Дипломна робота «Покращення фінансового стану ВАТ "Іскра" шляхом застосування методів фінансового менеджменту», 2007 рік

З предмету Менеджмент організації · додано 03.03.2009 14:23 · від kseniya_www · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 Розділ 1. Оцінка фінансового стану підприємства як основа ефективності фінансової діяльності 6 1.1. Значення та завдання аналізу фінансового стану підприємства 6 1.2. Зміст та методика проведення аналізу фінансового стану на підприємстві 15 1.3. Мета та завдання фінансового менеджменту 25 Розділ 2. Аналіз фінансово-господарської діяльності ВАТ «Іскра» 32 2.1. Характеристика ВАТ «Іскра» 32 2.2. Аналіз фінансового стану ВАТ «Іскра» 34 2.3. Аналіз рівнів, динаміки і структури фінансових результатів 41 2.4. Аналіз показників рентабельності підприємства 44 2.5. Аналіз ліквідності та фінансової стійкості підприємства 47 Розділ 3. Обґрунтування напрямів підвищення ефективності господарської діяльності ВАТ «Іскра» 52 3.1. Розробка організаційно-економічних заходів, спрямованих на підвищення ефективності господарської діяльності 52 3.2. Ресурсне та економічне обґрунтування розроблених пропозицій 65 3.3. Вплив запропонованих заходів на ефективність діяльності підприємства 68 Висновок 72 Список використаної літератури 76 Додатки 80

Висновок

Дана дипломна робота присвячена аналізу фінансового стану ВАТ «Іскра», що здійснює свою господарську діяльність в м. Львові. Основним видом діяльності даного підприємства є надання послуг по встановленню освітлення та реалізацію світлових приладів.

ВАТ «Іскра» знаходиться на загальній системі оподаткування, воно є платником податку на додану вартість і сплачує податок на прибуток від своєї діяльності.

Аналіз фінансового стану ВАТ «Іскра» було проведено за наступною методикою:

- було вивчено баланс підприємства, проведено його горизонтальний та вертикальний аналіз;

- досліджено звіт про фінансові результати підприємства, динаміку зміни доходів та витрат;

- проведено експрес-аналіз діяльності підприємства.

Аналіз фінансового стану підприємства показав, що на початок 2004 року основні засоби у структурі необоротних активів становили 13751 тис. грн., або 72,44 %. До кінця 2004 року вартість основних засобів зменшилась на 252 тис. грн. (за рахунок зносу) і склала у структурі необоротних активів – 71,29%. Збільшення первісної вартості основних фондів свідчить про введення в експлуатацію нового обладнання.

В загальному за 2004 рік сума необоротних активів в абсолютних одиницях зменшилась на 45,9 тис. грн., зменшилась і частка у складі майна підприємства з 71,13% до 62,34% (на 8,79%).

У 2005 році продовжується оновлення основних засобів про що свідчить збільшення їх первісної вартості на 21,8%. Збільшилась і частка необоротних активів на 6,16% в основному за рахунок зменшення оборотних на 6,2%. Сума активів збільшилась на 30,21%. В загальному сума майна підприємства за період 2004-2006рр збільшилась на 16605,1 тис. грн. (на 62,22%) причому частка необоротних активів, відсоток приросту яких склав 48,47%, зменшилась на 6,03 % а частка оборотних активів, приріст яких склав 96,14%, зросла на 6,02 % і зафіксувались на позначках 65,10 % і 34,84% відповідно. Це говорить про заміну на підприємстві застарілого обладнання новим, і ефективним його використанням.

Аналізуючи структуру оборотних коштів можна відмітити явне нарощування потужностей виробництва про що свідчить збільшення грошових коштів більш ніж у 20 разів, виробничих запасів на 16,45% та готової продукції на 112,11%. В той же час, збільшилася сума і частка дебіторської заборгованості за товари та послуги — в абсолютному вимірюванні на 2250,2 тис. грн., або на 143,02%. Це означає, що підприємство фактично кредитувало своїх партнерів по бізнесу, які вчасно не розраховувалися за товари та послуги, що надавалися підприємством. Але з іншого боку, якщо підприємство має надійних партнерів, то слід очікувати надходження коштів у наступних періодах, що поліпшить ситуацію з показниками ліквідності.

Джерелами фінансування оборотних активів за період 2004-2006 рр були власні кошти підприємства з часткою 57,73%, приріст яких склав 42,35% та позиковий капітал частка якого від загальної суми пасивів склала 42,27%. У 2005р підприємство отримало довгостроковий кредит банку на суму 7518,9 тис. грн., 3408 тис. грн. з яких було погашено у 2006р. Що до короткострокової заборгованості, то її приріст склав 46,55% а частка у складі пасиву зменшилась на 3,28% (за рахунок вище згаданих отриманих довгострокових кредитів). Аналізуючи склад короткострокової заборгованості слід відмітити збільшення у її складі кредиторської заборгованості у 4,5 рази - на 5228,9 тис. грн.. За 2006р зменшилась сума короткострокового банківського кредиту на 1929,4 тис. грн., його частка у складі короткострокових зобов’язань зменшилась на 23,29%.

Згідно проаналізованих даних слід відмітити наявність досить великої частки короткострокових заборгованостей, крім того закріпилася негативна тенденція до збільшення частки дебіторської заборгованості, готової продукції на складах та зменшення грошових коштів у національній валюті.

Темп зростання чистого доходу в основному вищий від темпу зростання доходу від реалізації на це вплинуло зменшення частки собівартості продукції на 33%, та зменшення витрат на збут на 4,33%. Горизонтальний аналіз свідчить про приріст в звітному році порівняно з попередніми усіх складових прибутку підприємства. Так, доход від реалізації продукції зріс на 39,69%, а чистий доход збільшився майже у 7 разів.

З даних таблиці видно, що підприємство спроможне погасити свої поточні зобов’язання:

• за рахунок грошових коштів 35% короткострокових зобов’язань;

• за рахунок грошових коштів та коштів у розрахунках з дебіторами –69% короткострокових зобов’язань;

• за рахунок усіх оборотних активів – 114% короткострокових зобов’язань.

За період 2004-2006 р підприємство значно покращило своє фінансове становище. На кінець 2006 р підприємство можна охарактеризувати як стійке і незалежне.

Розробляючи систему вдосконалення фінансового стану було запропоновано 2 основних напрямки :

1. вдосконалити асортиментну політику підприємства;

2. розробити інвестиційну стратегію із метою отримання додаткових прибутків від експлуатації невиробничих площ.

Одним із перших напрямків є перегляд асортиментного ряду та розробка маркетингової програми по реалізації продукції підприємства.

Розглядаючи аналогічні продукції світлових приладів, які поступили на український ринок, можна зробити висновок, що продукція ВАТ «Іскра» є дорожчою на 20% через що, її термін реалізації може тривати роками.

Саме тому, адміністрація ВАТ «Іскра» запропонувала зробити знижку на товари в розмірі 25%, і заключити договори про постачання під реалізацію терміном на 3 місяці. Це пришвидшить планову оборотність в 3,4 рази.

Завдяки цьому підприємство отримає темп приросту виручки від реалізації на 383,58%, а чистого прибутку на 714,95%. Плановий показник чистого прибутку на 2007 рік складає 30 351,4 тис.грн.

Розробляючи інвестиційну стратегію, слід зазначити, що підприємство хоча отримає в перший рік збитків на суму 64 тис.грн, проте доходи від здачі приміщення в оренду в наступні періоди складатимуть близько 144 тис.грн, і враховуючи плановий термін експлуатації приміщень – 7 років, підприємство за даний період отримає додатково 800 тис.грн доходу.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення