Курсова робота «Країнознавча характеристика населення Індії», 2006 рік

З предмету Міжнародна економіка · додано 02.03.2009 17:54 · від Ткачук Аліна · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 Розділ І. Теоретико-методичні основи дослідження населення країни 5 1.1. Демографічні процеси в структурі знань про населення 5 1.2. Структура характеристики населення 8 1.3. Методичні основи дослідження населення 12 Розділ ІІ. Умови і фактори формування системи розселення Індії 18 2.1. Природні умови 18 2.2. Історичні фактори 20 2.3. Соціально-економічні фактори 21 Розділ ІІІ. Країнознавча характеристика населення Індії 24 3.1. Природний рух населення 24 3.2. Статево-вікова та освітня структура населення 27 3.3. Мовна та національна структура 29 3.4. Міграції 30 3.5. Розселення населення 31 3.6. Зайнятість населення. Трудові ресурси 32 3.7. Демографічні проблеми Індії 35 Висновки 39

Висновок

1. Людина – творець матеріальних і духовних благ суспільства, через це багато наук вивчають населення, наприклад економіка населення, соціологія населення, географія населення тощо. Усі ці науки взаємопов’язані та доповнюють одна одну. Демографія - наука про закономірності відтворення населення в суспільно-історичній, зумовленості цього процесу. Демографія вивчає закономірності й соціальну зумовленість народжуваності, смертності, шлюбності й припинення шлюбу, відтворення шлюбних пар і сімей, міграційного руху, відтворення населення загалом як єдності цих процесів. Вона досліджує зміни статево-вікової, шлюбної й сімейної структур населення, взаємозв'язок демографічних процесів і структур, а також закономірності зміни загальної чисельності населення й сімей як результату їх взаємодії.

2. Під структурою характеристики населення звичайно розуміють сукупність відомостей про розподіл індивідів по тих або інших, виділених по різних підставах типологічним групам, наприклад, за:

- ступенем урбанізованості (співвідношення кількості жителів міст і сіл);

- статевою структурою (розподіл населення на чоловіків і жінок);

- віковою структурою (розподіл населення по віковим групам);

- структурою народів (мовна група та сім’я);

- освітньою структурою (поділ населення на групи за рівнем освіти);

- національним, етнічним, конфесійним складом.

3. Методичні основи дослідження країни слугують цілям вивчення процесу змін у демографічній ситуації даної країни. Об'єктом дослідження можуть виступати аналіз народжуваності, смертності, шлюбності та припинення шлюбу, відтворення та зростання населення загалом, а також життєвого циклу сім'ї. Зараз у науковій літературі виділяють чотири рівні методів: філософський (загальнонауковий), міждисциплінарний (спільний для кількох галузей знань), конкретно-науковий (спеціальний), методико-технічний. Поєднання в певній пропорції методів зазначених вище рівнів – складова будь-якого наукового дослідження. В даному випадку об’єктом наукового дослідження виступає населення, особливістю якого є територіально-просторова організація, отже дослідження населення передбачає використання таких спеціальних методів: картографічний, статистичний, економіко-математичний, метод економіко-географічного районування та балансовий. Крім спеціальних методів використовуються і методико-технічні, які передбачають використання певних формул.

4. Природні умови сприятливі для формування системи розселення Індії, адже цьому сприяє велика кількість факторів та чинників: вигідне економіко-географічне та фізико-географічне положення, потужний природно-ресурсний потенціал, наявність сприятливих природних умов для життя населення.

5. На формування сучасної структури населення у регіоні Західної Європи досить істотно вплинули історичні фактори. На початку ІІІ тисячоліття до н.е. в басейні Інду зародилась Індійська цивілізація. В 1498 р. Васко да Гама відкрив морський шлях в Індію. З цього часу розпочалася колонізація країни. І лише після Другої світової війни країна здобула політичну незалежність.

6. Основними соціально-економічними факторами формування системи розселення країн Західної Європи є: сприятливе економіко-географічне положення (Вихід у світовий океан, розвинута мережа сполучень усіх видів транспорту), сприятливі природні умови та велика кількість мінеральних ресурсів (присутня велика кількість бурого та кам’яного вугілля, є природний газ і нафта, руди металів, боксити, клімат сприятливий для життя і туризму, ґрунти родючі і достатньо зволожені).

7. Індія – країна, яка концентрує 1/6 населення світу. Щорічні темпи її росту становлять приблизно 3 %, тобто щорічно додається 17 млн. осіб. Хоча Індія вже пережила пік демографічного вибуху, абсолютний приріст населення залишився на рівні 160-180 млн. осіб.

8. Статево-вікова структура населення країни характеризується такими показниками: середня частка населення віком від 15 до 61 років у загальній кількості – близько 62%, що є досить позитивним показником, адже дані люди є трудовими ресурсами; зростає частка населення у віці від 6 до 14 років, яка становить зараз 34 %. Чоловіків в Індії порівняно більше ніж жінок (кількість чоловіків на 1 жінку 1,07.

9. Освітній рівень населення низький. Рівень освідченості в Індії до 1991 р. зріс до 52 %, а в 2000 р. він становив 65 %. В Індії писемність серед чоловіків вища ніж серед жінок. Це пов’язано з тим, що жінки займаються домашнім господарством і вихованням дітей.

10. Трудові ресурси Індії складають приблизно 60-65 % усього населення країни. Частка повністю безробітних становить 10 %. Дуже велика частка частково зайнятих. Число безробітних в країні постійно зростає.

11. Найбільш густо заселеними є Індо-Гангська рівнина і прибережні низовини півострівної частини, де середня густота становить 500-600 осіб на 1 км.кв., нерідко зростаючи до 1000 осіб на 1 км.кв. Неосвоєними є території з екстремальними природними умовами.

12. Оскільки Індія є країною, де має місце велика кількість демографічних проблем, населення змушене мігрувати у пошуках кращих умов життя. Однак роль еміграції, як форми зайнятості населення в останні роки помітно скоротилась внаслідок зменшення економічної активності в країнах Перської затоки.

13. Основними демографічними проблемами є: етнополітичні та конфесійні суперечки, перенаселення (Індія продовжує лідирувати в числі країн з найбільшим приростом населення). Рішення проблеми народонаселення в Індії безпосередньо впливає на цілий комплекс соціально-економічних проблем – забезпечення населення житлом і продуктами харчування, створення нових робочих місць.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення