Курсова робота «Форми і системи оплати праці на підприємстві», 2008 рік

З предмету Економіка підприємства · додано 02.03.2009 13:19 · від Мария · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ Розділ I. Економічна сутність форм і ситсем оплати оплати праці працівників підприємства 1.1. Економічна сутність форм і систем оплати праці 1.2. Нормативно – правове регулювання форм і систем оплати праці .3. Огляд літератури з питань форм і систем оплати праці Розділ II. Організація форм і систем оплати праці працівників підприємства. Форми і системи оплати праці 2.2. Методика розрахунку оплати праці працівникам підприємства 2.3. Сучасні тенденції у застосуванні форм і систем оплати праці Розділ III. Сучасний стан форм і систем оплати праці працівників та шляхи їх удосконалення на ТОВ «Сіверський доломіт» 3.1. Організаційно – економічна характеристика підприємства ТОВ «Сіверський доломіт» 3.2. Сучасний стан форм і систем оплати праці працівників на ТОВ «Сіверський доломіт» 3.3. Шляхи удосконалення організації форм і систем оплати праці працівників Висновки Список використаних джерел

Висновок

Заробітна плата – це точка перетину інтересів багатьох:: підприємства; працівника, податкової, фондів тощо. Кожна з цих сторін оцінює значення заробітної плати майже як найважливіше. У зв’язку з цим важко переоцінити значення роботи бухгалтера, пов’язаної з обліком витрат на оплату праці. Вона, як правило, найбільш складна та трудомістка. Помилка у нарахуванні заробітної плати автоматично призводить до цілої серії помилок і порушень, які є найважчими за своїми наслідками. Є тільки один спосіб уникнути таких помилок-абсолютно точно знати, як проводити будь-які розрахунки, пов’язані із заробітною платою. Питання нарахування заробітної плати, а також податкового і бухгалтерського обліку оплати праці займають особливе місце в роботі бухгалтерії кожного підприємства. З одного боку, це пов'язано з відношенням до таких питань власне робітників, для яких заробітна плата служить основним джерелом матеріальних благ. З іншого боку, - з той обставиною, що суми, що спрямовуються підприємством на оплату праці, так чи інакше служать мірою, що визначає надходження податків і обов’язкових зборів у бюджет і цільові фонди.

Перехід до ринкових відносин економіки України, в якій раніше панувала централізована система планування і керування, потребує переробки системи бухгалтерського обліку, звітності, контролю, аналізу, а також придбання фахових навичок і уміння робітників приймати правильні й ефективні управлінські рішення.

Основою ефективної діяльності будь-якого суб'єкта господарювання виступає чітко налагоджена система урахування і контролю. Незалежно від форми власності фірмі необхідний бухгалтерський облік як основа, що підтверджує юридичну і фінансову обґрунтованість дій фірми, її взаємодії з органами державного керування і правопорядку і дотримання встановлених норм і правил.

Останнім часом законодавчі і нормативні документи, що регламентують оподатковування витрат на оплату праці, змінювалися досить часто і кардинально. Яскравим прикладом служить Закон України «ПРО збір на обов’язкове державне пенсійне страхування» від 26 06 97 р № 400/97 ВР, із змінами і доповненнями У цей документ дев'ять разів вносилися зміни і доповнення відповідними законами України Два з них стосувалися безпосередньо зміни бази оподатковування збором у Пенсійний фонд для підприємстві, а один — ставки збору для робітників підприємства. Тому бухгалтеру важливо знати, як здійснювати оподаткування тієї або іншої виплати в даний час

Форми і системи оплати праці тісно пов'язані із багатьма категоріями економічних наук, і насамперед - із категоріями споживчого ринку — ціною, рентабельністю, прибутком, фінансовою усталеністю, ліквідністю. Оплата праці служить першоосновою ефективної господарської діяльності. Організація заробітної плати визначається трьома елементами: тарифною системою, нормуванням праці і формами та системами оплати праці. Тарифна система, яка є основою організації оплати праці, включає в себе тарифну сітку, тарифну ставку і тарифно-кваліфікаційні довідники.

Нормування праці включає два показники: норму виробітку і норму часу. Норма виробітку встановлює кількість одиниць продукції, яка повинна бути виготовлена за одиницю часу; норма часу - час, необхідний для виконання роботи в певних умовах.

Існують дві форми оплати праці - погодинна і відрядна. При погодинній заробіток залежить від кількості відпрацьованого часу і тарифної ставки (зарплата за одиницю часу); при відрядній - від кількості виробленої продукції і розцінок (зарплата за одиницю продукції( на неї.

Застосовують дві системи погодинної форми оплати праці — проста погодинна і погодинно-преміальна, при якій робітники крім основного заробітку отримують ще й премії.

Відрядна форма оплати праці має такі системи: пряма відрядна, відрядно-преміальна, відрядно-прогресивна і акордна.

Техніка підрахунку заробітної плати складається з трьох етапів: нарахування, утримання із заробітної плати та визначення зарплати до видачі на руки. При погодинній заробітній платі сума нарахованої зарплати визначається як добуток відпрацьованих нормо-годин на тарифну ставку. При відрядній сума нарахованої зарплати визначається множенням встановленої розцінки за одиницю виробітку на кількість виробів (якщо це пряма відрядна), визначається норма виробітку (якщо це відрядно-преміальна).

Утримання із заробітної плати відображається у правій частині розрахункової відомості. До них відноситься прибутковий податок, який обчислюється виходячи з ставок прибуткового податку з доходів громадян; суми по виконавчих листах, по виконавчих написах нотаріальних контор; суми з осіб, що відбувають виправні роботи; профспілкові внески; одержаний аванс за звітний місяць; своєчасно не повернуті підзвітні суми; грошові нарахування (на нестачі товарно-матеріальних цінностей, розкрадання тощо), штрафи та інші відрахування відповідно до чинного законодавства України; відрахування до Пенсійного фонду.

Загальна сума утримань не повинна перевищувати 50% суми заробітної плати за мінусом податків.

Різниця між нарахованою сумою заробітної плати і утриманнями складає суму до видачі на руки для кожного робітника. Видача зарплати проводиться по платіжних відомостях у встановлені на підприємстві дні місяця на протязі 3-х днів, рахуючи отримання грошей в банку. По закінченню цього строку касир перевіряє, підсумовує видану зарплату, а проти тих, що не отримали її проставляє штамп «депоновано». На депоновані суми касир складає реєстр невиданої зарплати, які здаються в банк на розрахунковий рахунок.

Відпустки робітникам і службовцям за перший рік роботи надаються по закінченню 11 місяців безперервної роботи на даному підприємстві. Тривалість відпусток з 01.01.1997р. всім працюючим розраховується в календарних днях. Сума відпускних нараховується виходячи з сумарного заробітку за останні 12 місяців або за менший фактично відпрацьований період; з кількості календарних днів у році чи меншого відпрацьованого періоду і кількості календарних днів відпустки.

Основним джерелом доходів найманих працівників (на їх частку припадає понад 90% зайнятого працездатного населення) є і надалі залишатиметься заробітна плата. Нині саме заробітній платі належить переважаюче значення в мотиваційному механізмі.

Заробітна плата має бути водночас і "годувальницею", і "пряником", і "батогом", і "кермом".

Вона має забезпечувати об'єктивно необхідний для відтворення робочої сили і ефективного функціонування виробництва обсяг життєвих благ, які працівник має отримати в обмін на свою працю, моральне і фізичне задоволення від виконованої птаці. Тому питання про оплату праці та її вдосконалення є і буде актуальним.

Дане підприємство, стосовно якого було написано курсову роботу, є самостійним господарюючим суб'єктом, який діє на основі комерційного розрахунку та самофінансує свою діяльність за рахунок власних або позикових засобів на договірній основі.

Товариство створено для здійснення виробничої і підприємницької діяльності з метою насичення народного споживання і послугами, а також отримання відповідного прибутку на користь акціонерів.

ВАТ "Сіверський доломіт" займається виключно׃

• виробництвом вогнетривкої продукції, товарів народного споживання і надання послуг;

• експлуатацією родовищ, корисних копалень, питної і технічної води з підземних і поверхневих джерел;

• будівництвом житла і інших об'єктів соціально-культурного призначення;

• надання послуг з перевезенням вантажів і людей автотранспортом;

• виробництвом, передачею і збутом електроенергії;

• здійсненням науково-дослідних, проектно-пошукових, конституційно-технологічних, інформаційних і інших видів робіт;

• видавничою і поліграфічною діяльністю, а також здійсненням видів діяльності, що не суперечать чинному законодавству України.

Майно товариства складає основні фонди і оборотні засоби, а також інші цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі товариства. Здійснюючи право власності, товариство володіє, користується і розпоряджається майном на свій розсуд, роблячи відносно його будь-які дії, що не суперечить справжньому статуту і чинному законодавству.

Товариство випускає акції на весь розмір статутного фонду відповідно до вимог, встановлених державною комісією по цінним паперам і фондовому ринку, і проводить їх реєстрацію в порядку, передбаченому чинним законодавством. Господарську роботу підприємство веде за власним та встановленим для нього державним планом.

На ВАТ "Сіверський доломіт" ведеться оперативно-технічний облік, який здійснюється в цехах та складах і забезпечує негайне спостереження та реєстрацію визначених виробничих і комерційних операцій. Господарські операції та оцінка майна, виконання зобов'язань і достовірність даних бухгалтерського обліку відображується по журнально-ордерній формі бухгалтерського обліку з застосуванням комп'ютерної техніки. На підприємстві застосовується погодинна форма оплати праці, яка відповідає певній мірі кількості відпрацьованого часу, а також ведеться облік особового складу.

На підставі проведених досліджень було запропоновано для поліпшення обліку і контролю використання трудових ресурсів та форм і систем оплат праці впровадження наказу про облікову політику, а також створення інформаційної бази з використанням автоматизованого робочого місця бухгалтера, яка дозволить вирішити всі задачі, поставлені перед даним учасником обліку, і видавати інформацію, необхідну для ухвалення управлінських рішень.

Форми і системи оплати праці займає одне з головних місць в економіці на підприємстві і потребує постійного уточнення в зв'язку з постійними змінами в законодавстві.

СПИСОК ВИКОРИСТАННИХ ДЖЕРЕЛ

1. Башнянин Г.І., Лазур П.Ю., Медведєв В.С. Політична економія: підручник, Київ: ІЗМН, 1997.

2. Бойчик І.Н. Хорив П.С. «Економіка піприємств» Львів 1998 р

3. Бутинець Т.А. Теорія бухгалтерського обліку:Підручник. – Житомир: ПП «РУТА», 2000,

ст.637.

4. Бюджетний кодекс України від 21.06.01 р. №2542-ІІІ \\ Відомості Верховної Ради (ВВР)

2001. - №37-38, ст.189.

5. Грабов Н.Н, Добровський В.Н. Фінанси підприємств. Підручник. – 5-те вид., перероб. І допов.- К.: КНЕУ, 2005. – ст. 546.

6. Джога Р.Т. Бухгалтерський облік у бюджетних установах.- Київ, 2001- ст.250.

7. Долішній М.І., Злупко С.М., Злупко Т.С., Токарський Т.Б. Труд, потенціал, зайнятість і ринок праці, Львів, 1997.

8. Економіка підприємства: Підручник / За заг. ред. С.Ф. Покропивного – Вид.2-ге, перероб. Та доп. –К.: КНЕУ, 2001. – ст.528.

9. Економіка підприємства: Навч. посіб. / За ред. А.В. Шегди. – К.: Знання – Прес, 2005. – ст.431.

10. Економічний аналіз: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності 7.050106 «Облік і аудит» вищих навчальних закладів. За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. – Житомир: ПП «Рута», 2003 р, - ст. 680.

11. Завгородній В.П. «Автоматизація бухгалтерського обліку, контролю, аналізу та аудіту».- Львів: ЛБІ НБУ, 2003. – ст. 233.

12. Закон України “Про оплату праці”від 24.03.1995р. за №108\95-ВР\\ВВР. -1995. - №51, ст. 121.

13.Закон України “Про збір на обов`язкове державне пенсійне страхування”від 26.06.97 р. №400\97-ВР.\\ВВР. – 1997. - №137, ст.237.

14. Закон України “Про розмір внесків на деякі види загальнообов`язкового державного соціального страхування” від 11.01.01 р. №2213- ІІІ \\ ВВР.- 2001 р. - №11, ст.47.

15. Іванкевич. Законодавство України щодо виплати заробітної плати, грошового забезпечення, пенсій, стипендій та інших соціальних виплат.- Україна: Аспекти праці, № 6, 1998

16. Кейнс Дж. М. Общая теория занятости, процента и денег. – М.: 1978.

17. Колот А. Зарубіжний досвід матеріального стимулювання персоналу. №1 – 1998 р.

18. Колот А. М. Оплата праці на підприємстві: організація та удосконалення – К.: фірма “Праця”, – 1997.

19. Костишина Т. Еволюція форм заробітної плати в Україні у перехідний період. №8 – 1997

20. Куликов Г.Т. Оплата труда в Украине: проблемы и пути их решения в переходной период, Киев: 2006 р.

21.. Кэмпбэл Р. Макконэл, Стенли Л. Брю Экономикс: Принципы, проблемы и политика, Киев: 1998.

22. Міністерство праці та соціальної політики України, науково-дослідний інститут соціально-трудових відносин: Рекомендації щодо визначення заробітної плати в залежноаті від особистого внеску працівника в кінцевий результат роботи пілприємства, Київ: 1999.

23. Мортіков В. Взаємодія попиту на працю й заробітної плати в ринковій економіці. №5 – 1998 р.

24. Мочерний С.В., Єрохин С.А., Каніщенко Л.О., Синишин І.М., Устенко О.А., Основи економічної теорії, Київ: Видавничий центр Академія, 1998. Н. Грегори Мэнкью Экономикс: Принципы, Санкт-Петербург: 1999.

25. Науковий економічний та суспільно-політичний журнал Україна: Аспекти праці

26. Національні стандарти бухгалтерського обліку в Україні\ За редакцією Р.Л. Хом’яка.- Львів: Інтелект-Захід, 2000. – ст. 442

27. Нечай Т., Іларіонов В. Заробітна плата в період трансформації економіки. №8 – 1997 р.

28. Павловська Н., Анішина Н., Савкова С. Щодо посилення мотивації праці. №3 – 1999 р.

29. Піддірюгіна «Фінанси підприємств» // Київ 1998 р., ст. 514

30. Покропивний «Економіка піприємств» в 2-х томах Київ 1995 р.;

31. Пол А. Семюельсон, Вільям Д. Нордгауз Мікроекономіка, Київ: 1998.

32. Пол А. Семюельсон, Вільям Д. Нордгауз Макроекономіка, Київ: 1995

33. Порядок нарахування середньої заробітної плати. Постанова Кабміну України від 8.02.95р. №100 Баланс №2, 1997р.

34. Санкт-Петербург: 1999. Ніколенко Ю.В., Діденко М.М., Шегда А.В. Основи економічної теорії, Київ: Либідь,1998.

35. Соколик М. Оплата праці в доходах і витратах населення України. №3 – 1998 р.

36. Сопко В.В. Бухгалтерський облік: Навчальний посібник. – Київ, 2000. – 578с.

37. Стретович О. Новий підхід до організації системи матеріального стимулювання праці. №1 – 1998 р.

38. Ткаченко Н.М. Економіка на підприємствах України. – Київ: А.С.К., 2000. – 770с.

39. Україна в цифрах у 1997 р., Київ: Наука і думка, 1998.

40. Уманський О., Першукова Т. Вартість, ціна робочої сили та заробітна плата. №3 – 1999 р.

41. Шинкаренко В., Криворучко О. Мотивація результатів діяльності працівників. №3 – 1998 р.

42. Шмалян Г. «Основы и проблемы экономики предприятия» М. 1996 г.;

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення