого суб’єктного потенціалу, в результаті чого особистість оволодіває онтогенетично вищими рівнями суб’єктності.

Розгортання спектру суб’єктності виступає джерелом саморозвитку та становлення особистості як біосоціодуховної істоти. Ціннісне самовизначення є проявом внутрішньої, психологічної свободи і завжди передбачає вибір тієї чи іншої альтернативи з числа наявних.

Здійснюючи самовизначення, особистість проявляє незалежність від зовнішніх обставин, реалізує самодетермінацію, актуалізує суб’єктне начало, прилучаючись таким чином до загальнолюдських цінностей.

Здатність до самовизначення є показником зрілої особистості, яка прагне реалізувати свій потенціал повною мірою. Цінності забезпечують можливість піднятись над причинно-наслідковою даністю і оцінити наявний емпіричний ряд під кутом зору телеологічної перспективи.

Ціннісне самовизначення часто супроводжується життєвою кризою, що вимагає перебудови ціннісно-смислової сфери особистості. Продуктивним результатом такої кризи слід вважати вихід на якісно вищий рівень особистісного розвитку і самоактуалізації, що пов’язано з гармонізацією диспозиційної структури Я-концепції.

2. У старшому шкільному віці ціннісне самовизначення є актуальною потребою і насущним екзистенційним завданням. Його здійсненню сприяють наступні передумови: розвиток когнітивної (абстрактно-понятійної) і емоційно-вольової (довільність, ієрархізованість, інтелектуалізованість, опосередкованість) сфер, підвищена сензитивність до засвоєння соціокультурних цінностей та норм, становлення індивідуальної оцінно-ставленнєвої структури, зокрема світогляду, усвідомлена необхідність обрати професію чи рід заняття.

Ціннісне самовизначення в ранній юності відбувається на наступних рівнях, які підпорядковуються принципу ієрархії: реактивне (дорефлексивне) самовизначення – рівень відносного суб’єкта, прагматичне (рольове) самовизначення – рівень моносуб’єкта, моральне і соціальне самовизначення – рівень полісуб’єкта, екзистенційне, в т. ч. професійне самовизначення – рівень метасуб’єкта, есхатологічне самовизначення – рівень абсолютного суб’єкта.

Самовизначення на кожному з цих рівнів спрямовується ціннісними орієнтаціями на істину (пізнавальна діяльність), користь (практична діяльність), справедливість (комунікативна діяльність), добро (моральна діяльність), красу (творча діяльність) і гармонію зі світом і собою (духовна практика).

Головним смислоутворювальним мотивом кожної діяльності є мотив самореалізації в цій діяльності, який необхідно усвідомити. Через недостатній розвиток ціннісно-смислової сфери останні два рівні самовизначення у старшокласників можуть не проявлятися.

3. Операціоналізована концептуальна модель ціннісного самовизначення старшокласників, що лягла в основу психодіагностичного блоку методик психолого-педагогічного експерименту, була задана принципом інтегральної суб’єктності З.С.Карпенко, теоретичними положеннями про рівні мотивації в структурі цільової спрямованості Я.В.Васильєва і рівні репрезентації смисложиттєвих орієнтацій Д.О.Леонтьєва.

4. Експериментально підтверджено припущення про те, що спеціально сконструйований тренінг ціннісного самовизначення розширює діапазон усвідомлюваних мотивів цілісної життєдіяльності, переструктуровує цінності - цілі на основі реорганізації суб’єктних властивостей (цінностей-засобів) і забезпечує онтогенетично більш високий, здебільшого моральний та екзистенційний, рівні самовизначення старшокласників.

Проведення тренінгу ціннісного самовизначення спричинило наступні зміни в ціннісно-смисловій сфері старшокласників: актуалізацію суб’єктного потенціалу на вищих рівнях функціонування особистості, субординацію й конкретизацію цілей життєдіяльності, гармонізацію Я-концепції та розвиток асертивної поведінки, підвищення відповідальності за напрям і спосіб самореалізації, розблокування творчих інтенцій особистості, зростання сили “Я”, узгодженості особистісних цінностей та суб’єктних властивостей.

Експериментальне дослідження підтвердило доцільність і перспективність застосування холістичного підходу при створенні корекційно - розвивальних програм з метою оптимізації ціннісного самовизначення на різних етапах онтогенезу.

Теоретичне значення роботи полягає у поглибленні уявлень про самовизначення особистості в юнацькому віці.

Практичне значення дослідження полягає у розробці системи ефективного психологічного забезпечення процесу особистісного самовизначення старшокласників.

Сформульовані у роботі психолого-педагогічні рекомендації можуть бути використані вчителями, вихователями, організаторами психологічних служб шкіл та професійно-технічних закладів освіти.

Вірогідність та надійність отриманих результатів забезпечується методологічною обґрунтованістю засадних положень дослідження, використанням взаємодоповнюючих методів, адекватних його меті, об'єкту, предмету та завданням, а також належною обробкою даних експериментальної роботи.

Специфіка сучасної соціальної ситуації розвитку визначає особливості процесу особистісного самовизначення як центрального новоутворення ранньої юності. При цьому найістотнішими психологічними умовами, що сприяють оптимізації цього процесу, є соціальна спрямованість та високий рівень сформованості ієрархічної структури ціннісних орієнтацій старшокласників.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?