Курсова робота «Організація обліку поточних зобов'язань», 2006 рік

З предмету Бухгалтерський облік · додано 04.03.2009 10:09 · від julia · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ. 1.Визначення та класифікація поточних зобов’язань. 2.Визнання та оцінка поточних зобов’язань у обліку і звітності. 3.Первинний облік операцій з поточними зобов’язаннями. 4.Аналітичний і синтетичний облік поточних зобов’язань. 5.Облік короткострокових кредитів в банку. Облік зобов’язань за товари, роботи, послуги. Облік векселів виданих. Облік розрахунків з оплати праці. Облік зобов’язань за іншими розрахунками. 6.Формування показників балансу про поточні зобов’язання. Висновки. Список використаної літератури.

Висновок

Курсова робота виконана на тему: "Облік поточних зобов'язань". Метою курсової роботи є дослідження теорії та практики організації обліку поточних зобов'язань на прикладі Рівненської механізованої дистанції вантажно-розвантажувальних робіт.

В першому розділі курсової роботи проведено економіко – організаційну характеристику досліджуваного підприємства. Дане підприємство не є юридичною особою, а оскільки є структурним підрозділом Львівської Дистанції має обмежені права і обов'язки, здійснює свою діяльність згідно Статуту. Основними видами діяльності підприємства є забезпечення потреб народного господарства та населення у розвантаженні і навантаженні вантажів, виконання державного замовлення; забезпечення безпеки руху, збереження вантажів, що перевозяться, організація та забезпечення руху поїздів, та ін.

Наступним етапом дослідження було визначення дефініцій, що стосуються обраної теми. Методологія та порядок розкриття поточних зобов'язань регламентуються Положенням ( стандартом ) бухгалтерського обліку 11 "Зобов'язання". Згідно П(С)БО 11 Поточні зобов'язання - зобов'язання, термін погашення яких до 12 місяців, або до одного операційного циклу, якщо він довший за рік.

На даному підприємстві до поточних зобов'язань відносяться:

- кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги;

- заборгованість з оплати праці;

- заборгованість за страхування;

- інші поточні зобов'язання.

В третьому розділі вивчено організацію обліку поточних зобов'язань на прикладі Дистанції. На даному підприємстві порядок створення первинних документів, записів в регістрах та зберігання документів, регістрів, звітів встановлений згідно Закону України " Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999 р. № 996.

Облікові працівники даного підприємства створюють і передають первинні документи, які відносяться до сфери їх діяльності згідно графіку документообороту. На підприємстві первинні документи складаються на бланках типових і спеціалізованих форм, мають всі обов'язкові реквізити, відповідають всім вимогам щодо оформлення. По переліку форм первинних документів з обліку поточних зобов'язань на даному підприємстві розроблена таблиця.

Далі поетапно було досліджено особливості організації аналітичного і синтетичного обліку по кожній статті поточних зобов'язань. По зобов'язанням за платежами розроблена таблиця в якій наводиться характеристика тих зборів, обов'язкових платежів, які нараховує і сплачує дане підприємство.

В наступному розділі було досліджено методику підготовки та складання форм звітності, які містять інформацію по поточним зобов'язанням. Такими формами звітності є :

- фінансової - Баланс ( ф. № 1- м)

- податкової – Розрахунок єдиного податку, довідка форми 1 – ДФ

- спеціальної – Розрахункові відомості по соціальним зборам

- статистичної – Звіт з праці, Звіт про використання робочого часу, Звіт про дебіторів і кредиторів.

Підсумовуючи дане дослідження можна зробити висновок, що всі завдання дослідження, які були покладені на початку роботи було виконано. Було проаналізовано теоретичні аспекти даного питання, визначено як проводиться на практиці облік поточних зобов’язань перед вітчизняними та іноземними постачальниками.

Також вдалося встановити, що предметом обліку операцій із зобов'язаннями є господарські процеси та операції, пов'язані з розрахунками з постачальниками і підрядниками, з персоналом, бюджетом і позабюджетними фондами, іншими кредиторами, а також відносини, що виникають при цьому між сторонами. Основним об'єктом у даному випадку виступають розрахунки з кредиторами та постачальниками.

Ми визначили і джерела інформації для обліку і аудиту операцій з поточними зобов'язаннями, а саме:

Наказ про облікову політику підприємства.

Первинні документи з обліку поточних зобов'язань.

Облікові регістри, що використовуються для відображення операцій з обліку довгострокових і поточних зобов'язань.

Акти та довідки попередніх ревізій, аудиторські висновки та інша документація, що узагальнює результати контролю.

Звітність.

В курсовій роботі було наведено приклади основних бухгалтерських проведень, якими користується Рівненська механізована дистанція вантажно-розвантажувальних робіт Львівської Державної залізниці.

В цілому, можна сказати що облік поточних зобов’язань ведеться на підприємстві без відхилень від рекомендованого обліку.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення