Дипломна робота «Фінансовий стан ВАТ «Київцемент» та шляхи його покращення», 2006 рік

З предмету Економіка підприємства · додано 03.03.2009 14:21 · від kseniya_www · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 РОЗДІЛ І. Теоретичні та методичні підходи до визначення та аналізу фінансового стану підприємств 7 1.1. Сутність та значення оцінки фінансового стану підприємств 7 1.2. Методи та прийоми аналізу фінансового стану підприємств 16 1.3. Інформаційне забезпечення оцінки та аналізу фінансового стану підприємств 24 РОЗДІЛ ІІ. Аналіз фінансово-господарської діяльності ВАТ "Київцемент" 33 2.1. Організаційно-виробнича та економічна характеристика ВАТ "Київцемент" 33 2.2. Експрес-аналіз фінансового стану підприємства 40 РОЗДІЛ ІІІ. Шляхи зміцнення фінансового стану ВАТ «Київцемент» 56 3.1. Заходи щодо поліпшення фінансового стану ВАТ «Київцемент» 56 3.2. Забезпечення стійкості фінансового стану в довгостроковому періоді 92 Розділ iv. Охорона праці. 71 4.1. Нормативне забезпечення охорони праці на підприємстві 71 4.2. Організація служби охорони праці на ВАТ «Київ цемент» 72 4.3. Умови праці на робочому місці працівника виробничого цеху та заходи щодо їх покращення 78 Висновок 83 Список використаної літератури 87 Додатки 90

Висновок

Головна мета фінансової діяльності - вирішити, де, коли і як використовувати фінансові ресурси для ефективного розвитку виробництва й одержання максимуму прибутку. Щоб вижити в умовах ринкової економіки і не допустити банкрутства підприємства, потрібно добре знати, як керувати фінансами, який повинна бути структура капіталу по складу і джерелам утворення, яку частку повинні займати власні засоби, а яку - позикові. Фінансовий стан підприємства – дуже ємне поняття, і навряд чи можна його охарактеризувати одним якимсь критерієм. Тому для характеристики фінансового стану застосовуються такі критерії, як фінансова стійкість, платоспроможність, ліквідність балансу, кредитоспроможність, рентабельність (прибутковість) і ін. Фінансова стійкість підприємства - такий стан його фінансових ресурсів, їхній розподіл і використання, що забезпечує розвиток підприємства на основі зростання прибутку і капіталу при збереженні платоспроможності і кредитоспроможності в умовах припустимого рівня ризику.

Аналіз фінансового стану передбачає оцінку діяльності підприємства в минулому, на сьогодні та в майбутньому; може здійснюватися як управлінським персоналом підприємства, так і будь-яким зовнішнім аналітиком, оскільки такий аналіз базується на загальнодоступній інформації - фінансовій звітності. Відповідно виділяють два види аналізу фінансового стану: внутрішній і зовнішній.

Внутрішній аналіз фінансового стану необхідний для задоволення власних потреб підприємства з метою забезпечення надходження грошових коштів, розміщення власних і залучених джерел таким чином, щоб отримати максимальний прибуток і уникнути банкрутства. Результати аналізу використовуються для планування, контролю і прогнозування фінансового стану підприємства.

Зовнішній аналіз проводиться аналітиками - сторонніми особами для підприємств, які не мають доступу до внутрішньої інформаційної бази. Його метою є прогнозування ступеня ризику вкладення інвестицій і рівня його доходності. Зовнішній аналіз менш деталізований і більш формалізований.

Методика аналізу фінансового стану залежить від поставлених цілей, а також різноманітних факторів інформаційного, часового, методичного, кадрового та технічного забезпечення. Передусім, аналітик визначає пріоритетні напрями дослідження, а після цього їх послідовність. Аналітична робота може проводитися у два етапи:

- попередня оцінка або експрес-аналіз фінансового стану;

- деталізований аналіз фінансового стану.

Основна мета експрес-аналізу - загальна оцінка майнового стану господарюючого суб'єкта, обсягу та структури залучених ним засобів, його ліквідності та платоспроможності, виявлення основних тенденцій їх зміни шляхом розрахунку невеликої кількості показників. Завдання експрес-аналізу полягає у простій і наочній оцінці фінансового стану господарюючого суб'єкту. Він проводиться за даними фінансової звітності, а отже, орієнтований в основному на зовнішніх користувачів (покупців, кредиторів, інвесторів, акціонерів, постачальників тощо) і завершується складанням висновку про недоцільність або необхідність більш глибокого та детального аналізу фінансового стану підприємства.

Отже, провівши аналіз фінансового стану ВАТ «Київцемент», можна зробити наступні висновки:

- Підприємство отримує доході від основної, інноваційної та інвестиційної діяльності.

- Питома вага операційних доходів в загальних надходженням підприємства за 2005 рік склала 86%.

- Доходи підприємства мають тенденцію до збільшення. Так протягом 2004-2005 року вони зросли на 114 811,4 тис грн., ( на 21,25%) протягом 2003-2005 року на 254 459,2 тис грн. ( на 163,5%).

- Витрати підприємства також відповідно зросли за 2004-2005 роки на 66 420,1 тис.грн ( на 12,52%), за 2003-2005 роки на 207 838,6 тис.грн (на 53,43%).

- Протягом 2 років він зріс на 48 391,3 тис грн., тобто становить 584,63% прибутку 2004 року. Порівнюючи ріст прибутку за 2002-2004 роки, то ми бачимо, що він зріс на 46 620,6 тис.грн, що становить 496,57% прибутку, отриманого в 2004 році.

- протягом 2003-2004 року кредиторська заборгованість була вищою за дебіторську, проте в 2005 році ситуація значно змінилася. Так дебіторська заборгованість перевищує кредиторську на 11057,9 тис грн., тобто в 1,2 рази. Дана ситуація є позитивною для досліджуваного підприємства.

- ВАТ має розрахунковий рахунок як в національній, так і іноземній валюті. Грошові кошти в національній валюті мають тенденцію до збільшення так за 2005 рік - збільшилися на 333 тис грн, тобто 33,4%, а за 2 роки на 1122,5 тис грн, тобто становлять 643,3% 2004 року.

- Гроші в іноземній валюті також мають тенденцію до збільшення. так за 2005 рік вони збільшилися на 32 258,3 тис грн, тобто становлять 8035,6% від суми на 01.01.2005рік. за 2 роки - збільшилися на 32 664,8 грн. Дане збільшення грошових коштів не є позитивним, оскільки підприємство реально втрачає кошти від їх знецінення та не використання можливості їх вигідного вкладення.

- Аналізуючи показники ефективності використання грошових коштів, можна зробити висновок, що підприємство є ліквідним, і має можливість за рахунок високоліквідних активів погасити свою заборгованість.

- В цілому фінансовий стан підприємства є добрим, розвиток підприємства є стабільним, темпи зростання доходів перевищують темпи зростання витрат, що свідчить про можливість розширення виробництва та зміцнення фірми на ринку.

Аналізуючи показники ефективності використання грошових коштів, можна зробити висновок, що підприємство є ліквідним, і має можливість за рахунок високоліквідних активів погасити свою заборгованість.

В цілому фінансовий стан підприємства є добрим, розвиток підприємства є стабільним, темпи зростання доходів перевищують темпи зростання витрат, що свідчить про можливість розширення виробництва та зміцнення фірми на ринку.

Підприємство постійно має в наявності вільні грошові кошти, які можуть бути використані для вкладання у виробничі запаси підприємства. Проте доцільніше буде вкладати дані кошти у цінні папери або у будівництво чи розширення основних фондів будівлями, приміщеннями, офісами, інше. Провівши аналіз грошових коштів за 2004-2005 рік ми бачимо, що підприємство має таку можливість. Так підрахунки показали що вклавши кошти в цінні папери, підприємство отримає на 13,9 тис грн.. більше доходів. Проте, вклавши грошові кошти у будівництво, то його номінальна вартість зростатиме без додаткових вкладень коштів.

Отже, дослідивши тему «формування грошового потоку організації» мою було виконано всі поставлені завдання на початку роботи. Дані дослідження можуть бути використані підприємством для подальшої його діяльності та використані при плануванні отримання доходів в наступних періодах.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення